Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

... "Ε" - Απόφαση 704/2012 - Όχι στο Αρθρο 99 ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
(Η περίληψη της απόφασης - από 60 σελίδες Α4 -
και τα bold έγιναν με ευθύνη της Ανασυγκρότησης)


Απόρριψη αίτησης της Χ.Κ.Τεγόπουλος
*
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 704/2012
.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείον Αθηνών
*
Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αμαλία Βασιλοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ιωάννη Μασσαλή, Πρωτοδίκη - Εισηγητή, Ελπίδα Κυρίμη, Πρωτοδίκη καθώς και από τον Γραμματέα Ιωάννη Δήμου.
.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 και 19 Μαρτίου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
.
1) Χ.Κ.Τεγόπουλος Εκδόσεις ΑΕ
2) Μαριάνθης Τεγοπούλου
3) Ελένης Τεγοπούλου
4) Άγγελου Μαστοράκη
5) Αλέξανδρου Παπαδόπουλου
6) Χρήστου Ζερεφού
(...)
Των Προσθέτως Παρεμβαινόντων (υπέρ των ως άνω)
1) "ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ Α.Ε.Β.Ε."
2) "ΜΙΧ. ΤΑΛΦΑΝΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε."
3) "ΜΟΝΟΧΡΩΜ Α.Ε."
4) "Γ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε"
5) Γεωργίου Χρονά
6) Αθανασίας Αλωνιστιώτου
(...)
Ακολουθούν 109 (ονομαστικά) προσθέτως παρεμβαίνοντες εργαζόμενοι δια των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, υπέρ των ως άνω αιτούντων ...


Αιτούντες - Κύρια παρεμβαίνοντες

Ακολουθούν 400 (ονομαστικά) κύρια παρεμβαίνοντες εργαζόμενοι δια των πληρεξουσίων δικηγόρων τους ...
(...)
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
(...)
Με την υπό κρίση υπ' αρ. 231926/2461/2011 αίτηση η πρώτη αιτούσα ανώνυμη εταιρία (...) συστάθηκε το 1974 (...) το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 27.273.817 ευρώ, διαιρεμένο σε 54.547.634 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία. Από την ίδρυσή της εκδίδει την ανά το πανελλήνιο γνωστή εφημερίδα "Ελευθεροτυπία", ενώ διαθέτει ιδιόκτητες εκτυπωτικές εγκαταστάσεις, αναλαμβάνοντας αντίστοιχες εργασίες για λογαριασμό τρίτων. Στις 30.9.2011 απασχολούσε προσωπικό 773 ατόμων (μισθωτοί, ημερομίσθιοι, εργαζόμενοι με διαλείπουσα εργασία), ενώ ακόμη 70 εργαζόμενοι εργάζονται στη θυγατρική Α.Ε. με την επωνυμία "Φωτοεκδοτική Α.Ε." (...)
.
Από τα τέλη του 2011 βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης οικονομικής αδυναμίας εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών της υποχρεώσεων (...)
.
Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στο ποσό των 98,2 εκ. ευρώ το 2008, στα 79 εκ. ευρώ το 2009, στα 60,02 εκ. ευρώ το 2010 και στα 32,1 εκ. ευρώ για το διάστημα 1.1. έως 30.9.2011. Δηλαδή, κατά την περίοδο 2008 - 2010 σημειώθηκε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 38,2 εκ. ευρώ ή 38,88%.
.
Το σύνολο των υποχρεώσεών της προς ανέγγυους πιστωτές ανερχόταν στις 30.9.2011 στο ποσό των 11.383.681,54 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 1.183.835,23 ευρώ αφορά οφειλόμενους φόρους προς το Δημόσιο, ενώ υφίσταται οφειλή ύψους 1.700.523,27 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία. Οι οφειλές της εταιρίας προς τράπεζες, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, ανέρχονται στο ποσό των 49.123.444,22 ευρώ (...)
.
Τα συνολικά έξοδα της εταιρίας ανήλθαν στα ποσά των 107.261.014,14 ευρώ για τη χρήση του 2008, 97.730.414,02 ευρώ για τη χρήση του 2009 και 82.734.889,78 ευρώ για τη χρήση του 2010, σημειώνοντας μείωση κατά 22,87% (ενώ οι πωλήσεις κατά την ίδια περίοδο είχαν μειωθεί κατά 38,88%). Το δε συνολικό εργασιακό κόστος (αμοιβές και έξοδα προσωπικού) αντιπροσώπευε ποσοστό 35,68%, 44,68% και 52,34% των συνολικών εξόδων κατά τις χρήσεις των ετών 2008, 2009 και 2010 αντιστοίχως. Δηλαδή, παρά τη σημαντική μείωση των εσόδων δεν καταβλήθηκε αντίστοιχη συστηματική προσπάθεια προς την κατεύθυνση της μείωσης του μισθολογικού κόστους και της αναδιοργάνωσης του συνολικού τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης (...)
.
Στην από 21.12.2011 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή Γεωργίου Δεληγιάννη - η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση (...) ο εμπειρογνώμων θεωρεί ότι το προτεινόμενο επιχειρηματικό σχέδιο δράσης είναι ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο (...)
.
Από το παραπάνω εκτιθέμενο ιστορικό της έκθεσης του εμπειρογνώμονα διαπιστώνεται ότι διατυπώνονται γενικόλογες απόψεις σχετικά με την πιθανότητα επιτυχίας του προτεινόμενου σχεδίου εξυγίανσης, χωρίς να συνοδεύονται από προτάσεις συγκεκριμένων μέτρων (...) 
.
Συγκεκριμένα, δεν προσκομίζονται επαρκή αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τυχόν διαπραγματεύσεις της εταιρίας τόσο με τρίτους για την εκποίηση ή την αξιοποίηση μέρους των περιουσιακών στοιχείων της όσο και με τράπεζες για την παροχή νέας χρηματοδότησης ή την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των υφισταμένων υποχρεώσεων (βλ. καταθέσεις μάρτυρα Μιλτιάδη Κοντοδήμου και διάδικου Αλέξανδρου Παπαδόπουλου) (...)
.
Αντιθέτως η διάδικος Ελένη Κωσταρέλου κατέθεσε ότι περίπου ενάμιση μήνα πριν τη συζήτηση της υπόθεσης υπήρξε πρόταση από τον εκδότη της εφημερίδας "Το Ποντίκι", δημοσιογράφο Αντώνη Δελατόλα, για την ανάληψη του μάνατζμεντ της εταιρίας και την εξεύρεση τραπεζικής χρηματοδότησης, αλλά η πρότασή του απορρίφθηκε από την ιδιοκτησία της εφημερίδας (...)
.
Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της αίτησης, αλλά και από τις καταθέσεις του Μιλτιάδη Κοντοδήμου και του Αλέξανδρου Παπαδόπουλου, το προτεινόμενο σχέδιο εξυγίανσης εστιάζει κυρίως στη μείωση του μισθολογικού κόστους της εταιρίας (...) Ο περιορισμός αυτός θα επιτευχθεί τόσο με μερική μείωση των μισθολογικών αμοιβών, κυρίως των υψηλόμισθων, όσο κυρίως με μείωση του υφιστάμενου προσωπικού στο μισό, αριθμός που κρίνεται επαρκής για την επαναλειτουργία της επιχείρησης (βλ. κατάθεση Αλ. Παπαδόπουλου) (...)
.
Με βάση τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά το Δικαστήριο καλείται να διαμορφώσει πλήρη δικανική πεποίθηση, χωρίς να αρκεί η πιθανολόγηση, αναφορικά και με τις τρεις προϋποθέσεις (δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας, ύπαρξη βάσιμων προσδοκιών επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και έλλειψη βλάβης της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών) (...)
.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τον Αύγουστο του 2011, όταν σταμάτησε η μισθοδοσία, οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και της εργοδοσίας παραμένουν τεταμένες, καθώς οι εργαζόμενοι, επιδεικνύοντας καλή πίστη και πειθόμενοι για την ταμειακή δυσχέρεια της εταιρίας, συνέχισαν να εργάζονται κανονικά επί τέσσερις μήνες, χωρίς να αμείβονται, αναμένοντας ότι η διοίκηση θα προέβαινε στη λήψη μέτρων για την ανακοπή της δυσμενούς πορείας της εταιρίας. Από την πλευρά τους μάλιστα ήταν διατεθειμένοι να προβούν σε παραχωρήσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή  η επανέκδοση της εφημερίδας, όντας πρόθυμοι να επιστρέψουν στην εργασία τους, αν η εργοδοσία τους κατέβαλε έστω και έναν από τους οφειλόμενους μηνιαίους μισθούς (βλ. κατάθεση Ελένης Κωσταρέλου). Αντιθέτως, η εν γένει στάση της διοίκησης τους έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται ούτε αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάκαμψη της εταιρίας ούτε σοβαρή πρόθεση εκ μέρους της ιδιοκτησίας για την εξυγίανσή της, όπως κατέθεσε η Ελένη Κωσταρέλου, δημοσιογράφος του οικονομικού ρεπορτάζ της εφημερίδας από το 1991, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι "εμένα η ιστορία των τελευταίων ετών στην επιχείρηση μου έχει δείξει ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Την επιχείρηση την έχουν εγκαταλείψει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει".
.
Λαμβάνοντας άλλωστε υπόψη την εικοσαετή εμπειρία της στην επιχείρηση, η κατάθεσή της αναφορικά με τις προθέσεις ή την ικανότητα της διοίκησης να διεξάγει με επιτυχία τη διαδικασία εξυγίανσης, κρίνεται ως περισσότερο αξιόπιστη σε σχέση με τις καταθέσεις του Μιλτιάδη Κοντοδήμου και του Αλέξανδρου Παπαδόπουλου (...)
.
Κατόπιν τούτων, εφόσον το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν αποδείχθηκε ότι συντρέχει η δεύτερη προϋπόθεση του νόμου, δηλαδή η ύπαρξη βάσιμων προσδοκιών για την επιτυχία της προτεινόμενης εξυγίανσης, η υπό κρίση αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικώς αβάσιμη (...)
.
Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, καθίσταται προφανές ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος βλάβης της συλλογικής ικανοποίησης των παραπάνω πιστωτών (εργαζομένων, Δημοσίου, Ασφαλιστικών Ταμείων), σε περίπτωση που η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και ιδιαίτερα των ακινήτων της, του σήματος της εφημερίδας και ακολούθως του κινητού της εξοπλισμού (...) οι αιτούντες συνομολογούν ότι έχει εξεταστεί η πιθανότητα ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Επίσης συνομολογείται ότι έχει εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου εταιρικού σχήματος, στο οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν επενδυτές, που θα ήταν διατεθειμένοι να επενδύσουν για συγκεκριμένα πάγια στοιχεία της εταιρίας, τόσο ενσώματα όσο και άυλα, μεταξύ των οποίων το σημαντικότερο βέβαια είναι το σήμα της εφημερίδας (...)
.
Με βάση τα προαναφερόμενα, γίνεται κατανοητό ότι ναι μεν η τελεσίδικη απόρριψη της υπό κρίση αίτησης θα έχει ως πιθανότερη συνέπεια την πτώχευση της επιχείρησης και την απώλεια όλων των θέσεων εργασίας (με όλες τις αναμενόμενες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες). Ωστόσο, αντίστοιχες ή και χειρότερες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες είναι πολύ πιθανό να προκύψουν και στην αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία θα γινόταν δεκτή η υπό κρίση αίτηση (...) μετά τη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας, θα μπορούσε η εταιρία, προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσκαιρη ταμειακή ρευστότητα, να αποξενωθεί των σημαντικότερων περιουσιακών της στοιχείων και μετά την πάροδο δύο - τριών ετών να διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης θα έχει αποτύχει στην πράξη (...) τελικά, οι μόνοι που θα έβγαιναν κερδισμένοι από αυτό το σενάριο θα ήταν οι τράπεζες, στις οποίες πιθανώς θα είχε ήδη μεταβιβαστεί η ακίνητη περιουσία της εταιρίας (...)
.
Συμπερασματικά, για όλους τους λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω,  η υπό κρίση από 21.12.2011 αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικώς αβάσιμη.
.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ : α) την από 29.12.2011 αίτηση (γεν. αριθμ. κατάθεσης 231926/2011) β) την από 29.12.2011 αίτηση (γεν. αριθμ. 232059/2011, γ) την από 26.1.2012 αίτηση (γεν. αριθμ. 21072/2012), δ) την από 3.1.2012 αίτηση (γεν. αριθμ. κατάθεσης 990/2012), ε) τις πρόσθετες παρεμβάσεις που ασκήθηκαν υπέρ των αιτούντων, στις ως άνω υπό στοιχεία α) και β) αιτήσεις.
(...)
*****
(κείμενο εντός της απόφασης)

Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και "PLANATECH"
(...)
Πάντως, πολύ περισσότερο χαρακτηριστικό γεγονός, που καταδεικνύει τη χρησιμοποίηση της εταιρικής περιουσίας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν προσωπικές επιδιώξεις της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου Μαριάνθης Τεγοπούλου, στην οποία, όπως προαναφέρθηκε, είχε ανατεθεί αποκλειστικά η διοίκηση και η εκπροσώπηση της εταιρίας, αποτελεί η "επένδυση" της "Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." στην εταιρεία "PLANATECH - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε.", συμφερόντων του συντρόφου της Μαριάνθης Τεγοπούλου (βλ. κατάθεση Ελένης Κωσταρέλου), το αντικείμενο της οποίας ήταν παντελώς άσχετο με τις κύριες ή παρεμφερείς δραστηριότητες της μητρικής εταιρίας, καθώς η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα των σκαφών αναψυχής.
.
Συγκεκριμένα, μέχρι τις 31.12.2009 η "Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." είχε συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυτής με το ποσό του 1.056.000 ευρώ. Στις 7.12.2010 συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "PLANATECH Α.Ε." με το ποσό του 1.404.000 ευρώ, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στο 86,91% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας, με τον συμψηφισμό ισόποσου τμήματος απαίτησης που διατηρούσε εις βάρος της, η οποία πιθανολογείται ότι αφορούσε οφειλόμενα μισθώματα από την εκμίσθωση στη θυγατρική εταιρία του κτιρίου ειδικής κατασκευής που είχε αναγερθεί στο οικόπεδο, ιδιοκτησίας της μητρικής, στο Κορωπί Αττικής.
.
Περαιτέρω, στις 30.6.2011 και ενώ η οικονομική κατάσταση της "Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." έβαινε συνεχώς επιδεινούμενη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η μισθοδοσία των εργαζομένων δύο μήνες αργότερα, η εταιρία προβαίνει εκ νέου σε συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της "PLANTECH Α.Ε.", αυτή τη φορά με το ποσό των 570.000 ευρώ και πάλι με τον συμψηφισμό ισόποσου τμήματος απαίτησης που διατηρούσε εις βάρος της (η οποία πιθανολογείται ότι αφορούσε την ίδια ως άνω αιτία), με αποτέλεσμα η συμμετοχή της να αυξηθεί στο 89,50% του μ.κ. της θυγατρικής εταιρίας.
.
Η δε συνεισφορά της "PLANATECH A.E." στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου την τελευταία διετία ήταν αρνητική, καθώς οι χρήσεις της ήταν ζημιογόνες (βλ. δημοσιευμένους ισολογισμούς, όπου για τη χρήση του 2009 καταγράφεται κύκλος εργασιών 1.035.990 ευρώ και λειτουργικές ζημίες 389.780 ευρώ, ενώ για τη χρήση του 2010 τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν 868.200 ευρώ και 133.740 ευρώ).
.
Επιπροσθέτως, στην ετήσια οικονομική έκθεση του 2010 αναγράφεται ότι η μητρική εταιρία είχε χορηγήσει εγγυήσεις, συνολικού ύψους 3.000.000 ευρώ, υπέρ της παραπάνω θυγατρικής, για τις οποίες δεν είχε ληφθεί κάποια εξασφάλιση.
.
Οι υποχρεώσεις της "PLANATECH A.E." προς τις τράπεζες κατά την 31.12.2010, για τις οποίες είχε εγγυηθεί η "Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.", ανέρχονταν στο ποσό των 2.179.090,11 ευρώ. Μάλιστα, στην επισυναπτόμενη στην αίτηση από 21.12.2011 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή Γεωργίου Δεληγιάννη εκτιμάται ότι οι παραπάνω εγγυήσεις θα καταπέσουν, καθώς η εν λόγω θυγατρική εταιρία βρίσκεται σε αδράνεια, όπως κατέθεσε ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος.
.
Δηλαδή, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα οικονομικά συμφέροντα του συντρόφου της Μαριάνθης Τεγοπούλου σε έναν εντελώς διαφορετικό τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αιτούσα εταιρία υπέστη ή αναμένται να υποστεί οικονομική αιμορραγία άνω των 6.000.000 ευρώ, όταν το ποσό αυτό θα μπορούσε να διατεθεί για την αντιμετώπιση μέρους των οικονομικών της υποχρεώσεων και δη για την καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων μισθών (υπενθυμίζεται ότι οι ληξιπρόθεσμες στις 31.12.2011 απαιτήσεις των εργαζομένων ανέρχονταν σε περίπου 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 3 εκατ. ευρώ θα απαιτούνταν για την καταβολή των αποζημιώσεων των εργαζομένων που είχαν ήδη απολυθεί) ή έστω για τη συμμετοχή της σε κερδοφόρες επενδύσεις, όπως στη συγγενή εταιρία "ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε." (...)


****
(κείμενο εντός της απόφασης)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΑΜΕΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ και Χ.Κ.Τεγόπουλος

(...)
Εν προκειμένω, υπενθυμίζεται ότι από τα ανέλεγκτα ισοζύγια λογιστικής της εταιρίας της 31.12.2011 προκύπτει ότι οι συνολικές υποχρεώσεις προς ενέγγυους και ανέγγυους πιστωτές ανέρχονταν στο ποσό των 64.120.375,23 ευρώ. Από το παραπάνω ποσό, οι απαιτήσεις των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών ανέρχονται στο ποσό των 43.000.000 ευρώ (25.000.000 ευρώ απαίτηση της Τράπεζας Πειραιώς, εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου στο Κορωπί Αττικής, καθώς και απαίτηση της ALPHA BANK, ύψους 18.000.000 ευρώ, εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της οδού Μίνωος). Πλέον της παραπάνω οφειλής προς τις δύο τράπεζες, υφίστανται οφειλές της εταιρίας και προς άλλες τράπεζες, από βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, οι οποίες στις 30.9.2011 ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 6.123.444,22 ευρώ (...)
.
Επιπροσθέτως, στις 31.12.2011 υφίστατο οφειλή, ύψους 4.517,716,16 ευρώ, από ληξιπρόθεσμες μισθολογικές απολαβές των εργαζομένων, ενώ στο ποσό των 3.028.253, 69 ευρώ ανέρχονταν οι οφειλόμενες αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας ορισμένων εργαζομένων (...)
.
Τέλος, κατά την ίδια ημερομηνία (31.12.2011) το άθροισμα των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρίας, καθώς και των λοιπών οφειλών από τέλη (χαρτόσημο και αγγελιόσημο υπέρ ασφαλιστικών ταμείων) ανέρχονταν στο ποσό των 2.078.876 ευρώ.
.
Δηλαδή, από το άθροισμα των παραπάνω υποχρεώσεων της εταιρίας, συνολικού ύψους άνω των 73.000.000 ευρώ, οι τραπεζικές οφειλές υπερβαίνουν τα 49.000.000 ευρώ, δηλαδή αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 67% των συνολικών χρεών της εταιρίας. Ενώ, οι με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένες απαιτήσεις (43.000.000 ευρώ) αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 58% των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρίας.
.
Δηλαδή, πιθανή συμφωνία εξυγίανσης θα μπορεί να καταρτιστεί εγκύρως, από την πλευρά των πιστωτών, με μόνη τη συμμετοχή των τραπεζών, προς τις οποίες υφίστανται χρέη της εταιρίας. Με δεδομένο ότι στην υπό κρίση περίπτωση δεν προσκομίζονται επαρκή στοιχεία για τυχόν διαπραγματεύσεις της εταιρίας με τους πιστωτές της, σχετικά με τη ρύθμιση των απαιτήσεών τους στα πλαίσια της προτεινόμενης εξυγίανσης, έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις πιθανότητες ευόδωσής τους, το Δικαστήριο οφείλει να προβεί σε εκτίμηση της προσφορότητας των προτεινόμενων μέτρων να αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του, με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας.
.
Εν προκειμένω κρίνεται ότι οι πιστώτριες τράπεζες θα έχουν κάθε λόγο να προχωρήσουν στη σύναψη της συμφωνίας εξυγίανσης, ελπίζοντας ότι αν επιτύχει η σχετική διαδικασία, θα υπάρχει σοβαρή προοπτική εξόφλησης των χρεών της εταιρίας προς αυτές. Αντιθέτως, αν δεν εξυγιανθεί η εταιρία, αυτό θα έχει ως πιθανότερη συνέπεια την πτώχευσή της και την εκποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, μέσω των διαδικασιών εκκαθάρισης της πτωχευτικής περιουσίας και συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών, από τις οποίες οι τράπεζες αναμένεται ότι θα ικανοποιηθούν για μέρος μόνο των ήδη υφιστάμενων απαιτήσεών τους [(βλ. κατάθεση Αλέξανδρου Παπαδόπουλου, ο οποίος κατέθεσε ότι υπό τις δεδομένες συνθήκες αυτή τη στιγμή της εθνικής μας οικονομίας η εκποίηση, κατά τον παραπάνω τρόπο, της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρίας (συμπεριλαμβανομένου του σήματος της εφημερίδας) δεν αναμένεται να αποφέρει ποσό μεγαλύτερο των 22.000.000 ευρώ)]. Σημειωτέον μάλιστα ότι από το προϊόν της εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας θα πρέπει να ικανοποιηθούν και πιστωτές, που απολαμβάνουν γενικών προνομίων (εργαζόμενοι, ασφαλιστικά ταμεία), η ικανοποίηση των οποίων προηγείται ακόμη και της εμπράγματης εξασφάλισης των τραπεζών επί της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας (...)
.
---
"Α" : Για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου