Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

... ΕΣΗΕΑ - άνεργοι, βοήθημα Χριστουγέννων ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Το βοήθημα των Χριστουγέννων
για τα άνεργα μέλη της ΕΣΗΕΑΤο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να δοθούν και φέτος οικονομικά βοηθήματα για τα άνεργα και τα εν επισχέσει μέλη της Ενώσεως, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Το ύψος του βοηθήματος ορίζεται στα 500 ευρώ και επιπλέον 100 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Οι δικαιούχοι και ο τρόπος καταβολής του βοηθήματος έχει ως εξής:

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Συνάδελφοι, οι οποίοι είναι άνεργοι από 1/1/2010 (5ετία) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους (βάσει εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2014), δεν ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ, πλέον 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:

- Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ανέργων, στον 5ο όροφο της ΕΣΗΕΑ, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

- Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2014 (για τα εισοδήματα του 2013 κι εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί) και Ε9 (εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί ή εφόσον υπάρχουν τροποποιήσεις να κατατεθεί εκ νέου).

- Οι συνάδελφοι, οι οποίοι έμειναν άνεργοι από 1/7/13 έως σήμερα, θα βεβαιώσουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος Χριστουγέννων (δηλαδή, ότι το εισόδημά τους για το έτος 2014 δεν θα ξεπερνά τις 12.000 ευρώ και τις 2.000 ευρώ για κάθε παιδί) και θα δεσμευτούν να προσκομίσουν στις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΣΗΕΑ το εκκαθαριστικό σημείωμα για τα εισοδήματα του 2014, όταν αυτό εκδοθεί.

- Οι συνάδελφοι, που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα λάβουν τη διαφορά –εφόσον υπάρχει- ανάμεσα στο βοήθημα Χριστουγέννων της ΕΣΗΕΑ και του επιδόματος Χριστουγέννων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Γ. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ:

- Όσοι συνάδελφοι έμειναν άνεργοι το τελευταίο χρονικό διάστημα και έλαβαν τις αποζημιώσεις τους και το επίδομα Χριστουγέννων.

- Όσοι συνάδελφοι είναι περισσότερο από πέντε (5) χρόνια άνεργοι.

- Όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ περισσότερα από 12.000 ευρώ.


Δ. ΕΝ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

Τα αιτήματα των συναδέλφων που είναι σε επίσχεση εργασίας θα εξετάζονται κατά περίπτωση (ανά Μέσο και κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου) από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά), λήγει την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014.

Το βοήθημα θα κατατίθεται από τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014, έως και την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015, στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τα μέλη έχουν δηλώσει στο Μητρώο Ανέργων Μελών της ΕΣΗΕΑ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

... Κλεομένης Γεωργαλάς - έφυγε στις 31/10/2003 ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

11 χρόνια χωρίς Κλεομένη Γεωργαλά
("Αθλητική Ηχώ")

Ο Κλεομένης Γεωργαλάς (δεξιά) με τον Πύρρο Δήμα και τον Διονύση Βραϊμάκη
---
---
*

... η ΕΣΠΗΤ συμμετέχει στο αυριανό 1/11 συλλαλητήριο ...

*
ΕΣΠΗΤ
***
*

Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο
κατά της Ανεργίας,
το Σάββατο 1/11/2014


Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ με αφορμή το πανελ­λα­δικό συλ­λα­λη­τή­ριο που πραγ­μα­το­ποιεί­ται κατά της ανερ­γίας το Σάββατο 1 Νοεμ­βρίου 2014 στην πλα­τεία Συντάγματος, δια­μη­νύει την πάγια και ατα­λά­ντευτη θέση του - μαζί με όλο το δημο­σιο­γρα­φικό κόσμο και τους εργα­ζό­με­νους στον Τύπο - ενά­ντια στα απα­νωτά σαρω­τικά αντερ­γα­τικά μέτρα και στη συνε­χι­ζό­μενη ισο­πε­δω­τική επι­χεί­ρηση εκ μέρους της κυβέρ­νη­σης και της εργο­δο­σίας απο­δό­μη­σης κάθε ενα­πο­μεί­να­ντος εργα­σια­κού και κοινωνικο-ασφαλιστικού δικαιώ­μα­τος και της κατάρ­γη­σης του θεσμού των ΣΣΕ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ
ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ,
ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:

 • Την υπο­γραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργα­σίας που θα ισχύ­ουν για όλους.
 • Να πάρει πίσω η κυβέρ­νηση το νόμο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργα­σίας να επα­νέλ­θει η υπο­χρε­ω­τι­κό­τητά τους.
 • Να στα­μα­τή­σει το άθλιο καθε­στώς των ατο­μι­κών συμ­βά­σεων και ο απα­ρά­δε­κτος δια­χω­ρι­σμός στους μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων με βάση την ηλι­κία.
 • Να αυξη­θούν τα επι­δό­ματα ανερ­γίας.
 • Να επι­στρα­φούν τα απο­θε­μα­τικά, που δημεύ­τη­καν μέσω PSI, στα ασφα­λι­στικά Ταμεία.
 • Την υπε­ρά­σπιση του δικαιώ­μα­τος της απερ­γίας και της συν­δι­κα­λι­στι­κής δράση.
ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ στις συνε­χι­ζό­με­νες επι­θέ­σεις σε μισθούς, συντά­ξεις, ασφα­λι­στικά ταμεία, εργα­σιακά & ασφα­λι­στικά δικαιώ­ματα με:

● την απε­λευ­θέ­ρωση των ομα­δι­κών απο­λύ­σεων σε ιδιω­τικό και δημό­σιο τομέα
● τη μεί­ωση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών
● τη μεί­ωση επι­κου­ρι­κών συντά­ξεων
● την κατάρ­γηση τριε­τιών
● την επέ­κταση του καθε­στώ­τος ενοι­κί­α­σης εργα­ζο­μέ­νων - μέτρα που μοιά­ζουν να μην έχουν τέλος - και μας γυρί­ζουν πίσω σε έναν εργα­σιακό εφιαλ­τικό μεσαί­ωνα

Διεκ­δι­κούμε δου­λειά, αξιο­πρε­πείς ΣΣΕ, κοι­νω­νική ασφά­λιση για όλους και σοβαρή, αξιό­πι­στη και δημο­κρα­τική ενη­μέ­ρωση με βάση τις αλη­θι­νές ανά­γκες της κοι­νω­νίας.

Ζητάμε συλ­λο­γικά δικαιώ­ματα, που θα εγγυώ­νται την αξιο­πρέ­πεια και την

ανε­ξαρ­τη­σία των δημο­σιο­γρά­φων, των εργα­ζο­μέ­νων στον Τύπο και της Ενη­μέ­ρω­σης.

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ καλεί τα μέλη της
να ενώ­σουν τη φωνή τους με όλους τους
εργα­ζό­με­νους στον Τύπο και να συμ­με­τά­σχουν στο πανελ­λα­δικό συλ­λα­λη­τή­ριο κατά της ανερ­γίας το ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΗ 2014
12 π.μ. στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 ΝΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

 ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΑΘΛΙΩΝΟΥΝ

 ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ


Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

... ΕΣΗΕΑ και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών ...

*
ΠΑΜΕ Τύπου & ΜΜΕ
***
*
"Α"διαφάνεια
στην ενημέρωση
από το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ;


Στο όνομα της δήθεν εξοικονόμησης πόρων οι παρατάξεις που ελέγχουν από το Μάιο του 2013 τη Διοίκηση της Ένωσης Συντακτών -ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ και ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ - έχουν διακόψει την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ, δημοσιοποιώντας μόνο τις αποφάσεις του συμβουλίου και τα ονόματα των ψηφισάντων (υπέρ ή κατά).

Αυτό εκτός του ότι είναι αντικαταστατικό, επιπλέον δημιουργεί τεράστιο κενό ενημέρωσης του κλάδου σε ότι αφορά τη θέση και το σκεπτικό των συμβούλων στα ζητήματα που προκύπτουν αλλά και γενικότερα στην τακτική των συνδικαλιστικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ.

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, δια του εκπροσώπου της Γιώργου Φιλιππάκη, όχι μόνο έχει ζητήσει άπειρες φορές την πλήρη τήρηση πρακτικών αλλά έχει προτείνει την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για να ανατεθεί σε συμφέρουσα τιμή η απομαγνητοφώνηση τους σε εξωτερικό συνεργάτη ή να αναλάβουν το έργο οι υπάλληλοι της Γραμματείας με την καταβολή σε αυτούς υπερωριακής αμοιβής. Μετά από έγγραφη απαίτηση του εκπροσώπου της Δημοσιογραφικής Συνεργασίας- με καθυστέρηση οκτώ (8) ημερών-, παραδόθηκαν σε αυτόν τα πρακτικά της Συνεδρίασης της 14/10/2014 μόνο.

Σε κάθε περίπτωση θέση μας είναι ότι πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων πρέπει να βρίσκονται για λόγους ενημέρωσης και διαφάνειας στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου συναδέλφου.

Είναι προφανές ότι το Καταστατικό και η ανάγκη ενημέρωσης του κλάδου με διαφάνεια κόβονται και ράβονται από τα μέλη της πλειοψηφίας στα μέτρα των παραταξιακών ή και προσωπικών τους συμφερόντων.

Καταγγέλλουμε αυτή την πρακτική της πλειοψηφίας του Δ.Σ., δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο το δικαίωμα της ενημέρωσης του Κλάδου και καλούμε τους συναδέλφους να σταθούν απέναντι σε αυτές τις ύποπτες πρακτικές συσκότισης και παραπληροφόρησης που μεθοδεύονται από την «ετερόκλητη» πλειοψηφία στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ

---
*

...σέρνονται στα πατώματα κάποιοι δημοσιογράφοι; ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Μεγαλοστελέχη, δημοσιογράφοι

επέλεξαν ρόλο "υπαλληλίσκου"...

«Υπαλληλίσκοι, δούλοι φαιδροί... τους έχω σιχαθεί»

Γράφει η Ματίνα Παπαχριστούδη

Σε αυτή τη χώρα που στα δύο έχει σχιστεί... Παραφράζοντας το στίχο του διάσημου τραγουδιού "Αυτούς τους έχω βαρεθεί " που λες και γράφτηκε για την Ελλάδα του σήμερα, καταστάσεις, πρόσωπα, ενέργειες και στάσεις είναι ξαφνικά απόλυτα κατανοητά.

Ουδεμία έκπληξη προκαλεί η στάση, για παράδειγμα, του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Θ. Φορτσάκη o οποίος καταπατά ανοιχτά τους ελληνικούς νόμους. Τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και στη ΝΕΡΙΤ.

Θα ήταν αστείο να υποστηρίξουμε πως ο Θ. Φορτσάκης δεν γνωρίζει τι προβλέπει ο νόμος δημιουργίας της ΝΕΡΙΤ, ότι δηλαδή η σύνθεση του οργάνου στο οποίο προΐσταται είναι πλέον έκπτωτη. Κι όμως, με νύχια και δόντια, έχοντας πλήρη επίγνωση των πράξεων και δηλώσεών του, τραβάει την κατάσταση στα άκρα. Ο λόγος φανερός. Διατηρεί δύο θέσεις, ίσως δύο μισθούς, είναι ένας από αυτούς που σε καιρό κρίσης, φτώχειας και θανάτου, κρατιέται στην αφρόκρεμα της κοινωνίας. Για τις θέσεις του και την όποια εξουσία επί πραγμάτων και προσώπων, η καταπάτηση των νόμων είναι μια επιλογή.

Ή του υφυπουργού Εσωτερικών, Αργύρη Ντινόπουλου, πρώην δημοσιογράφου ο οποίος χωρίς αιδώ δηλώνει πως επιλέγει το ταμείο ασφάλισης των δημοσιογράφων και όχι των βουλευτών (δημοσίου) επειδή κι αυτός ψήφισε την κατάργηση του ταμείου του Δημοσίου.

Η υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις. Είναι δυνατόν βουλευτής, νομικός και πρώην δημοσιογράφος να αιτείται να ασφαλιστεί στο ταμείο των δημοσιογράφων με το χαμηλότερο ασφάλιστρο, αυτό των ανέργων; Είναι δυνατόν να μην έχει πληρώσει μέχρι σήμερα ούτε ευρώ σε αυτό το ταμείο, τον ΕΔΟΕΑΠ αν και έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του; Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης αποκαλυπτόταν μια τέτοια υπόθεση, ο υπουργός θα είχε εξαναγκαστεί σε παραίτηση, αν δεν παραιτούνταν μόνος του. Στην κυβέρνηση Σαμαρά ουδείς αντέδρασε. Λογικό, αν σκεφθεί κανείς υπάρχουν υπουργοί για τους οποίους αποκαλύφθηκαν στοιχεία και κατηγορίες ότι τα «έπαιρναν» αλλά και πάλι το σαμαρικό κυβερνητικό μπλοκ δεν αντέδρασε.

Δεν πρόκειται για κάποια ντροπή για την οποία πρέπει να τους εγκαλέσουμε, ούτε για κάποια παραβίαση ηθικών αρχών. Οι άνθρωποι αυτοί, «υπαλληλίσκοι», όπως λέει και ο στίχος, έχουν επιλέξει. Θα κάνουν τα πάντα και ακόμη περισσότερα αν χρειαστεί, αρκεί να διατηρήσουν τοτς μισθούς τους, τα προνόμιά τους, την εξουσία τους. Θα ψηφίζουν οτιδήποτε καταστροφικό για τους πολλούς, για την κοινωνία, για τους ανθρώπους, δεν θα κουνήσουν ούτε βλέφαρο από τις χιλιάδες των αυτοκτονιών, δεν θα λυπηθούν τους ανέργους τους συνταξιούχους.' Ισα-ίσα, όσοι περισσότεροι υποφέρουν τόσο αυτοί και όμοιοι τους έχουν πιθανότητα να διατηρηθούν στην ξεχωριστή κάστα.

Δεν πρόκειται για τους γνωστούς ενσωματωμένους την κυρίαρχη ελίτ των προηγούμενων χρόνων, της κάστας εκείνης που πάντα βρισκόταν απέναντι στην κοινωνία, εκπαιδευόταν γι' αυτό σε ειδικά σεμινάρια. Δημοσιολόγοι και συνεργάτες στα ΜΜΕ, Πρετεντέρηδες, Μπάμπηδες και Πάσχοι δεν χρειάστηκε να επιλέξουν.Ήταν εξαρχής υπόδουλοι στην κυρίαρχη πολιτική προκειμένου να προωθήσουν την ενσωμάτωση άλλων.

Σε αυτή τη χώρα που στα δύο έχει σχιστεί, υπάρχουν πλέον αυτοί που τρέχουν να ενσωματωθούν, θεωρώντας πως θα γλιτώσουν. Σαν εκείνο τον συνδικαλιστικό εκπρόσωπο εφημερίδας που προσκαλεί τον εκδότη σε γενική συνέλευση για να συναποφασίσει ανακοίνωση υποστήριξης της εταιρείας του, ή εκείνους τους υπαλληλίσκους που θα γλείψουν, θα συρθούν, θα ρουφιανέψουν προκειμένου να αποκτήσουν μια θέση αορίστου χρόνου στη ΝΕΡΙΤ.
---
πηγή: http://greektv-com.blogspot.gr/
---
*

... απλήρωτοι "Ελευθεροτυπίας" - να οργανωθούμε ...

*
Financial Crimes
***
*

Στην "Ελευθεροτυπία"

Με εξαίρεση την Πανελλήνια Ενωση Λιθογράφων, η ΕΣΗΕΑ, η ΕΠΗΕΑ και η ΕΤΗΠΤΑ απουσίαζαν από την πρόσφατη συγκέντρωση στην ΕΣΗΕΑ εργαζομένων στην "Ελευθεροτυπία" (Χ.Κ.Τεγόπουλος) προκειμένου να ενημερωθούν από δικηγόρους για τις προτάσεις του δίδυμου Μάνιας - Οικονομόπουλου, ενόψει της διαδικασίας πτώχευσης.

Φαίνεται πως για τις ηγεσίες των τριών σωματείων (αλλά και τις ακριβοπληρωμένες νομικές τους υπηρεσίες) τα 25 εκατ. ευρώ που χρωστά η Χ.Κ.Τεγόπουλος σε 800 και πλέον εργαζόμενους είναι "τελειωμένη" υπόθεση...

Στην συνάντηση πάντως με τον Οικονομόπουλο παραβρέθηκαν, αλλά προφανώς θεώρησαν περιττό να ενημερώσουν τους εργαζόμενους. Όσο για το ποια θέση παίρνουν, η εμπειρία "ξεπουλήματος", εδώ και τρία χρόνια, λέει πολλά...

Στη συγκέντρωση πάντως παραβρέθηκαν αρκετοί εργαζόμενοι από όλες τις ειδικότητες και για πρώτη φορά από όλες τις "συνιστώσες" (ΕΦΣΥΝ, νέα Ελευθεροτυπία).

Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά οι εργαζόμενοι να πήραν το μάθημά τους και να έχουν αντιληφθεί ότι το σώζων εαυτόν σωθήτω δεν οδηγεί πουθενά. Και βέβαια δεν αρκούν μόνο τα δικαστήρια. Αν δεν κινητοποιηθούν σύσσωμοι οι εργαζόμενοι, κινδυνεύουν να μην πάρουν ούτε καν το επίδομα αφερεγγυότητας...

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

... οι "Αγιοι Ανάργυροι" και οι επιστροφές !..

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Τα βρήκαν
κανάλια και διαφημιστικές
για τις επιστροφές!


Τη δημοσίευση διευκρινιστικής εγκυκλίου από τον υπουργό Επικρατείας Δημήτρη Σταμάτη ζητούν από κοινού οι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών και διαφημιστικών εταιρειών και οι διαφημιζόμενοι.

Οι τρεις πλευρές είχαν διαφωνήσει ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροπολογίας για τη διαφήμιση και τα ΜΜΕ, που ψηφίστηκε πρόσφατα στον νόμο 4279 για το Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι».

Ο τρόπος τιμολόγησης των διαφημίσεων αλλάζει από την 1η Ιουλίου 2015, ωστόσο κανάλια και διαφημιστικές εταιρείες είχαν διαφωνήσει στο αν η συγκεκριμένη ημερομηνία αφορά και τον υπολογισμό του αγγελιοσήμου επί των διαφημίσεων.

Ύστερα από πολλές συζητήσεις, οι τρεις φορείς με κοινή επιστολή προς τον Δ. Σταμάτη ζητούν «ερμηνευτική εγκύκλιο» για την έναρξη ισχύος όλων των αλλαγών που περιλαμβάνει το άρθρο για τη διαφήμιση.

Ακόμη, δηλώνουν στον υπουργό πως έχουν συμφωνήσει και θεωρούν ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των ρυθμίσεων στο σύνολό τους την 1η Ιουλίου 2015, αναφέροντας πως το διάστημα αυτό είναι αναγκαίο για να προσαρμοστεί η αγορά. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι επιστροφές στο 9,9% που ίσχυε με τον 2328/95 θα εφαρμοστούν για τα διαφημιστικά πακέτα του 2014 και πιθανόν και του πρώτου εξαμήνου του 2015.

---
---
*

... Fimi Pack - εργοδοτικοί: έφταιγε ο νεκρός εργάτης !..

*
ΠΕΛιθογράφων
***
*

Fimi Pack
Πράξη ντροπής
η κατάθεση ενάντια
σε νεκρό συνάδελφο


Στην υπόθεση του συναδέλφου που έχασε τη ζωή του δουλεύοντας στο εργοστάσιο της Fimi Pack πριν από δύο χρόνια, ο εργοδότης χρησιμοποίησε τα συνεπή στηρίγματά του.

Δύο πρώην εργαζόμενοι, που απασχολούνταν ως προϊστάμενοι, κατέθεσαν υπέρ του εργοδότη.

Δεν μπορεί να λέγονται συνάδελφοι, αυτοί που δεν σεβάστηκαν ότι ένας εργάτης εξαιτίας της παντελούς έλλειψης μέτρων ασφαλείας (όπως διαπιστώθηκε και από την Επιθεώρηση Εργασίας) έχασε τη ζωή του.

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

... η Digea, η ψηφιακή μετάβαση και το δάνειο ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Ψηφιακή Μετάβαση:
Οι νέες ημερομηνίες !

Προς αναβολή οδηγείται η ψηφιακή μετάβαση και ήδη καθορίστηκαν οι νέες ημερομηνίες υλοποίησης.

Έτσι, η μετάβαση που είχε προγραμματιστεί για τις 31/10 και αφορά τις περιοχές Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη-Χαλκιδική εκτός Νομού Σερρών), Θεσσαλία και τμήμα της Στερεάς Ελλάδας, θα μετακινηθεί στις στις 21/11.

Η Ήπειρος Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά), το Ιόνιο και ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας θα κάνει switch off στις 19/12, ενώ η Κρήτη οι Κυκλάδες
τα Δωδεκάνησα, η Σάμος η Ικαρία και το Καστελόριζο θα περάσουν στη ψηφιακή εποχή στις 29/12.

Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα πάρει τελικά το δάνειο η Digea (με την εγγύηση των μετόχων), ή θα βρεθεί εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης, προκειμένου να έρθουν οι πομποί στην Ελλάδα. Το όλο θέμα δηλαδή είναι πρωτίστως οικονομικό και δευτερευόντως θεσμικό, αναφορικά με τη μη υπογραφή κάποιων συμβάσεων από τα περιφερειακά κανάλια.

Υπήρξαν κάποιες σκέψεις για εκπομπή με παλαιό εξοπλισμό (διαμορφωτές & linear), όπως είχε γίνει αρχικά για κάποια περιφερειακά κανάλια στην Αττική, προκειμένου να τηρηθεί έστω τυπικά το χρονοδιάγραμμα, αλλά μάλλον εγκαταλείπονται, δεδομένου ότι τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι περισσότερα από τα οφέλη.

Εν κατακλείδι, παρόλο που οι αρχές (Υπουργείο και ΕΕΤΤ) έκαναν τα αδύνατα δυνατά να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, η αδυναμία ανταπόκρισης των εμπλεκομένων πλευρών, δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις.

Πολλά ερωτηματικά αναφορικά με τις νέες ημερομηνίες προκύπτουν σε σχέση και με τον καιρό, διότι κατά κανόνα τα κέντρα εκπομπής βρίσκονται σε βουνοκορφές και όσο χειμωνιάζει, τόσο πιο δυσχερές θα είναι το έργο των συνεργείων εγκατάστασης, ιδιαίτερα στη Δ. Μακεδονία.

Τέλος, αναφορικά με την ΝΕΡΙΤ μπορεί αρχικά να καλυφθεί από την Digea -με τις προϋποθέσεις και στο χρονικό διάστημα που αναφέραμε πιο πάνω- αλλά η συνολική αίσθηση είναι ότι -με δεδομένη την καθυστέρηση λόγω της ακύρωσης- δεν υπάρχει περίπτωση να εκπέμπει από το δικό της δίκτυο, πριν από την άνοιξη.

---
---
*

... ΕΤΕΡ - έφεση οι εργοδότες στην απόφαση του ΟΜΕΔ ...

*
Ενωση Τεχνικών
Ελληνικής Ραδιοφωνίας
***
*

Επόμενη στάση:
«Συνδικαλιστικός Νόμος»

Μέρες του 2010 ξαναζεί η ΕΤΕΡ και οι τεχνικοί της ραδιοφωνίας. Η σημερινή κυβέρνηση με την (ν)τροπολογία που ψήφισε προ ημερών συναγωνίζεται σε αντεργατικό κρεσέντο και μένος τον αλήστου μνήμης, τότε υπουργό εργασίας, Λοβέρδο.

Έτσι λοιπόν σήμερα, οι εργοδότες της ΕΙΙΡΑ κτύπησαν με έφεση τη διαιτητική απόφαση του ΟΜΕΔ για τον κλάδο μας πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών της. Μας βρίσκουν έτοιμους να αντιμετωπίσουμε τα εργοδοτικά και κυβερνητικά αντεργατικά πυρά, καθώς καμία έκπληξη δεν δοκιμάσαμε, τόσο για τη σφοδρότητα της επίθεσης από την πλευρά των εργοδοτών, όσο και για την ετοιμότητα των κυβερνώντων να εκτελέσουν τις εντολές της εργοδοσίας ως πειθήνια όργανά της, προκειμένου να ασελγήσουν πάνω σε κάθε σπιθαμή εναπομείναντος εργατικού δικαίου.

Η προσφάτως, κατά παραγγελία, ψηφισθείσα (ν)τροπολογία αποτελεί μία ακόμα απόδειξη για το ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα.

Ο Πρόεδρος                     Η Γενική Γραμματέας
Μαυράκης Παναγιώτης      Νικολέττα Τσουραμάνη
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

... διασωματειακό στα ΜΜΕ - εργοδοτικός συνδικαλισμός ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Η "ελίτ" των ΜΜΕ
δεν κατεβαίνει στους δρόμους...

Ανακοίνωση - Καταγγελία

Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων
Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών

Από τις 16 Σεπτεμβρίου, δύο από τα σωματεία που απαρτίζουν το διασωματειακό στον χώρο του Τύπου, η Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων (ΠΕΛ) και η Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΠΕΑ), πήραμε πρωτοβουλία και αιτηθήκαμε την άμεση σύγκληση του διασωματειακού, με σκοπό να πάρουμε απόφαση συμμετοχής στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της 1ης Νοεμβρίου ενάντια στην ανεργία.

Μάλιστα στην πρώτη μας επιστολή που εστάλη σε όλα τα σωματεία που το απαρτίζουν, αναφέρουμε την ανάγκη να γίνει άμεσα αυτό ώστε να έχουμε τον χρόνο να προετοιμάσουμε και να ενημερώσουμε καλύτερα τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε για να πετύχουμε μεγάλη συμμετοχή. Εξηγούσαμε τους λόγους που είναι αναγκαία η δυναμική συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο, καθώς ο Κλάδος μας είναι από αυτούς που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την καπιταλιστική κρίση. Μετράμε χιλιάδες ανέργους, απλήρωτους, απολυμένους και κακοπληρωμένους συναδέλφους.

Επανήλθαμε με δεύτερη επιστολή ένα μήνα μετά. Πήραμε και τηλέφωνα. Ανταπόκριση καμία.

Εμείς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό και στον ρόλο που παίζει. Ένα πανελλαδικό συλλαλητήριο για το οποίο έχουν πάρει αποφάσεις συμμετοχής σχεδόν 900 σωματεία και φορείς, είναι αδιάφορο για κάποιες συνδικαλιστικές πλειοψηφίες στον Τύπο και τα ΜΜΕ.

Είναι οι ίδιοι που πολύ εύκολα βγάζουν πύρινους λόγους στα μπαλκόνια, κλίνουν σε όλες τις πτώσεις τα περί ενότητας στο συνδικαλιστικό κίνημα, κάνουν ανέξοδες προτάσεις για απεργίες διαρκείας ή προσφέρονται για απεργιακή φρουρά οπουδήποτε αλλού εκτός από το μαγαζί που δουλεύουν. Είναι αυτοί που όταν ο λαός διαδηλώνει στους δρόμους, αυτοί τρέχουν από γραφείο σε γραφείο για να λύσουν το πρόβλημά τους. Στο μυαλό τους έχουν τη λογική της διαχείρισης και το πώς θα έχουν και την «πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο». Θέλουν τους εργαζόμενους άβουλους, μοιρολάτρες και παθητικούς αποδέκτες της βαρβαρότητας. Γι’ αυτό και τους φοβίζει ένα συλλαλητήριο που θα συναντηθούν όλοι όσοι πλήττονται από αυτήν την πολιτική. Αυτό δεν γίνεται! Και δεν θα συνεχιστεί.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στον Τύπο και στα ΜΜΕ, τους καλούμε να δώσουν δυναμικό παρόν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη.

Να γυρίσουν την πλάτη στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες και να βρεθούν στον δρόμο του αγώνα.

Οι Λιθογράφοι, τα πρακτορεία Τύπου, το ΠΑΜΕ Τύπου κ’ ΜΜΕ και η Ομοσπονδία Τύπου κ’ Χάρτου θα είναι εκεί με τα πανό τους.

Διαδηλώνουμε για να ακουστεί η δικιά μας φωνή. Ετοιμαζόμαστε για κλιμάκωση του αγώνα με την πανελλαδική πανεργατική απεργία της 27ης Νοέμβρη.
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ 12:00
– ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ πλ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ στις 11:00 πμ.
ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Τα Δ.Σ. ΠΕΛ & ΕΠΠΕΑ

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

... για τους Ταλιμπάν των πληκτρολογίων ...

*
Αλεξάνδρα Τσόλκα
***
*

Παρέλαση: οι μαθήτριες με τα μίνι,
οι δασκάλες "τούμπανο"
και άλλες σεξιστικές αναλύσεις


Το αν θα έπρεπε να γίνονται παρελάσεις και δη μαθητικές, αλλά και το στόχο που έχουν είναι ένα μεγάλο θέμα προς συζήτηση. Αν αυτές γίνονται για την ιστορική, εθνική μας μνήμη και για την γιορτή των κοινών μας νικών, όταν -ελάχιστες οι φορές- μονιάζαμε και αντιμετωπίζαμε μαζί κινδύνους και καταστροφές, τότε πως εξηγούνται οι κλούβες - τείχη απροσπέλαστα, τα έρημα πεζοδρόμια, οι απαγόρευση των πολιτών να πλησιάζουν τις εξέδρες των επισήμων; Και πως υποχρεώνονται οι νέοι, που στο αίμα τους επιβάλλεται να κυλά η άρνηση σε κάθε εξουσία, η αντίθεση, η απόρριψη του παλιού με μανία, να χαιρετούν με σέβας τις έκαστους αρχές του τόπου, παπά, δάσκαλο, δήμαρχο και ακόμα σπουδαιότερες;

Και όταν ο κόσμος έχει θυμό, θλίψη, προβλήματα και βρίσκεται ενώπιος με τους φορείς της εξουσίας, πως του απαγορεύεται να διατρανώσει την κατάσταση του,όταν στην συγκειμένη μέρα αυτός μάτωσε, αυτός πείνασε, αυτός πέθανε, αυτός στήθηκε στα εκτελεστικά αποσπάσματα; Δεν παίρνω θέση, όχι γιατί δεν έχω άποψη, αλλά γιατί δεν αντέχω πια την βοή των social media, που είναι λογική και ευτυχώς που υπάρχει, αλλά να, ώρες γίνεται χειραγωγήσιμη αφόρητα από πλανευτές των λέξεων και κατακεραυνώνει χωρίς να σέβεται αντίλογο. Βλέπω λοιπόν, τέτοιες μέρες τα δημοσιεύματα και κανένα δεν ανοίγει θέμα για τα σοβαρά.

Κανένας δε κάνει κουβέντα για το τι εικόνα σου έρχεται στο νου με τις αύρες, τις κλούβες, τα περιπολικά, να προστατεύουν μια αυτιστική, σχεδόν κρυφή παρέλαση, χωρίς κοινό, χωρίς σημαιάκια χάρτινα να κυματίζουν, χωρίς μικρά αδέλφια να χειροκροτούν και γονείς να καμαρώνουν τους παραστάτες και τους σημαιοφόρους. Η ερημία των επισήμων, σε πόλεις που μοιάζουν να έχουν εξολοθρευτεί οι κάτοικοι και να έχουνε μείνει δέκα επίσημοι και οι σύζυγοι τους, πολύ αστυνομία και ένα τσούρμο μαθητές υπάκουοι σαν να βγήκαν από πειράματα mindcontrol δεν τους κάνει για δημοσίευση, για σχολιασμό, για θλιβερή πραγματικότητα. Η ερημία του κέντρου Αθήνας, όπου οι σημαίες κατεβαίνουν απ τις μέσες των παιδιών και ο στρατιωτικός βηματισμός τους, σαν τους προεφηβικής ερυθροφρουράς του Μάο, στην Κίνα της Πολιτιστικής Επανάστασης, τερματίζεται σε εκείνα τα πεζοδρόμια που ξαπλώνουν οι άστεγοι, χωρίς χειροκροτήματα, σαν βουβή καθαίρεση συμβόλων.


Και τι απασχολεί την δημοσιογραφία τέτοιες μέρες; Η καθηγήτρια «τούμπανο» με τα μίνι που «κέρδισε τα βλέμματα», μια άλλη κοκκινομάλλα ντυμένη ερυθρόλευκα που «έκλεψε τις εντυπώσεις», μια τρίτη ξανθιά σημαιοφόρος αξιωματικός για την οποία «στέναξε η παρέλαση». Και ακόμη πορνικά, σα λάγνοι ξεμωραμένοι ακόλαστοι κάθονται και κάνουν ζουμ στα παιδιά, στα κορίτσια στη παρέλαση, τάχα για να πουν πως «δε σέβονται» τίποτα, ή πως «ντύθηκαν για τα μπουζούκια» αλλά στην ουσία για να φαντασιωθούν πάνω στα νεανικά κορμιά την δική τους σεξουαλική όρεξη. Κοντινό στα μπούστα, στις φούστες, στις γάμπες των παιδιών. Και μετά η σεξιστική θέση κάθε βιαστή και ας είναι και γυάλινος με φακό φωτογραφικής ή με μεγέθυνση στα κομπιούτερ, «τα θελαν! Να μην πήγαιναν έτσι στη παρέλαση».

Ας φόραγαν τα παιδιά μια μπούρκα βρε αδελφέ για να μη κολαστούν οι ούτως ή άλλως κολασμένοι! Ως και δημοσίευμα είδαμε με φωτογραφία πριν από πολλά χρόνια όπου μαθήτρια τότε είχε παρελάσει με μαύρο, από κάτω απ το λευκό πουκάμισο σουτιέν. Ο φακός χώθηκε ανάμεσα στα κουμπιά της για να πετύχει την πιο αποκαλυπτική πόζα για να καταδείξει την «ξεδιάντροπη»! Και σοκαρίστηκε η κοινή γνώμη, πιο ξεδιάντροπη αυτή από κάθε μικρούλα, που σε τελευταία ανάλυση την σέρνουν σε μια παρέλαση και καμία όρεξη συμμετοχής δεν έχει, ή που έτσι εμείς, την μεγαλώσαμε, με τέτοια πρότυπα γύμνιας ως επιτυχία και ρόλο γυναικείο.

Σε μια παρέλαση λέμε να πάνε τα παιδιά μας και ο σεξισμός μας καραδοκεί να τα καταπιεί σαν ορντέβρ ενός μεγάλου, επισήμου δείπνου που έτσι η αλλιώς έχει στηθεί για αργότερα και τα χει και κύριο πιάτο. Και εμείς, οι καλοί δημοσιογράφοι, ως άλλοι Πάγκαλοι (του παππού πάντα του τωρινού, διότι εδώ η πολιτική είναι κληρονομική όπως σε όλες φεουδαρχικές εποχές), έτοιμοι να υπηρετήσουμε στα πληκτρολόγια τα «περί απαγορεύσεως κυκλοφορίας των γυναικών στους δρόμους με κοντή φούστα» ειδικά στις παρελάσεις και αν ψάξουμε πολύ θα βρούμε πόζες για να σοκαριστούμε… εν ανάγκη θα φτιάξουμε… ακούς εκεί παιδιά πριν γυναίκες να κυκλοφορούν στους δρόμους και να χουν στήθη και γάμπες!

Αίσχος, ναι, σεμνοί μου Ταλιμπάν των πληκτρολογίων, άλλωστε για σας δεν ισχύει πως «η σεμνοτυφία είναι η γελοιογραφία της σεμνότητας» (Αβράαμ Λίνκολν, αμερικανός πρόεδρος σε εποχές σεμνοτυφίας, χωρίς πληκτρολόγια)…

---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

... ΠΑΜΕ Τύπου & ΜΜΕ - 1η Νοέμβρη ...

*
ΠΑΜΕ
ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ
***
*
Κάλεσμα του ΠΑΜΕ ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ
Για συμμετοχή στο Πανελλαδικό
Συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Με επιμονή και υπομονή όλο το προηγούμενο διάστημα οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ Τύπου, επανειλημμένως, έβαλαν το ζήτημα της συμμετοχής του κλάδου στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη, με έγγραφες προσκλήσεις προς το Διασωματειακό των ΜΜΕ να συγκληθεί και να συζητήσει, όσο και με, επίσης, γραπτό υπόμνημα προς το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, χωρίς αποτέλεσμα. Φαίνεται πως για τους καρεκλοκένταυρους των κυβερνητικών - εργοδοτικών πλειοψηφιών των Ενώσεων του Κλάδου, θέματα όπως η ανεργία, η απληρωσιά, οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, η μαύρη ανασφάλιστη εργασία για τη νεολαία και όχι μόνο, η υποβάθμιση των κοινωνικών παροχών σε όλα τα επίπεδα, δεν αποτελούν ζητήματα αγωνιστικής διεκδίκησης.

Για αυτούς που καλλιεργούν το «ρεαλισμό» της υποταγής, είναι αρκετό να διαχειρίζονται τη φτώχεια διαμοιράζοντας εν είδει ψηφοθηρικής φιλανθρωπίας τα ψίχουλα των αποθεματικών, όπου και για όσο υπάρχουν, τα «βάουτσερ» της πεντάμηνης ανακυκλούμενης επανακατάρτισης, να διακινούν τις θεωρίες για «συμμετοχικά αυτοδιαχειριζόμενα διαδικτυακά ΜΜΕ», που βέβαιο είναι ότι θα πνιγούν αργά ή γρήγορα στον αδυσώπητο ανταγωνισμό των μονοπωλιακών ομίλων. Στόχος τους ο εγκλωβισμός της συνείδησης των εργαζομένων στη στρατηγική της ΕΕ και στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Είναι αυτοί οι ΔΗΘΕΝ «ακομμάτιστοι» που ευαγγελίζονται είτε την επερχόμενη ανάπτυξη - για ποιον άραγε - που προπαγανδίζει η συγκυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου, είτε την αλλαγή τιμονιέρη στην κυβερνητική διαχείριση.

Το ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ καλεί τους εργαζόμενους, τους άνεργους και συνταξιούχους του κλάδου σε συστράτευση και συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη στις 12 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Η λύση βρίσκεται μόνο στους ταξικούς αγώνες, στην αλληλεγγύη, στην καθολική σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η μάχη μάς χωρά και μας αφορά όλους!
 • Κανένας εργαζόμενος να μην εργάζεται ανασφάλιστος, χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις. Να επανέλθουν οι κλαδικοί μισθοί και οι συντάξεις στα επίπεδα του 2009. 
 • Να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες των ασφαλιστικών ταμείων από το κράτος και τη μεγαλοεργοδοσία. Πλήρης κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων και των παροχών. 
 • Κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων που επηρεάζουν τους μισθούς, τις εργασιακές σχέσεις, την Κοινωνική Ασφάλιση και τις συντάξεις. 
 • Στα διαδικτυακά μέσα να κατοχυρωθεί η δημοσιογραφική εργασία με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Μέσω των νέων ΣΣΕ να κατοχυρωθεί η εφαρμογή τους για όσους εργάζονται σε τέτοια Μέσα που ανήκουν σε ομίλους ΜΜΕ. 
 • Κατάργηση όλων των λεγόμενων ελαστικών σχέσεων (ΔΠΥ κ.λπ.) και μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Κατάργηση της απλήρωτης και «μαύρης» πρακτικής εξάσκησης. Η εξάσκηση να γίνεται με πλήρη δικαιώματα. 
 • Ουσιαστικά μέτρα προστασίας των ανέργων. Επίδομα ανεργίας με ελάχιστο ποσό τα 600 ευρώ, όσο διαρκεί η ανεργία και να υπολογίζεται ο χρόνος αυτός ως συντάξιμος. Δημόσια και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανέργους και τις οικογένειές τους. Αναστολή πληρωμών των δανείων. Μέτρα ανακούφισης της ζωής των ανέργων με δικαίωμα στη δωρεάν μετακίνηση στις αστικές συγκοινωνίες και μειωμένα τιμολόγια ΔΕΚΟ. Προστασία από πλειστηριασμούς εξαιτίας οφειλών σε ΔΕΚΟ, Εφορία, τράπεζες κ.λπ. 
 • Να μπει φρένο στη φοροληστεία και την αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών και των φόρων που πλήττουν μισθούς και συντάξεις.
ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ, ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
---
*

... ο "Τουμπής" απέλυσε έγκυο !..

*
ΠΕΛιθογράφων
***
*
Την απέλυσε,
μόλις έμαθε ότι ήταν έγκυος!
Την Τρίτη 21/10/14, ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της εταιρίας TOUBI'S η απόλυση της εργαζόμενης, μία ημέρα αφότου είχε ενημερώσει ότι είναι έγκυος. Με άμεση παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας Παλλήνης, επέστρεψε στη δουλειά της η συναδέλφισσα στο εργοστάσιο.

Με την ευκαιρία του παραπάνω περιστατικού, να θυμίσουμε ότι απαγορεύεται η απόλυση, κι αν γίνει είναι άκυρη, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν η γυναίκα εργαζόμενη απουσιάζει με άδεια τοκετού και λοχείας. 
 • Όταν η γυναίκα εργαζόμενη βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, εκτός βέβαια αν συντρέχει 
 • σοβαρός λόγος, που αυτός όμως δεν μπορεί να είναι η μειωμένη απόδοση της. 
 • 18 μήνες μετά τον τοκετό απαγορεύεται η απόλυση της εργαζόμενης μητέρας. 
---
*

... ΝΕΡΙΤ - ποιοι κάνουν υπερωρίες; ...


*
Ανασυγκρότηση
***
*

Δεν έχει εργαζομένους,
αλλά πληρώνει… υπερωρίες!

Τα απίστευτα με τη ΝΕΡΙΤ δεν έχουν τελειωμό. Η εταιρεία, μέχρι και τον Σεπτέμβριο που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πρώτες προσλήψεις αθλητικών συντακτών, δεν είχε εργαζομένους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Εκτός από δύο άτομα, τον Βασίλη Θωμόπουλο και τον Νεόφυτο Οικονόμου, που προσελήφθησαν τον Απρίλιο του 2014.

Κι όμως, το προσωρινό ΔΣ της ΝΕΡΙΤ πήρε απόφαση για τη χορήγηση υπερωριών στο προσωπικό της τηλεόρασης! Δεν διευκρινίζεται όμως σε ποιο ακριβώς «προσωπικό», όπως γίνεται συνήθως σε επίσημες πράξεις που αναρτώνται στη «Διαύγεια» για τους εργαζομένους αορίστου χρόνου. Δημιουργείται έτσι το ερώτημα αν αυτές τις υπερωρίες θα τις πληρωθούν οι ενοικιαζόμενοι συμβασιούχοι από τη ΔΤ του υπουργείου Οικονομικών. Το εργασιακό καθεστώς στη ΝΕΡΙΤ είναι έτσι κι αλλιώς ένα τεράστιο σκάνδαλο. Ποιος και με ποιες διαδικασίες πληρώνει τους συμβασιούχους της ΔΤ στην υπηρεσία της Αφροδίτης Γουγά που έχουν «νοικιαστεί» με ειδική σύμβαση στη ΝΕΡΙΤ; Πληρώνει ο λογαριασμός της περιουσίας της ΕΡΤ για αυτούς;

Το ΔΣ της ΝΕΡΙΤ, πάντως, ενέκρινε την πληρωμή 25.146 ευρώ από τον δικό της προϋπολογισμό του 2014 για υπερωρίες, νυχτερινά και κυριακάτικα τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.
---
---
*

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

... Σόμπολος - ΕΔΟΕΑΠ υπό δικαστική διερεύνηση ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

ΕΔΟΕΑΠ - "Μακεδονική Εκτυπωτική ΑΕ" - Π. Σόμπολος

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου !..


Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου μαθαίνουμε ότι έχει κατατεθεί, στις 21/10/2014, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για το θέμα της μη παράστασης του ΕΔΟΕΑΠ στη δικάσιμο των ασφαλιστικών μέτρων της "Μακεδονικής Εκδοτικής Εκτυπωτικής ΑΕ" την 23η Σεπτεμβρίου 2014...

Το σοβαρότατο αυτό θέμα, που αφορά σε οφειλές ύψους 1.143.010 ευρώ προς τον ΕΔΟΕΑΠ, επισημαίνεται ότι έχει πτυχές που χρήζουν δικαστικής διερεύνησης...

Σε συνάρτηση με την σε εξέλιξη τακτική δικάσιμο - σήμερα 27/10 - για την άμεση ένταξη της μεγαλο-οφειλέτριας εταιρείας στο άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα, το όλο θέμα οδηγεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις...

Στην περί ου ο λόγος μηνυτήρια αναφορά - που "αποσκοπεί στην υπεράσπιση των συμφερόντων του Ταμείου και των Μελών του" - αναφέρεται ειδικότερα ότι:

"Αν και ήταν γνωστή η από 22.9.2014 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία "Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική ΑΕ" για την υπαγωγή της στην διαδικασία εξυγίανσης κατ' αρ. 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, δεν ενημερώθηκε εγκαίρως το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ και δεν δόθηκε εντολή στη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο της 23.9.2014 ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας των Ασφαλιστικών Μέτρων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ώστε, δεν προστατεύθηκαν τα συμφέροντα του Οργανισμού και των ασφαλισμένων μελών του (...)"...
Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση των πράξεων ή παραλείψεων του Προέδρου του Δ.Σ. Πάνου Σόμπολου και περιγράφονται οι συνέπειες:
 • Δεν έγινε γνωστή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η άρνηση του ΕΔΟΕΑΠ, για ρύθμιση των οφειλών ύψους 1.143.010, 18 ευρώ σε 180 μηνιαίες δόσεις, με αποτέλεσμα να μην απορριφθεί η αίτηση της "Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική ΑΕ".
 • Απαγορεύτηκαν με προσωρινή διαταγή οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της "Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική ΑΕ" που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είχαν κινήσει σε βάρος της.
 • Συνακόλουθα, ο ΕΔΟΕΑΠ δεν δύναται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη μέχρι την τακτική δικάσιμο και να διεκδικήσει τις προς αυτόν οφειλές.
 • Κατ' αποτέλεσμα, παρά την απορριπτική απόφαση του Δ.Σ. του, ο ΕΔΟΕΑΠ θα υποχρεωθεί με δικαστική απόφαση, μετά την εκδίκαση στην οποία εμποδίστηκε να παραστεί, να ακολουθήσει τη ρύθμιση των 180 μηνιαίων δόσεων.
 • Οι εργαζόμενοι θα υποχρεωθούν να αποδεχθούν την εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών τους σε έξι (6) ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης εντός του πρώτου 12μήνου από την ημερομηνία επικύρωσης της συνδιαλλαγής, ήτοι το 2021!
 • Απαξιώθηκε παντελώς η ψήφος των μελών του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ, που κλήθηκαν εκ των υστέρων να αποφασίσουν για ένα ζήτημα για το οποίο είχε ήδη ληφθεί απόφαση εν αγνοία τους - ενώ αφορούσε στον φορέα που διοικούν - σε αίθουσα Δικαστηρίου την αμέσως προηγουμένη ημέρα.
 • Παραβιάστηκε σειρά διατάξεων του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ.
Καταληκτικά η μηνυτήρια αναφορά αναφέρει ότι "... εάν προκύπτει η τέλεση τυχόν αξιόποινων πράξεων ή παραλείψεων καθώς και η ευθύνη συγκεκριμένων προσώπων ώστε σε θετική περίπτωση να ασκήσετε σε βάρος τους ποινικές διώξεις"...
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

... η "Μακεδονία" και το άρθρο 99 ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Η απόφαση βγήκε και εξαιρούνται οι 31 εργαζόμενοι
"Μακεδονία" - Σήμερα, στα δικαστήρια,
η έναρξη της συζήτησης υπαγωγής
στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
Ισχυρό "όπλο" για τους εναπομείναντες 68...


Ο ιδιοκτήτης, Ι. Ρήγας και η εκδότρια, Β. Σουλοπούλου, εδώ και μια 5ετία έχουν επιδοθεί σε ένα αγώνα αφαίμαξης από τους εργαζόμενους όσων περισσότερων μπορούν.


Αφού εφάρμοσαν ένα σχέδιο σφαγής προ 3ετίας, με το οποίο απομακρύνθηκε το μισό εκ του προσωπικού με εθελούσιες και απολύσεις όσων δεν υπέγραψαν ατομικές συμβάσεις με μειώσεις 30% (για να σωθεί το μαγαζί, όπως λέγανε), πήραν από κρατική χρηματοδότηση 10 εκατομμύρια ευρώ (και στη συνέχεια ένα δάνειο 1.5 εκατ.) για αναδιάρθρωση της επιχείρησης, μέσα στην οποία προβλεπόταν πως θα αποπληρωθούν δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, εργαζόμενοι. Κι ενώ όλοι περίμεναν κάτι τέτοιο, μετά από μερικούς μήνες μέσα στο 2014 η Σουλοπούλου ανακάλυψε νέο σχέδιο… αφαίμαξης. Τα οφειλόμενα δεδουλευμένα 3.5 μηνών που ήταν υποχρεωμένη να εξοφλήσει μέχρι τέλος της χρονιάς, επιδίωξε να τα παραπέμψει στο… απώτερο μέλλον. Αρχικά έδινε με εξώνηση ένα οικόπεδο, μετά έλεγε για αποπληρωμή το 2016, και τελικά βρήκε το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Με αυτό επιχειρεί να παραπέμψει την εξόφληση των εργαζομένων (νυν και πρώην) μετά μια 5ετία.

Σήμερα Δευτέρα θα συζητηθεί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης η αίτηση υπαγωγής της Μακεδονίας στο άρθρο 99 και μετά ένα μήνα θα εκδοθεί σχετική απόφαση για το αν αρχίσει η διαδικασία διαβούλευσης - συνδιαλλαγής ένταξης για μία 2ετία σε πάγωμα - αναστολή κάθε ατομικής διεκδίκησης. Οι εργαζόμενοι στο συγκρότημα είναι ακόμη μια φορά ανάστατοι για τα μεθοδευόμενα από την εκδότρια Σουλοπούλου. Ένα από αυτά είναι και η επίδοση στους εργαζόμενους ενός εγγράφου προς υπογραφή. Σύμφωνα με αυτό, οι εργαζόμενοι αποδέχονται να αποπληρωθούν τα οφειλόμενα έως το… 2019 και εξουσιοδοτούν την δικηγόρο της επιχείρησης να παραστεί στο δικαστήριο υπέρ της εταιρείας! Δηλαδή υποθηκεύοντας την όποια διαπραγματευτική μας ισχύ για όλους τους εργαζόμενους (νυν και πρώην) και μάλιστα ενόψει της λήξης των ατομικών συμβάσεων τέλος της χρονιάς. Το κλίμα μέσα στην εφημερίδα είναι… μία από τα παλιά. Το διαίρει και βασίλευε καλά… εφαρμόζεται.

Για το θέμα που ζητήθηκε από την ΕΣΗΕΜΘ, να περιληφθεί στην αίτηση της Μακεδονίας η εξαίρεση από την υπαγωγή στο άρθρο 99 των όποιων μελλοντικών απαιτήσεων μισθοδοσίας ή αποζημιώσεων, όπως και η μη μεταβίβαση των περουσιακών στοιχείων (π.χ. τίτλους κλπ), οι νομικές υπηρεσίες της εφημερίδας είπαν πως η εξαίρεση θα κατατεθεί τη Δευτέρα στο δικαστήριο. Οπότε μένει να το δούνε οι εργαζόμενοι και να κρίνουν ανάλογα. Οι νυν.

Γιατί οι πρώην (εθελουσίως αλλά αναγκαστικώς απομακρυνθέντες, απολυμένοι, συνταξιοδοτηθέντες!) θα παραστούν στην αυριανή δικαστική έναρξη της επιχειρούμενης υπαγωγής της Μακεδονίας στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Δεν έχουν πάρει τα οφειλόμενα εδώ και τρία χρόνια, και τώρα η επιχείρηση τους λέει για μετά 5 χρόνια. Εκτός αν δεχθούν οι νυν εργαζόμενοι να εξοφληθούν το 2017-9 και να προηγηθούν οι πρώην εργαζόμενοι να αποπληρωθούν το 2015-6. Πάλι το μπαλάκι στους εργαζόμενους. Παλιά μας τέχνη κόσκινο, που έλεγαν και οι παλιοί. 


Στην Μακεδονία των 100+ χρόνων, ξέρουν από τέτοια. Και στο βάθος του τούνελ, όχι φως αλλά περισσότερο σκοτάδι για το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων. Πολύ περισσότερο δε, αν προχωρήσουν τα σχέδιά τους για ενοποιήσεις κλπ, με τον αριθμό των εργαζομένων να περικόπτεται στο… μισό.

Από το χέρι των ίδιων των εργαζομένων και των Ενώσεών τους εξαρτάται αν αφήσουν στον κάθε εκδότη να παίζει έτσι με τις ζωές τους!

---
Στο άρθρο 99 η “Μακεδονία”
χωρίς όμως τους εργαζόμενους


Την ένταξη της εταιρείας που εκδίδει τη “Μακεδονία” στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα αποφάσισε το δικαστήριο πριν από λίγη ώρα.

Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που έχουν απολυθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της εθελουσίας. Η συνολική απαίτηση προς του εργαζόμενους,  η οποία ανέρχεται σε 300 χιλ. ευρώ δεν πρόκειται να “κουρευτεί”.
---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

... κυριακάτικα κυκλοφορίες 26/10 ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Κυριακάτικα Κυκλοφορίες

Το πρακτορείο "Αργος" έδωσε για σήμερα τις εκτιμήσεις του: «Θέμα»: 115.000, «Βήμα»: 102.000, «Εξέλιξη»: 15.000, «Kontra news»: 15.000, «Ελευθεροτυπία»: 11.000

Το πρακτορείο "Ευρώπη" έδωσε: "Καθημερινή" 85.500, "Real News" 80.000, "Εθνος της Κυριακής" 80.000
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

... ανασυγκροτημένες ειδήσεις 25/10 ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Ανασυγκροτημένες ειδήσεις


@ Στο Mega, αφού συμφώνησαν στην αντικατάσταση του Χρήστου Παναγιωτόπουλου και στην τοποθέτηση του Νίκου Στραβελάκη, προσωρινά ως επικεφαλής του ενημερωτικού τομέα, ασχολούνται ξανά με τα οικονομικά. Οι μέτοχοι έχουν ζητήσει να γίνουν κι άλλες περικοπές στο κόστος λειτουργίας του καναλιού, οι οποίες θα προέλθουν από νέο γύρο απολύσεων - όχι εθελούσιες εξόδους - και από μειώσεις μισθών...

@ Με τη μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας κυκλοφορεί η «Εξέλιξη» του Μιχάλη Ανδρουλιδάκη. Η εφημερίδα, όπως αναφέρεται στην ταυτότητα, εκδίδεται από την Εξέλιξη Εκδοτική ΜΟΝ.ΙΚΕ...

@ Ποσό 5,4 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η ΝΕΡΙΤ για την απόκτηση των δικαιωμάτων της Euroleague τα επόμενα τρία χρόνια...


@ Ανάθεση με υψηλό συμβολισμό από το Σταύρο Θεοδωράκη και το Ποτάμι. Μια από τις πρώτες δημοσιογράφους της πρώην ΕΡΤ, που στελέχωσαν αρχικά τη ΔΤ και στη συνέχεια τη ΝΕΡΙΤ, η Οντίν Λιναρδάτου ανέλαβε τον τομέα ευθύνης των ΜΜΕ για το Ποτάμι. Η ανάθεση του τομέα των ΜΜΕ στην Οντίν Λιναρδάτου, η οποία πέτυχε στο διαγωνισμό της ΝΕΡΙΤ, μπορεί να ερμηνευτεί ως μια έμμεση αναγνώριση του σημερινού, υπό κυβερνητικό έλεγχο μορφώματος...

@ Το 80% των πωλήσεων της "Εξέλιξης" του Μιχάλη Ανδρουλιδάκη αφορά την ακριβή έκδοση του φύλλου...

@ Δυσκολεύεται να βρει διευθυντή για την εφημερίδα που φιλοδοξεί να εκδώσει πριν από τις εκλογές ο Γ. Τράγκας. Όσοι έχει δει δηλώνουν απροθυμία...

@ Άδοξο τέλος για την εκδοτική Selena, στην οποία ο Γιάννης Φιλιππάκης, εκδότης της «Δημοκρατίας», είχε αναθέσει την έκδοση πολλών περιοδικών που είχε εξασφαλίσει από τον Πέτρο Κυριακίδη μαζί με την «Espresso». Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε στους εργαζομένους του «TVBox», το οποίο η Selena είχε πάρει από την «Καθημερινή», ότι το τηλεοπτικό περιοδικό κλείνει. Όπως έκλεισαν και τα θεματικά περιοδικά «Parents», «Όλα για τον κήπο» κ.ά.

@ Φημολογείται εντόνως στην πιάτσα ότι ο δήμαρχος της Αθήνας σκέφτεται σοβαρά το κλείσιμο του "9.84"...

@ Στο δυναμικό της εφημερίδας "Παραπολιτικά" εντάσσεται ο έμπειρος οικονομικός συντάκτης Γιώργος Δημητρομανωλάκης...

@ Αρθρογραφία στη νέα εφημερίδα των Χατζηνικολάου - Κουρή ξεκινά ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου...

@ "Όχι" στον Χρήστο Παναγόπουλο είπαν από τον όμιλο Βαρδινογιάννη, όταν ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΣΚΑΪ ζήτησε συνεργασία...

@ Επιστρέφει, όπως φαίνεται, μετά από αρκετό καιρό στις μετρήσεις της Focus Bari ο ραδιοφωνικός σταθμός ΒΗΜΑ FM. Το μόνο που απομένει είναι το επίσημο "ΟΚ" από τον Σταύρο Ψυχάρη...

@ Το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να κληθεί σε απολογία για τα ρεπορτάζ που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 εναντίον του κόμματος απέρριψε το ΕΣΡ...

@ Με δυνατές προσφορές και νέες συνεργασίες μπαίνει στο παιχνίδι του ανταγωνισμού η εφημερίδα "Καρφί", υπό τη διεύθυνση του έμπειρου Γιάννη Αμανατίδη...

@ Μια νέα συμμαχία γεννιέται στις τηλεπικοινωνίες με προέκταση και στην τηλεόραση. Η συμφωνία απόκτησης του 72,5% των μετοχών της HOL αντί ποσού 70 εκατ. ευρώ, από τη Vodafone της επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας Internet και τηλεφωνίας.

@ Ποικίλα σχόλια και σενάρια έχει προκαλέσει η υπερπροβολή της Γιάννας Αγγελοπούλου από τα μίντια της οικογένειας Αλαφούζου. Με δεδομένη την επιθυμία της να επιστρέψει στα Μέσα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι αποτελεί την ιδανική σανίδα σωτηρίας για τον Αλαφούζο του ΣΚΑΪ...

@ Νέος ελιγμός - καθ' όλα επιτυχής - του Αλέξη Σκαναβή και η "ναυαρχίδα" της Νέας Δημοκρατίας, ο "Ελεύθερος Τύπος" συνεχίζει να εκδίδεται από τους απλήρωτους και μη προνομιούχους εργαζόμενους, κάτω από το απλανές βλέμμα των επαγγελματικών Ενώσεων του χώρου. Για τους "άλλους", τους προνομιούχους του μαγαζιού - "μαύρα", "μπόνους" κ.λπ. - ούτε λόγος...

@ Και το Αγγελιόσημο - συγκεκριμένα, ο μηχανισμός ελέγχου - στο μικροσκόπιο των εχόντων έννομο συμφέρον. Αυτό κι αν έχει ενδιαφέρον...
---
πηγή: Media/Παραπολιτικά/Τυπολογίες/Ανασυγκρότηση
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

... οι "αθλητικοί" δεν δουλεύουν την Τρίτη 28/10 ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Τι εξυπηρετεί η αργία
την Τρίτη για τις αθλητικές;


Η Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, είναι μία από τις όχι συχνές φορές που οι αθλητικοί συντάκτες θα... αργήσουν ανήμερα μιας αργίας και όχι την προηγούμενη.


Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ είχε αφήσει ανοικτό (όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια) την ημέρα που δεν θα εκδίδονταν οι εφημερίδες, αναφέροντας μόνο ότι όσοι εργαστούν «θα λάβουν το 1/25 των καταβαλλομένων αποδοχών με τη νόμιμη προσαύξηση, λόγω της αργίας».

Την απόφαση για την ημέρα έκδοσης παίρνουν οι ίδιοι οι εκδότες, ανάλογα με την αγωνιστική αθλητική επικαιρότητα και τι εξυπηρετεί κυκλοφοριακά.

Τελικά αποφασίστηκε η αργία να γίνει Τρίτη (και όχι Δευτέρα) μολονότι εκείνη τη μέρα θα διεξαχθούν αγώνες Κυπέλλου και θα εξυπηρετούσε την Τετάρτη τα αθλητικά φύλλα να είχαν την αγωνιστική επικαιρότητα σε καιρούς χαλεπούς από πλευράς κυκλοφορίας.
---
---
*

... θα αιτηθεί επίδομα ανεργίας ο Ντινόπουλος; ...

*
ΕΣΗΕΑ
***
*

Άπλετο φως στην υπόθεση
Αργύρη Ντινόπουλου απαιτούν ο Κλάδος,
η κοινωνία και οι εκατοντάδες
άνεργοι συνάδελφοί μας


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αργύρης Ντινόπουλος υπέβαλε αίτημα διακανονισμού των οφειλών του στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ, αποσύροντας προγενέστερο αίτημά του να υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του Οργανισμού, η οποία απευθύνεται στους ανέργους συναδέλφους.

Όπως έγινε γνωστό από σχετική ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ ο κ. Ντινόπουλος από το έτος 2008 δεν κατέβαλε εισφορές στον ΕΔΟΕΑΠ και για τον λόγο αυτό ζήτησε ρύθμιση των οφειλών του. Αυτό, βέβαια, δεν τον εμπόδισε να κάνει χρήση των Υπηρεσιών Υγείας του Οργανισμού επί έξι συναπτά έτη, χωρίς να αισθανθεί την παραμικρή υποχρέωση να καταβάλει έστω και ένα ευρώ. Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις με την αποκάλυψη ότι ο κ. Ντινόπουλος κατά το ίδιο διάστημα ετύγχανε ασφαλισμένος και του Ταμείου Νομικών!

Σε μια δύσκολη περίοδο, που εκατοντάδες συνάδελφοι μας είναι άνεργοι, ανασφάλιστοι και αδυνατούν να καταβάλουν εισφορές προαιρετικής ασφάλισης στον Οργανισμό, τυγχάνει απορίας άξιο πώς ο κ. Ντινόπουλος έκανε χρήση των υπηρεσιών του κλάδου ασθενείας του Οργανισμού επί έξι συναπτά έτη χωρίς να καταβάλει ούτε ένα ευρώ και πώς ο Οργανισμός ανέχθηκε την απαράδεκτη αυτή κατάσταση.

Θεωρούμε, λοιπόν, επιβεβλημένο να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ το πρωτοφανές αυτό γεγονός και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού. Είμαστε βέβαιοι ότι οι συνάδελφοί μας που υποφέρουν από τις συνέπειες της τρομακτικής κρίσης στον κλάδο απαιτούν πλήρη διαφάνεια σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Το φαινόμενο προβεβλημένων στελεχών της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, που επιχειρούν να διαφύγουν των υποχρεώσεών τους πρέπει να αντιμετωπισθεί στη ρίζα του. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εκείνους που ανερυθρίαστα και χωρίς κανένα δισταγμό επιβάλουν στην κοινωνία πρωτοφανούς σκληρότητας μέτρα, οδηγώντας στο περιθώριο και την εξαθλίωση εκατομμύρια πολιτών.

Με την ελπίδα ότι ο κ. Ντινόπουλος δεν θα αιτηθεί οικονομικό βοήθημα ανεργίας από την Ένωσή μας εν όψει των Χριστουγέννων διότι θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να το απορρίψουμε, ζητούμε την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των ευθυνών όπου αναλογούν.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


***

Τα στοιχεία του ΕΔΟΕΑΠ


για την υπόθεση Ντινόπουλου

Ακλόνητα και συντριπτικά είναι τα στοιχεία που παραθέτει η διοίκηση του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) σχετικά με την υπόθεση του υπουργού Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλου, η οποία ήδη από την περασμένη βδομάδα απασχολεί πολλά ΜΜΕ.


Ο υπουργός καταφεύγει σε κινήσεις αντιπερισπασμού, εκδίδοντας όλη μέρα χθες ανακοινώσεις, δηλώσεις στον Τύπο, και καταθέτοντας μηνύσεις και αγωγές εναντίον της εφημερίδας μας και εναντίον του ΕΔΟΕΑΠ, ώστε να εμφανιστεί ως θύμα κάποιας «πολιτικής σκευωρίας», όπως είπε χθες το απόγευμα στον ΣΚΑΪ TV. Το μόνο που δεν δήλωσε ώς τώρα είναι ότι ο όρος «προαιρετική ασφάλιση» (δηλ. αυτασφάλιση μάξιμουμ επί 5 χρόνια στην περίπτωσή του, σύμφωνα με τον νόμο) σημαίνει «άμα θέλω πληρώνω, άμα δεν θέλω δεν πληρώνω…».
---
πηγή: Δημ. Τρίμης/Εφημερίδα Συντακτών
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*