Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

... γνωμοδότηση για τα ΝΠΙΔ στα ΜΜΕ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Σε κίνδυνο και τα Ν.Π.Ι.Δ.
επικουρικά ταμεία των ΜΜΕ!


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ, μετά από πρόταση του μέλους Γιάννη Μπαζαίου, με ομόφωνη απόφασή του (6/11/2014), ζήτησε από τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΕΣΥ, Τάσο Πετρόπουλο, να γνωμοδοτήσει για το ποια είναι η προοπτική των Ταμείων επικουρικής ασφάλισης μετά την απόφαση της κυβέρνησης, ότι όσοι δεν αποφασίσουν να δημιουργήσουν δικό τους Ταμείο μέχρι τον Ιούνιο, θα ενταχθούν υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

Το ίδιο ερώτημα είχε κατατεθεί προς την ΠΟΕΣΥ με επιστολή των εκλεγμένων μελών της ΔΑΕΚΔ, την 1η Σεπτεμβρίου 2014, προκαλώντας… φυγόκεντρες αντιδράσεις - οι τότε εκπρόσωποι της ΕΣΠΗΤ στο Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ δεν θεώρησαν σκόπιμη μια τέτοια γνωμοδότηση.

Με το από 19/11/2014 γνωμοδοτικό σημείωμα, αναφορικά με το ζήτημα υπαγωγής των ταμείων επικουρικής ασφάλισης των δημοσιογράφων στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 220 παρ. 6 του ν. 4281/2014, ο Τάσος Πετρόπουλος ξεκαθαρίζει ότι «και τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης των δημοσιογράφων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης», εξηγώντας ότι από τη γενικότητα της διατύπωσης αλλά και από το γεγονός ότι αναφέρεται ότι θα ληφθούν υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελεύθερων επαγγελματιών προκύπτει με σαφήνεια το συμπέρασμα ότι με την υπόψη διάταξη ο νομοθέτης επιδιώκει την ένταξη στο ΕΤΕΑ (ή τη μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ κατά τους ειδικότερους ορισμούς) όλων των φορέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης, όχι μόνο μισθωτών αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν κατά το χρόνο έκδοσης. Τούτο δε ώστε να εξαλείψει σε κάθε περίπτωση τους μη ανταποδοτικούς – κοινωνικούς πόρους των ταμείων και να εισαγάγει και σε αυτά το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών και την αυστηρή διασύνδεση εισφορών – παροχών.

Είναι πλέον φανερό ότι δεν κινδυνεύουν μόνον τα επικουρικά της Β” και Γ” Διεύθυνσης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, αλλά όλα τα επικουρικά του κλάδου, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους – δηλαδή και τα Ιδιωτικού Δικαίου ΕΔΟΕΑΠ και ΤΕΑΣ κινδυνεύουν να απορροφηθούν από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) την 1η Ιουλίου 2015 (Τα ΤΕΑΣ κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς πόρους από 1/1/2015 αφού δεν είναι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ ο ΕΔΟΕΑΠ, ως βαριά ελλειμματικός και με σχεδόν ανύπαρκτα αποθεματικά, δεν έχει καν τη δυνατότητα μετάλλαξής του σε Επαγγελματικό Ταμείο).

Οι εκπρόσωποι της ΕΣΠΗΤ για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ είχαμε επισημάνει από τον περασμένο Αύγουστο ότι σε αυτή τη συγκυρία σε μεγάλο κίνδυνο βρίσκεται και ο ΕΔΟΕΑΠ και μόνη λύση απέναντι σε αυτή τη δυσμενή εξέλιξη –εάν φυσικά ο κλάδος ενδιαφέρεται- είναι η προσπάθεια συνολικού ανασχεδιασμού του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, με γοργές και διαφανείς διαδικασίες, ειλικρινή διάθεση για διάλογο και όρους ισοτιμίας.

Μόνο μια πραγματική ενοποίηση μέσα στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με ενιαίες εισφορές και ενιαίες παροχές για κάθε εργαζόμενο στα έντυπα, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά ΜΜΕ φαίνεται πλέον ότι μπορεί να προστατεύσει μακροχρόνια κάποιες από τις παροχές των εργαζόμενων στα ΜΜΕ. Δηλαδή ενοποίηση σε μία Διεύθυνση, με ενιαίο καταστατικό, ένα κλάδο επικούρησης, ένα κλάδο ανεργίας, ένα κλάδο πρόνοιας, ένα κλάδο περίθαλψης και ένα κλάδο σύνταξης, για όλες τις ειδικότητες εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Διαβάστε το γνωμοδοτικό σημείωμα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

αναφορικά με το ζήτημα υπαγωγής των ταμείων επικουρικής ασφάλισης των δημοσιογράφων στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 220 παρ. 6 του ν. 4281/2014


Ήδη με τη δημοσίευση του ιδρυτικού του ΕΤΕΑ νόμου 4052/2012 είχε αποτυπωθεί στην οικεία αιτιολογική έκθεση η βούληση του νομοθέτη για τη δημιουργία ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης – καταρχήν μισθωτών – το οποίο λειτουργεί με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Σκοπός, όπως ρητά μνημονεύεται, η αυστηρή διασύνδεση εισφορών – παροχών ώστε να αποτραπεί η δημιουργία ελλειμμάτων και η θεσμοθέτηση συντελεστή βιωσιμότητας για μηδενικά ελλείμματα.

Έως τη δημοσίευση του ν. 4281/2014, στο ΕΤΕΑ είχαν ενταχθεί τα ταμεία και λοιποί κλάδοι επικουρικής ασφάλισης μισθωτών με το μεγαλύτερο αριθμό ασφαλισμένων, όπως το ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ, το ΤΕΑΔΥ, οι τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ κα.

Με το άρθρο 220 του ν. 4281/2014 προβλέφθηκε η ένταξη στο ΕΤΕΑ και άλλων φορέων ή κλάδων επικουρικής ασφάλισης (μισθωτών και πάλι), τα οποία δεν είχαν ήδη υπαχθεί στο ενιαίο ταμείο έως τότε.

Με τροπολογία που κατατέθηκε τελευταία στιγμή όμως, προστέθηκε παράγραφος 6 στο ως άνω άρθρο 220, ως εξής: « 6. Οι κλάδοι και τομείς επικουρικής ασφάλισης, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), δύνανται να μετατρέπονται μέχρι 30.6.2015 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εκτός Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 549/2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002, άλλως από 1.7.2015, εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, λαμβάνοντας υπ` όψιν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επικουρικής ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας. Για τους προαναφερόμενους τομείς και κλάδους, καθώς και για τα αναφερόμενα ταμεία και τομείς της παραγράφου 1 του παρόντος, που μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ., το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραμένει σταθερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες μη ανταποδοτικές πηγές, πέραν των δικών τους πόρων».

Από τη γενικότητα της διατύπωσης αλλά και από το γεγονός ότι αναφέρεται ότι θα ληφθούν υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελεύθερων επαγγελματιών προκύπτει με σαφήνεια το συμπέρασμα ότι με την υπόψη διάταξη ο νομοθέτης επιδιώκει την ένταξη στο ΕΤΕΑ (ή τη μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ κατά τους ειδικότερους ορισμούς) όλων των φορέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης, όχι μόνο μισθωτών αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν κατά το χρόνο έκδοσης. Τούτο δε ώστε να εξαλείψει σε κάθε περίπτωση τους μη ανταποδοτικούς – κοινωνικούς πόρους των ταμείων και να εισαγάγει και σε αυτά το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών και την αυστηρή διασύνδεση εισφορών – παροχών.

Ενόψει των ανωτέρω, και τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης των δημοσιογράφων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης.

Αθήνα, 19-11-2014

Ο γνωμοδοτών Δικηγόρος

---
---
*

... κυριακάτικες κυκλοφορίες 23/11 ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Κυριακάτικα Κυκλοφορίες


Το πρακτορείο "Αργος" έδωσε για σήμερα τις εκτιμήσεις του: «Θέμα»: 125.000, «Βήμα»: 85.000, «Kontra news»: 16.000
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

... Κοινωνικός Προϋπολογισμός: το '15 χειρότερο του '14 !..

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Οι προβλέψεις
του Κοινωνικού
προϋπολογισμού 2015

Στις σελίδες 152 – 157 της εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό του 2015, καταγράφονται τα βασικά στοιχεία του Κοινωνικού προϋπολογισμού. Επίσης, στις σελίδες 42 – 45 παρουσιάζονται δράσεις βελτίωσης της διαδικασίας συνταξιοδότησης και στις σελίδες 52 – 57 τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση:

Ο κοινωνικός προϋπολογισμός, για το 2015, χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση της προσπάθειας για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και την αποφυγή δημιουργίας μελλοντικών ελλειμμάτων, καθώς και από την εφαρμογή διαρθρωτικών παρεμβάσεων και μέτρων εξυγίανσης προκειμένου να διασφαλιστεί και να επιταχυνθεί η εισπραξιμότητα σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Παράλληλα, συνεχίζεται η εφαρμογή μέτρων τόνωσης της αγοράς εργασίας, μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% και της συνεπακόλουθης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης του εργοδοτικού κόστους. Επιπρόσθετα υιοθετούνται προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ποσοστό ανεργίας της χώρας.

Στον τομέα της Υγείας, ΕΟΠΥΥ και Νοσοκομείων, οι προσπάθειες επικεντρώνονται αφενός μεν στην ενίσχυση των διαρθρωτικών δράσεων που έχουν δρομολογηθεί, αφετέρου δε στην επιτάχυνση των πληρωμών των υποχρεώσεων του συστήματος υγείας, εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου.


Τα συνολικά έσοδα του ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού το 2015 προβλέπονται μειωμένα σε σχέση με το 2014 ως αποτέλεσμα, κυρίως, της μείωσης των μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και της κατάργησης των μη ανταποδοτικών πόρων.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι το 2014 στις μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό περιλαμβάνεται και ειδική χρηματοδότηση ύψους 939 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε τρίτους, ενώ για το 2015 δεν έχει περιληφθεί αντίστοιχο ποσό.

Τα έξοδα του 2015 προβλέπονται μειωμένα κατά 1.619 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014, κυρίως εξαιτίας της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 1.364 εκατ. ευρώ.

Ασφαλιστικά Ταμεία

Η συνταξιοδοτική δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στα 23.276 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 23.209 εκατ. ευρώ (χωρίς τη χρηματοδότηση του ΜΤΠΥ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ύψους 80 εκατ. ευρώ) το 2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται στους νέους συνταξιούχους, καθώς και στην καταβολή αναδρομικών μετά την οριστική έκδοση των συντάξεων.

Το ταμειακό ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων αναμένεται να διαμορφωθεί σε -1.189 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι -807 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται για το 2015 εστιάζονται στους δύο βασικούς πυλώνες, που αφορούν τη στήριξη της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και τα μέτρα καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής και βελτίωσης της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων.

Στήριξη της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος

Για τη στήριξη της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος από 1/1/2015 τίθενται σε εφαρμογή οι θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν νομοθετηθεί. Ειδικότερα, στον τομέα των επικουρικών συντάξεων έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως:

 Η καθολική υιοθέτηση του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση, με την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας.

 Η αναπροσαρμογή, ετησίως, των μερισμάτων που χορηγούνται από τα επί μέρους Μετοχικά Ταμεία μετά από αναλογιστική μελέτη και η αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων σε ετήσια βάση.

 Η ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), σταδιακά, όλων των επικουρικών ταμείων.

Επίσης, στον τομέα των εφάπαξ παροχών έχουν γίνει παρεμβάσεις έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μελλοντική ανισορροπία.

Παράλληλα, για τη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας έχει δημιουργηθεί το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» που συνιστά το Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Ικανότητας και περιλαμβάνει τους ενεργούς ασφαλισμένους και τους δικαιούχους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Μέσω του ανωτέρω συστήματος τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να προβαίνουν ηλεκτρονικά στην έκδοση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης και να επιταχύνουν την απονομή συντάξεων. Τέλος, μέσω του ίδιου συστήματος, καταργείται η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθένειας με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και την εξάλειψη της παραβατικότητας. (...)

---
---
---
*

... ΝΕΡΙΤ - "κλοπή" 99 εκατ. ευρώ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Ανταποδοτικό τέλος 190 εκατ. ευρώ,
έσοδα για την τηλεόραση 91 εκατ. ευρώ!
γράφημα: Ελένη Ηλιοπούλου
Την απευθείας «κλοπή» 99 εκατ. ευρώ από την τσέπη των Ελλήνων πολιτών αποδέχεται η διοίκηση της ΝΕΡΙΤ και το διορισμένο Εποπτικό Συμβούλιό της με την παραδοχή στον προϋπολογισμό του στρατηγικού σχεδίου για την πενταετία 2014 - 2019 ότι θα έχει έσοδα από το ανταποδοτικό ύψους 91 εκατ. ευρώ. Το ανταποδοτικό τέλος, που επιβλήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2014 με απόφαση του υφυπουργού Παντελή Καψή, δεν δίνεται για τη λειτουργία της τηλεόρασης, αλλά κατευθύνεται απευθείας στη μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού, χωρίς καμία θεσμική κάλυψη ή ψήφιση νόμου. Στη ΝΕΡΙΤ δίνονται τα 91 από τα 190 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το στρατηγικό σχέδιο της πενταετίας συζητήθηκε στο Εποπτικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει και τους αναθεωρημένους προϋπολογισμούς της πενταετίας, από τους οποίους προκύπτουν αποκλίσεις! Η ευχή που αναγράφεται στο σχέδιο είναι πως «ελπίζεται ότι σταδιακά θα αποδεσμευθεί το ανταποδοτικό τέλος και θα αποδοθεί στη ΝΕΡΙΤ».

Το σχέδιο χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, που αφορούν τη γενική ανάπτυξη της ΝΕΡΙΤ, τα αναγκαία Μέσα και το κόστος των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Γίνεται επίσης η παραδοχή ότι το επιχειρησιακό σχέδιο μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το ΔΣ της εταιρείας. Η διοίκηση εύχεται πως εντός του 2015 η ΝΕΡΙΤ θα μπορέσει να έχει σε λειτουργία δύο τηλεοπτικούς σταθμούς και έναν δορυφορικό, όπως και τέσσερα ραδιοφωνικά προγράμματα, εκ των οποίων τα τρία πανελλαδικά, και ένα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και να αναπτύξει πλήρως το σάιτ της.
---
---
*

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

... Λυμπέρης - η μεγάλη απάτη ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Οι ιστορίες τριών πρώην εργαζομένων

Η ζωή μετά την πτώχευση
των "Εκδόσεων Λυμπέρη"

Είμαστε τρεις εργαζόμενοι των πρώην Εκδόσεων Λυμπέρη και θελήσαμε με τα κείμενα που ακολουθούν να καταθέσουμε τις εμπειρίες και τα συναισθήματα αυτών των δύο χρόνων που υπήρξαν καταστροφικά για τις ζωές μας. Επειδή δεν είμαστε απλοί αριθμοί στα δημοσιεύματα των εφημερίδων, ούτε ένα ακόμα χαρτάκι του ΟΑΕΔ. Είμαστε άνθρωποι με υπόσταση και αισθήματα και τα θύματα ενός άδικου συστήματος που στις πλείστες των περιπτώσεων ευνοεί τους δυνατούς (αν αυτό θεωρούμε δύναμη φυσικά).

Μπορεί τα βράδια να ξαγρυπνούμε ψάχνοντας τρόπους να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας, όμως όταν πια μας πάρει ο ύπνος η συνείδηση είναι ήσυχη, καθαρή, ενός ανθρώπου που ξέρει ότι έπραξε το σωστό. Δεν μπορώ να πω το ίδιο και για τους πρώην εργοδότες μας κ. Αντώνη Λυμπέρη και κυρία Έλενα Μακρή οι οποίοι 2 χρόνια μετά αρνούνται ακόμα να δουν την αλήθεια κατάματα και να επωμιστούν τις ευθύνες τους. Ο πρώτος κρύβεται και η δεύτερη συνεχίζει να περιφέρεται ρίχνοντας ευθύνες σ’ οποιοδήποτε άλλον εκτός από τον εαυτό της. 
Αντιμετωπίσαμε πολλές αντιξοότητες και δυσκολίες αυτά τα χρόνια αλλά ένα είναι το μόνο σίγουρο, μας πείσμωσαν ακόμα περισσότερο και θα παλέψουμε μέχρι τέλους για να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί.

Ιστορία Νο 1

Συγκαταλέγομαι στους 200 απολυμένους των εκδόσεων Λυμπέρη. Πολλά έχουν γραφτεί εδώ και δύο χρόνια για την πορεία μας στις “Εκδόσεις Λυμπέρη” και στους αγώνες που δώσαμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μέχρι να δικαιωθούμε.

Αυτό που δεν έχει γραφτεί, είναι πως είναι η ζωή μας όλο αυτό το διάστημα και πως καταφέρνουμε να επιβιώσουμε. Να αναγκάζεσαι να αφήσεις το σπίτι σου επειδή δεν έχεις να πληρώσεις το ενοίκιο, να χρειάζεται να ζητήσεις βοήθεια από δικούς σου ανθρώπους για στέγη και τροφή. Να ζεις με την αβεβαιότητα του αν θα βρεις δουλειά και αν ο μισθός θα σου επιτρέπει να είσαι πάλι οικονομικά ανεξάρτητος, όπως είχες επιλέξει να ζεις όλα αυτά τα χρόνια.

Η μεγαλύτερη έκρηξη όμως γίνεται μέσα σου, όταν συνειδητοποιείς την μεγάλη απάτη.

Τη δοκιμασία που υποστήκαμε, με μειώσεις μισθών, εκ περιτροπής εργασία, υποσχέσεις για ξεπέρασμα της κρίσης αν βάζαμε πλάτη, και τα γνωστά, μπλα, μπλα μπλα, ενώ παράλληλα ενεργούσε για να βγουν αλώβητοι αυτός και οι οικείοι του από την κατάρρευση.

Να είναι σίγουρος ο κ. Αντώνης Λυμπέρης, ότι θα μείνει στην ιστορία των εκδόσεων, σαν ο καπετάνιος που πέφτει πρώτος στη λέμβο για να σωθεί από το μισοβουλιαγμένο καράβι του.

Εμείς πάντως, δεν θα εγκαταλείψουμε, όσος χρόνος και αν χρειαστεί.

Οι 4 μήνες απλήρωτης εργασίας και οι αποζημιώσεις που μας οφείλει, δεν αντιπροσωπεύουν μόνο χρήματα, αλλά την ίδια μας την αξιοπρέπεια.

Ε.Κ.

Ιστορία Νο 2

Σ’ αυτά τα δύο χρόνια που πέρασαν από την πτώχευση των «Εκδόσεων Λυμπέρη» έψαξα να βρω το δικό μου μερίδιο ευθύνης για τη θέση που βρέθηκα ξαφνικά. Αυτός που είχε τη μεγαλύτερη ευθύνη αρνήθηκε να την αναλάβει, έβαλε την ουρά στα σκέλια και έβαλε πλώρη γι’ άλλες πολιτείες. Όμως, σ’ αυτή τη ζωή πας πραγματικά μπροστά όταν έχεις το θάρρος να αναγνωρίσεις τα λάθη σου, να αναλάβεις τις ευθύνες σου και να προχωρήσεις καθαρός μπροστά.

Αποφάσισα λοιπόν και εγώ να κάνω την αυτοκριτική μου. Γιατί βρέθηκα ξαφνικά χωρίς δουλειά, μ’ ένα δάνειο, με οικογενειακές υποχρεώσεις να τρέχουν και χωρίς λεφτά; Υπήρξαν μέρες που μέτραγα τα κέρματα για να πάρω ένα γάλα. Πως επέτρεψα στον εαυτό μου να φτάσει σ’ αυτό το σημείο; Σίγουρα όχι από σπατάλη, πάντα ξόδευα στο πλαίσιο των οικονομικών μου δυνατοτήτων.

Σε τι έφταιξα λοιπόν; Ποιο ήταν το λάθος μου; Το λάθος μου ήταν ότι εμπιστεύτηκα και εξαπατήθηκα. Το έβλεπα να έρχεται, είχα τις υποψίες και ενδείξεις, αλλά μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστεψα ότι η προσπάθεια του εργοδότη μου να σώσει την επιχείρηση και τους εργαζόμενους της, ήταν ειλικρινής.

Αυτό λοιπόν ήταν το σφάλμα μου. Ότι πίστευα μέχρι πριν από δύο χρόνια ότι δεν μπορείς να βλέπεις τον άλλο στα μάτια και να τον κοροϊδεύεις.

Δεν είμαι αιθεροβάμων, η επιτυχία και η αποτυχία είναι μες τη ζωή. Επιχειρήσεις ανοίγουν και κλείνουν, άλλες πετυχαίνουν και άλλες όχι.Το πως διαχειρίζεσαι την αποτυχία σου κάνει τη διαφορά. Και όταν χάνεσαι από προσώπου γης, σημαίνει ότι η φωλιά σου είναι πολύ λερωμένη.Οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο κτίρια, αριθμοί και καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Είναι μια μικρή κοινότητα ανθρώπων της οποίας ηγείσαι και έχεις την ευθύνη. Ψιλά γράμματα θα μου πείτε. Αυτά υπάρχουν μόνο στα βιβλία επιστημονικής φαντασίας. Κι’ όμως υπάρχουν παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων, λίγα, αλλά υπάρχουν.

Τέλος πάντων για να μην μακρηγορώ, τελειώνοντας, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα: Ότι από εδώ και πέρα οφείλω να προστατεύω καλύτερα τον εαυτό μου από νεόπλουτους, στυγνούς, εγωκεντρικούς και αμετροεπείς επιχειρηματίες.

Μ.Ε.

Ιστορία Νο 3

Με ένα δακρύβρεχτο e-mail, την 7η Νοεμβρίου 2012, ο κ. Αντώνης Λυμπέρης μας ανακοίνωσε το κλείσιμο των εκδόσεων του και μας ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά μας στον Όμιλο παρά τις περικοπές των μισθών που είχαμε υποστεί. Παράλληλα μας διαβεβαίωσε ότι η άμεση προτεραιότητά του θα ήταν να τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες απέναντί μας και να εξασφαλίσει την πληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρείας προς εμάς στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Από τότε, 2 ολόκληρα χρόνια μετά, τίποτα φυσικά από αυτά δεν έγινε, αφού ο κ. Λυμπέρης εξαφανίστηκε.

Δεν θα μιλήσω για τα επακόλουθα αυτού του γεγονότος, που για μένα τουλάχιστον σήμαινε και σημαίνει ανεργία, αγωνία για την πληρωμή του στεγαστικού δανείου και λογαριασμούς που τρέχουν, γιατί πιστεύω ότι δεν διαφέρω σε κάτι από τους υπόλοιπους, αλλά για το τι με δίδαξε όλη αυτή η ιστορία. Με δίδαξε λοιπόν, για το τι σημαίνει να είσαι άνανδρος, αφού ο πρώην εργοδότης μας δεν είχε το θάρρος να μας κοιτάξει στα μάτια και να μας ανακοινώσει κατά πρόσωπο ότι ως εδώ ήταν. Γιατί τελικά η εξαπάτηση είναι αυτό που με ενόχλησε περισσότερο κι όχι ότι «έβαλα πλάτη» μάταια εγώ αλλά και όλοι οι συνάδελφοι για να σωθεί η επιχείρησή του.

Όμως εκείνος μπορεί να εξακολουθεί να ζει τη γεμάτη «γκλαμουριά» ζωούλα του, παρά το γεγονός ότι άφησε πίσω του απλήρωτους εργαζόμενους και πόσα άλλα. Εγώ τουλάχιστον κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια...

Α.Μ.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

... "Αγγελιοφόρος" - Σάλας κερνά, Μπακατσέλος πίνει ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Νέα «σφαγή» στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος»

Ο Αλέξανδρος Μπακατσέλος
βρήκε… χορηγό για τις απολύσεις!


Απύθμενο είναι το θράσος της εργοδοσίας στην Εκδοτική Βορείου Ελλάδος που εκδίδει την εφημερίδα «Αγγελιοφόρος». Μετά τη «σφαγή» που προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια θέλει να καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα στους εργαζόμενους.

Μία επιχείρηση – «πρωτοπόρος» στις ατομικές συμβάσεις και στην οποία χάθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια πάνω από 250 θέσεις εργασίας μειώνοντας το μισθολογικό κόστος κατά 70% προσπαθεί ακόμη να γίνει… βιώσιμη βάζοντας το μαχαίρι στο λαιμό των εργαζομένων. Ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Μπακατσέλος ο οποίος είναι συνέταιρος στη συγκεκριμένη επιχείρηση με τους Μπόμπολα - Ψυχάρη θέλει να στείλει στην πόρτα της εξόδου άλλους 40 – 45 εργαζόμενους θέτοντας εκβιαστικά διλήμματα.

Χορηγός στις απολύσεις οι… τράπεζες!

«Ναι, είναι βάρος οι εργαζόμενοι. Αν έρθουν και όλοι οι δημοσιογράφοι να μου ζητήσουν να φύγουν με χαρά θα το δεκτώ» λέει ο δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της εταιρίας Παντελής Χαλβατζάκης, ο οποίος εσχάτως εκτελεί χρέη γενικού διευθυντή σε ένα μιντιακό απολίθωμα που μόνο με εφημερίδα δε μοιάζει! Οπως λέει ο ίδιος το κόστος των απολύσεων θα το αναλάβουν οι τράπεζες οι οποίες θα χορηγήσουν στην Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ποσό περίπου 650.000 ευρώ μόλις λάβουν έγγραφες διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν οι απολύσεις.

«Ο κυρ- Αλέκος»

Ο Αλέξανδρος Μπακατσέλος ή «κυρ-Αλέκος», όπως τον αποκαλούν οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα, μέσω του δικηγόρου του Παντελή Χαλβατζάκη, ο οποίος επισήμως απείλησε με «βίαιο κλείσιμο της επιχείρησης» σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία θέλει να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους προτείνοντάς τους να συμφωνήσουν να λάβουν τη νόμιμη αποζημίωσή τους σε βάθος χρόνου έως και 62 μήνες από σήμερα! Είναι ο ίδιος επιχειρηματίας ο οποίος στο πρώτο κύμα των απολύσεων προσπαθώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις διαβεβαίωνε κατηγορηματικά ότι «σ΄ αυτό το μαγαζί κανένας δε θα χάσει τα χρήματα του». Ο δικηγόρος ενημέρωσε τα σωματεία ότι όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν να αποχωρήσουν πρέπει να το δηλώσουν έως τις 2 Δεκεμβρίου. Παράλληλα για όσους απομείνουν 60 – 65 άτομα η διοίκηση της εταιρίας θέλει να επιβάλει νέες μειώσεις ύψους 30% με επιχειρησιακή σύμβαση ενώ για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων δεν έχει δοθεί κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Την ίδια στιγμή η πλειοψηφία της ΕΣΗΕΜΘ έκρινε ότι δε συντρέχει λόγος να εκδοθεί ανακοίνωση για το νέο σχέδιο σφαγής στην εφημερίδα…

---
---
*

... Μ. Μητσός - της Μεγάλης (του ΔΟΛ) Σχολής ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Μιχάλης Μητσός - δημοσιογράφος στα ΝΕΑ

Χειροκροτείστε τον

ΤΑ ΝΕΑ    Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014


* * * * * *
1 σχόλιο: Ριχάρδος Σωμερίτης 20/11/2014 10:35

Το άρθρο σου μου επιτρέπει να υποθέσω ότι αισθάνεσαι ευτυχής, ότι εκατοντάδες συνάδελφοι λαμβάνουν τον μισθό τους κάθε τέλος του μηνός, ότι πολλοί άλλοι δεν υποχρεώνονται από τους εργοδότες να αναζητούν "χορηγούς" και να διαφημίζουν π.χ. τα θαυματουργά φαρμακευτικά προϊόντας τους, ότι τόσα γραφεία στον ΔΟΛ δεν είναι άδεια, ότι η ΔΤ και μετά η ΝΕΡΙΤ είναι μια μεγάλη επιτυχία παρά τα χρήματα που κοστίζει, ότι τα Ταμεία μας δεν έμειναν χωρίς κεφάλαια λόγω PSI, αλλά και της γνωστής νεοδημοκρατικής κακοδιοίκησης που έστειλε στη φυλακή για τα παιχνίδια με το χρηματιστήριο τον τέως πρόεδρο του ΤΣΠΕΑΘ, ότι δεν κινδυνεύουμε πια να βρεθούμε σύντομα με συντάξεις ΙΚΑ και περίθαλψη ανάλογη και πολλά άλλα.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ, μπράβο, φιλικά, Ριχάρδος Σωμερίτης.
---
*