Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

... ΣτΕ για ΕΡΤ - όχι στο "μαύρο", αλλά ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Το ΣτΕ δεν ακυρώνει το κλείσιμο της ΕΡΤ


Με μια απόφαση που λέει όχι στο "μαύρο" και αφήνει το πως θα γίνει αυτό στους συναρμόδιους υπουργούς, το Συμβούλιο της Επικρατείας μάλλον έβγαλε από τη δύσκολη θέση την τρικομματική κυβέρνηση.

Αναλυτικά, την επαναλειτουργία της ΕΡΤ μέχρι την ίδρυση του νέου φορέα, αποφάσισε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) Κ. Μενουδάκος, ο οποίος αποφάνθηκε επί της αίτησης για έκδοση προσωρινής διαταγής που είχε εκδώσει η ΠΟΣΠΕΡΤ. Έτσι, ο πρόεδρος του ΣτΕ κάνει δεκτή την αίτηση της ΠΟΣΠΕΡΤ ανάβοντας το «πράσινο φως» για την προσωρινή επαναλειτουργία της κρατικής τηλεόρασης.

Στην απόφασή του ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ο οποίος αποχωρεί σε 13 ημέρες λόγω συνταξιοδότησης, δεν διευκρινίζει αν επαναλειτουργήσει με το νέο σχήμα ή το παλιό.

Επικαλείται το άρθρο 15, που υποχρεώνει το κράτος να ρυθμίζει την απρόσκοπτη λειτουργία και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. παράλληλα επικαλείται τον χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (εγκρίθηκε στη Λισαβώνα το 2007 και εντάχθηκε στο ελληνικό δίκαιο το 2009), που επικαλέστηκε και πρόσφατα ο Πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σουλτς. Σχετικό είναι και το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου.

Παράλληλα, μπαίνει με την απόφασή του ο κ. Μενουδάκος και στο εργασιακό κομμάτι της υπόθεσης, αναφέροντας ότι δεν μπορούν να καταγγελθούν συμβάσεις εργαζομένων και να αποζημιωθούν πριν εκδοθεί η απόφαση για την αίτηση αναστολής τον Σεπτέμβριο.


Το κείμενο της απόφασης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΑΤΑΓΗ

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.∆/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και

΄Εχοντας υπόψη

α) Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον Πρωθυπουργό και 
του Υπουργού Οικονοµικών «Κατάργηση της δηµόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β 1414), µε το άρθρο 1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., µε αποτέλεσµα να µην επιτελείται η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συµβολή δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενηµέρωση, στη µόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της οµογένειας. 

β) Tην από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων 
Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ. 

γ) Tις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του 
∆ηµοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς. 

Διατάσσουμε

1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013
Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το µέρος της, µε το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραµένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.). 

2. Τη λήψη από τους συναρµόδιους Υπουργό Οικονοµικών και Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών µέτρων για τη συνέχιση της µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστηµα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, όπως προβλέπεται
από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης. 
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013 

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας

Κωνσταντίνος Μενουδάκος
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου