Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

... η ΕΣΠΗΤ συμμετέχει στο αυριανό 1/11 συλλαλητήριο ...

*
ΕΣΠΗΤ
***
*

Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο
κατά της Ανεργίας,
το Σάββατο 1/11/2014


Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ με αφορμή το πανελ­λα­δικό συλ­λα­λη­τή­ριο που πραγ­μα­το­ποιεί­ται κατά της ανερ­γίας το Σάββατο 1 Νοεμ­βρίου 2014 στην πλα­τεία Συντάγματος, δια­μη­νύει την πάγια και ατα­λά­ντευτη θέση του - μαζί με όλο το δημο­σιο­γρα­φικό κόσμο και τους εργα­ζό­με­νους στον Τύπο - ενά­ντια στα απα­νωτά σαρω­τικά αντερ­γα­τικά μέτρα και στη συνε­χι­ζό­μενη ισο­πε­δω­τική επι­χεί­ρηση εκ μέρους της κυβέρ­νη­σης και της εργο­δο­σίας απο­δό­μη­σης κάθε ενα­πο­μεί­να­ντος εργα­σια­κού και κοινωνικο-ασφαλιστικού δικαιώ­μα­τος και της κατάρ­γη­σης του θεσμού των ΣΣΕ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ
ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ,
ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:

  • Την υπο­γραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργα­σίας που θα ισχύ­ουν για όλους.
  • Να πάρει πίσω η κυβέρ­νηση το νόμο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργα­σίας να επα­νέλ­θει η υπο­χρε­ω­τι­κό­τητά τους.
  • Να στα­μα­τή­σει το άθλιο καθε­στώς των ατο­μι­κών συμ­βά­σεων και ο απα­ρά­δε­κτος δια­χω­ρι­σμός στους μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων με βάση την ηλι­κία.
  • Να αυξη­θούν τα επι­δό­ματα ανερ­γίας.
  • Να επι­στρα­φούν τα απο­θε­μα­τικά, που δημεύ­τη­καν μέσω PSI, στα ασφα­λι­στικά Ταμεία.
  • Την υπε­ρά­σπιση του δικαιώ­μα­τος της απερ­γίας και της συν­δι­κα­λι­στι­κής δράση.
ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ στις συνε­χι­ζό­με­νες επι­θέ­σεις σε μισθούς, συντά­ξεις, ασφα­λι­στικά ταμεία, εργα­σιακά & ασφα­λι­στικά δικαιώ­ματα με:

● την απε­λευ­θέ­ρωση των ομα­δι­κών απο­λύ­σεων σε ιδιω­τικό και δημό­σιο τομέα
● τη μεί­ωση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών
● τη μεί­ωση επι­κου­ρι­κών συντά­ξεων
● την κατάρ­γηση τριε­τιών
● την επέ­κταση του καθε­στώ­τος ενοι­κί­α­σης εργα­ζο­μέ­νων - μέτρα που μοιά­ζουν να μην έχουν τέλος - και μας γυρί­ζουν πίσω σε έναν εργα­σιακό εφιαλ­τικό μεσαί­ωνα

Διεκ­δι­κούμε δου­λειά, αξιο­πρε­πείς ΣΣΕ, κοι­νω­νική ασφά­λιση για όλους και σοβαρή, αξιό­πι­στη και δημο­κρα­τική ενη­μέ­ρωση με βάση τις αλη­θι­νές ανά­γκες της κοι­νω­νίας.

Ζητάμε συλ­λο­γικά δικαιώ­ματα, που θα εγγυώ­νται την αξιο­πρέ­πεια και την

ανε­ξαρ­τη­σία των δημο­σιο­γρά­φων, των εργα­ζο­μέ­νων στον Τύπο και της Ενη­μέ­ρω­σης.

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ καλεί τα μέλη της
να ενώ­σουν τη φωνή τους με όλους τους
εργα­ζό­με­νους στον Τύπο και να συμ­με­τά­σχουν στο πανελ­λα­δικό συλ­λα­λη­τή­ριο κατά της ανερ­γίας το ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΗ 2014
12 π.μ. στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 ΝΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

 ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΞΑΘΛΙΩΝΟΥΝ

 ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ


Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου