Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

... εφαρμοστικός νόμος - ατομικές συμβάσεις ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Εφαρμοστικός Νόμος
*
Πολύ σημαντική παράγραφος γιά την υποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων που έχουν λήξει, από ατομικές που έχουν ενσωματώσει τους όρους των Σ.Σ.Ε. και τις τροποποιήσεις τους (ενδεχομένως και προσαυξήσεις).
.
"α. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι την 14.2.2012 έχει παρέλθει και το 6μηνο παράτασης ισχύος τους, έχουν πάψει να παράγουν έννομα αποτελέσματα ως συλλογικές συμβάσεις και οι όροι τους έχουν απωλέσει τον κανονιστικό χαρακτήρα τους, παραμένουν δε στις ατομικές συμβάσεις ως απλοί ενοχικοί όροι.
.
Συνεπώς δεν θα ήταν ποτέ δυνατή η "αναβίωσή" τους ως Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μια και έχει επέλθει στην πραγματικότητα η "υποκατάστασή" τους από ενεργές ατομικές συμβάσεις εργασίας.
.
Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι πολλές ατομικές συμβάσεις εργασίας που ενσωμάτωσαν όρους Σ.Σ.Ε., που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει περάσει για αυτές και το 6μηνο της παράτασης ισχύος τους, έχουν τροποποιηθεί με νέες συμφωνίες των μερών, πράγμα που θα οδηγούσε στην αυτόματη εκ νέου και εκ του νόμου τροποποίησή τους, αντίθετα από τη βούληση των συμβαλλομένων μερών. Αυτό θα αποτελούσε καταφανή παρέμβαση στην ατομική σύμβαση.
.
Συνεπώς, για την ανωτέρω περίπτωση, η βούληση του νομοθέτη περιορίζεται στην επί τρίμηνο επαναδιαπραγμάτευση των Σ.Σ.Ε. που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει παρέλθει και το 6μηνο της παράτασης ισχύος τους και αυτό εντός του διαστήματος από 14.2.2012 μέχρι 14.5.2012.
.
Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος, αλλά και μετά την εκπνοή του, αν δεν συναφθεί νέα Σ.Σ.Ε. για τους ήδη εργαζόμενους, παραμένουν σεβαστές και ισχυρές οι ατομικές συμβάσεις εργασίας που έχουν ενσωματώσει στο περιεχόμενό τους τους όρους αυτών των Σ.Σ.Ε.(πού έληξαν ή καταγγέλθηκαν και πέρασε και το εξάμηνο ισχύος τους) καθώς και οι όποιες τροποποιήσεις αυτών των ατομικών συμβάσεων εργασίας."
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου