Ασφαλιστική Νομολογία

*
Ανασυγκρότηση
***
*
ΕΔΟΕΑΠ
Απαραίτητα Δικαιολογητικά Απογραφής

Για την απογραφή των άμεσα ασφαλισμένων:
Απογραφικό Δελτίο (ΕΔΟΕΑΠ), το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.
> Βεβαίωση Διαγραφής από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα (ΕΟΠΥΥ)
> Φωτοτυπία (δύο όψεις) αστυνομικής ταυτότητας
> Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τραπέζης / ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ με το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου ως πρώτο δικαιούχο
> Αριθμός Φορολογικού Μητρώου – Αρμόδια ΔΟΥ
ΑΜΚΑ
> Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες στις οποίες θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου (στην πίσω πλευρά) και ο αριθμός μητρώου.
Για την απογραφή εμμέσων μελών:
Α. ΣΥΖΥΓΟΙ / ΣΥΜΒΙΟΥΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
> Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα όπου ασφαλίζονταν ως έμμεσα μέλη στη μερίδα του συζύγου τους / συμβιόντος /ούσας
> Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο ή σύμφωνο συμβίωσης επικυρωμένο (μπορείτε να το πάρετε άμεσα από οποιοδήποτε ΚΕΠ).
ΑΜΚΑ
> Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας (σε περίπτωση που ο γάμος / το σύμφωνο συμβίωσης είναι πρόσφατο και δεν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, θα χρειαστούν και τα δύο εκκαθαριστικά).
> Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
> Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται φόρμα)
> Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες στις οποίες θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου (στην πίσω πλευρά) και ο αριθμός μητρώου.
B. ΤΕΚΝΑ
Β1. ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ (ΑΝΗΛΙΚΑ)
> Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΚΕΠ)
> Φωτοτυπία (δύο όψεις) αστυνομικής ταυτότητας (εφόσον υπάρχει)
ΑΜΚΑ
> Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα, όπου ασφαλίζονταν ως έμμεσα μέλη στη μερίδα του γονέα τους
> Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες στις οποίες θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου (στην πίσω πλευρά) και ο αριθμός μητρώου.
Σε περίπτωση υιοθεσίας προσκομίζονται:
> Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΚΕΠ)
> Πράξη υιοθεσίας
> Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα, όπου ασφαλίζονταν ως έμμεσα μέλη στη μερίδα του γονέα τους
> Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες στις οποίες θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου (στην πίσω πλευρά) και ο αριθμός μητρώου.
Β2. ΤΕΚΝΑ 18-24 ΕΤΩΝ
> Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΚΕΠ)
> Φωτοτυπία (δύο όψεις) αστυνομικής ταυτότητας
> Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται φόρμα)
> Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας (εφόσον υποβάλουν φορολογική δήλωση)
> Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα, όπου ασφαλίζονταν ως έμμεσα μέλη στη μερίδα του γονέα τους
> Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες στις οποίες θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου (στην πίσω πλευρά) και ο αριθμός μητρώου.
B. ΤΕΚΝΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 24 – 26 ΕΤΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ

> Βεβαίωση Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
> Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΚΕΠ)
> Φωτοτυπία (δύο όψεις) αστυνομικής ταυτότητας
> Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται φόρμα)
> Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας (εφόσον υποβάλουν φορολογική δήλωση)
> Βεβαίωση διαγραφής από το προηγούμενο φορέα, εφόσον ασφαλίζονταν ως έμμεσα μέλη στη μερίδα του γονέα τους
> Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες στις οποίες θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου (στην πίσω πλευρά) και ο αριθμός μητρώου.
> Ειδικά για τις περιπτώσεις αναπήρων τέκνων, πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από όπου να προκύπτει αναπηρία 67% και άνω.

---
*
Ν. 4387
Νέο Ασφαλιστικό
---
*
Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α 69/2-7-2015)

Άρθρο 22

1. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 (Α' 89) καταργείται.

2. α. Η πρόσθετη εισφορά 3,6% της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α' 202), καταβάλλεται από τον επόμενο της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα από όλους όσους υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε., για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του α.ν. 1846/1951 (Α'179).


β. Στους ασφαλισμένους τεχνικούς τύπου του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά χρόνου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για το διάστημα, που κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012, διακόπηκε η παρακράτηση της ανωτέρω πρόσθετης εισφοράς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου γίνεται για κάθε μήνα με ποσοστό εισφοράς 3,60% επί των ασφαλιστέων αποδοχών Δεκεμβρίου 2011.

Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών.

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης η παρακράτηση γίνεται από τη σύνταξη.

3. Ειδικά, εφόσον οι ασφαλισμένοι στον Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. τεχνικοί τύπου δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο και εκκρεμεί αίτηση συνταξιοδότησής τους από 1.1.2012 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης, από το εκάστοτε -κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης- προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Αυτό με συνυπολογισμό των ανωτέρω 45 ημερών για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπολείπεται: α) των ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης σύνταξης που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 3232/2004 (Α' 48) προκειμένου για τα πρόσωπα της ίδιας παραγράφου του άρθρου 33 του ν. 3232/2004, β) των οριζόμενων, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 2084/1992 (Α' 165) κατά τα έτη 1993-1997 ορίων ηλικίας, προκειμένου για τις λοιπές γυναίκες και τους άνδρες.

4. Στους ασφαλισμένους που κατέβαλαν την ανωτέρω εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων της περίπτωσης α' του εδαφίου β' του άρθρου 28 παρ. 5 του α. ν. 1846/1951 (Α' 179), όπως ισχύει, αλλά σε μεγαλύτερα, κατά τουλάχιστον ένα πλήρες έτος, όρια ηλικίας, χορηγείται προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης.
Το ύψος της προσαύξησης ανά πλήρες έτος καταβολής του επασφάλιστρου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από αναλογιστική μελέτη.

---
*
Ν. 4331/2015
Ενημερωτικό Σημείωμα
για τους ασφαλισμένους της Γ΄ Διεύθυνσης
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΑΤΤΑ)

Η ψήφιση του Ν. 4331/2015άρθρο 22 (ΦΕΚ Α΄/2-7-2015), που αφορά την ένταξη όλων των ασφαλισμένων της Γ΄ Διεύθυνσης (Τ.Α.Τ.Τ.Α.) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα δεν εφαρμόστηκε με μια σημαντική καθυστέρηση δέκα (10) μηνών για μια σειρά λόγους που αφορούν στην "τακτική" που ακολούθησε η αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου μας (π.χ. θεωρούσε ότι ο νόμος έχει ασάφειες ως προς την αναδρομικότητα της διάταξης).

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του αρμόδιου υπουργείου ισχύουν τα Βαρέα και Ανθυγιεινά για το Τ.Α.Τ.Τ.Α. και ο Νόμος 4331/2015 υπερισχύει του μνημονιακού Νόμου 4336/2015, ο οποίος αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης εκτός των υπαγομένων στα ΚΒΑΕ, όπως ορίζει  ο Ν.1186/81, άρθρο 4, παρ. 4 και η εγκύκλιος του Υπουργείου με ημερομηνία 21-12-2015 για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Η ασάφεια του νόμου, που στήριξε την άρνηση εφαρμογής του η Γ΄ Δ/νση του Τ.Α.Τ.Τ.Α., δεν υφίσταται πλέον με την κάλυψη της Τυπικής Ασφάλισης, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ασφάλισης του κάθε εργαζόμενου στο Τ.Α.Τ.Τ.Α. μέχρι τις 31-12-2011 όταν το Ταμείο σταμάτησε την παρακράτηση της εισφοράς με βάση το Ν.4075/2012, άρθρο 33.

Επίσης ο Ν.4331/2015 δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους με αίτησή τους προς το Ταμείο, που σταμάτησε να παρακρατεί την εισφορά του 3,60% από 1-12-2012 έως 2-7-2015,  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, να αναγνωρίσει αυτό τον χρόνο ως συντάξιμο στα ΒΑΕ εφόσον καταβάλει το αντίστοιχο ποσοστό, υπολογιζόμενο στις αποδοχές του Δεκεμβρίου 2011.

Κατόπιν αυτών, είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν ως εξής:

Για τις Γυναίκες
που ασφαλίστηκαν μέχρι 31-12-1992:

Oσες γυναίκες έχουν 4.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες στις 3.600 ημέρες έχει καταβληθεί το επασφάλιστρο του 3,60% και από αυτές οι 1.000 ημέρες ασφάλισης έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση και έχουν συμπληρώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι της 31-12-2010, συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 55 ετών.

Όσες έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι 31-12-2011, συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 56 ετών.

Όσες έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι 31-12-2012, συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 57 ετών, ανεξάρτητα από τη σημερινή τους ηλικία.

Όσες συμπληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις από 1-1-2013 και μετά συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 62 ετών.

Για τους Άνδρες

που ασφαλίστηκαν μέχρι 31-12-1992:

Οι άνδρες για να συνταξιοδοτηθούν με τα Βαρέα Ανθυγιεινά, πρέπει να έχουν σύνολο 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες στις 3.600 ημέρες ασφάλισης να έχει καταβληθεί το επασφάλιστρο του 3,60% και από αυτές οι 1.000 ημέρες ασφάλισης να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση. Με αυτές τις προϋποθέσεις το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση είναι το 62ο έτος.

Άνδρες - Γυναίκες
που ασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993:

Για τους ασφαλισμένους (άνδρες - γυναίκες) μετά την 1-1-1993, ο αριθμός ημερών ασφάλισης είναι τα 4.500 εκ των οποίων τα 3.375 να έχουν πραγματοποιηθεί στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Με αυτές τις προϋποθέσεις το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση είναι το 62ο έτος.
---
*

ΕΦΚΑ: Πως διαμορφώνονται
οι εισφορές στο τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Στα Βαρέα Ανθυγιεινά οι Τεχνικοί Τύπου

PINAKAS-EISFORON-ETAP-MME.png
Τις κατηγορίες εργαζομένων που υπάγονται στην ασφάλιση των τομέων του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τα ποσοστά ασφάλισης που ισχύουν για τους μισθωτούς του ταμείου, περιγράφει η εγκύκλιος #19 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Σημειώνεται ότι όσοι έχουν παροχές περίθαλψης, επικούρησης και εφάπαξ από τον ΕΔΟΕΑΠ ή επικούρησης και εφάπαξ από τα ΤΕΑΣ / ΕΤΑΣ (μέλη των ενώσεων ΕΣΗΕΠΗΝ και ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ) έχουν διαφορετικές εισφορές για τις συγκεκριμένες παροχές.
Διαβάστε αναλυτικά στην εγκύκλιο τι ισχύει σε κάθε τομέα.
Εισφορές κύριας σύνταξης
Η εισφορά εργαζομένου για την κύρια σύνταξη είναι 6,67% επί του συνόλου των ασφαλιστέων αποδοχών. Η εισφορά εργοδότη ορίστηκε σε 7,5% για τον Δεκέμβριο 2016 και αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017, ώστε την 1η Ιανουαρίου 2020 να διαμορφωθεί σε 13,33%. Δηλαδή είναι 8,96% από 1.1.2017, 10,42% από 1.1.2018, 11,87% από 1.1.2019 και 13,33% από 1.1.2020.
Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2α του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/τ.Α΄/02.07.2015) και η πρόσθετη εισφορά 3,6% για τη συνταξιοδότηση τους με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 28 παρ. 5β του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄).
Το κατώτατο όριο μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών είναι 586,08 ευρώ (ειδικά για νέους κάτω των 25 ετών το κατώτατο όριο είναι 510,95 ευρώ) και το ανώτατο όριο 5.860,80 ευρώ.
* Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, που μέχρι 31.12.2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.
Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης ΕΟΠΥΥ
Για τους μισθωτούς του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ οι κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη γίνονται στο σύνολο των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών (με εξαίρεση τις έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας): 2,15% για παροχές σε είδος και 0,40% για παροχές σε χρήμα (συνολικά 2,55%). Οι εισφορές του εργοδότη είναι 4,30% και 0,25% αντίστοιχα (συνολικά 4,55%).
Εισφορές επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑΕΠ
  • Από 1.6.2016 και μέχρι 31.5.2019 η μηνιαία εισφορά μισθωτών για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ είναι 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη.
  • Από 1.6.2019 και μέχρι 31.5.2022, η μηνιαία εισφορά στο ΕΤΕΑΕΠ είναι 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη.
---
*

1 σχόλιο:

  1. καλημέρα, συνταξιούχοι με το νόμο 1186 τι μειώσεις θα έχουν με το "νεο" αντιασφαλιστικό;

    ΑπάντησηΔιαγραφή