Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

Ξεκίνησε η μάχη για την ταινιοθήκη του Mega!

*
Ανασυγκρότηση
***
*


Δεσμευτικές προσφορές ως την 1η Νοεμβρίου για τη συμμετοχή τους στον πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού του Mega, ζητάει η ειδική διαχειρίστρια Ευδοκία Παπανδρέου. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην δικηγορική εταιρεία “Ανδρέας Αγγελίδης και Συνεργάτες

Στη δημοπρασία θα βγουν αρχικά η ακίνητη περιουσία της Τηλέτυπος και στη συνέχεια τα έπιπλά και τα άυλα στοιχεία, όπως η ταινιοθήκη με τις δημοφιλείς σειρές, το σήμα “Mega” του καναλιού, ο διαδικτυακός τόπος MegaTv.com, το αρχείο των ειδήσεων και των αθλητικών εκπομπών του σταθμού.

Οι οφειλές του καναλιού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι:

- Υπόλοιπα απαιτήσεων ύψους €34.937.607,92 επί των οποίων η εταιρεία είχε διενεργήσει πρόβλεψη (31.12.2014) ύψους €6.525.414,43. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ανοιχτό υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: o Ποσό ύψους €2.200.825,59 αποτελεί εκχωρημένες απαιτήσεις (μη εισπράξιμο).

- Ποσό ύψους €11.401.907,80 αποτελεί ενεχυριασμένες απαιτήσεις (μη εισπράξιμο).

- Ποσό ύψους €15.201.626,59 αποτελεί κατασχεμένες απαιτήσεις (μη εισπράξιμο). o

- Ποσό ύψους €1.983.298,67 χαρακτηρίζεται επισφαλούς εισπράξεως (μη εισπράξιμο). o Ποσό ύψους €3.822.705,99 είναι ακίνητο άνω των 24 μηνών (μη εισπράξιμο).

- Ποσό ύψους €327.243,28 αφορά ανοιχτά υπόλοιπα πελατών για τα οποία ενδέχεται να υφίστανται διμερείς συμφωνίες ή/ και συμφωνίες ως προς τον χρόνο και τρόπο καταβολής τους από τις οποίες ενδεχομένως προκύψουν συμψηφισμοί μέρους αυτών.

- Επιταγές εισπρακτέες ύψους €32.303,46 με ημερομηνία λήξης 09/2018 και 10/2018.

- Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών και πιστωτών ύψους €33.732,42, εκ των οποίων ποσό €30.102,83 είναι ακίνητο άνω των 36 μηνών.

- Λοιποί χρεώστες ύψους €35.856,84, εκ των οποίων ποσό €24.262,00 αποτελεί επισφαλές υπόλοιπο.

- Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ύψους €677,47 το οποίο αφορά παρακρατούμενους φόρους. 

- Δοθείσες εγγυήσεις (ΔΕΗ, ενοίκια - κοινόχρηστα, HERTZ, EBU, CPI) ύψους €349.214,29.

- Απαιτήσεις από το προσωπικό ύψους €645,00.
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου