Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017

Εργαζόμενοι έρμαια των διαθέσεων της "Alter Ego"

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Κι όμως, αρκετοί υπέγραψαν ό,τι τους έδωσαν


Σύμφωνα με την ενημέρωση της νομικής συμβούλου της ΕΣΗΕΑ, σε συνέλευση των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, η Alter Ego δέχθηκε να αφαιρέσει όρους που εμφανώς «έβγαζαν μάτι» (πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που αφορούν ακόμη και θέματα υγείας) κατά την τακτική του Χότζα. Διότι έμειναν ανέγγιχτοι άλλοι όροι, που καταστρατηγούν βασικά δικαιώματα και κάνουν τους εργαζόμενους έρμαια των διαθέσεων της εταιρείας.

Έχουμε και λέμε:

@ Η εταιρία θα μπορεί να μετακινεί, ανάλογα με τις «επιχειρηματικές και υπηρεσιακές ανάγκες της», τον μισθωτό σε άλλο τμήμα και θέση αλλά και να του αλλάζει ειδικότητα κατά την κρίση της!

@ Ακόμα και δανεισμός εργαζομένων προβλέπεται. Και μάλιστα σε "οποιαδήποτε εταιρία-επιχείρηση του υποδείξει η εταιρία είτε αυτή είναι θυγατρική είτε είναι συμμετοχική είτε όχι".

@ Στις αποδοχές που συμφωνούνται συμπεριλαμβάνονται και «τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις χωρίς καμία εξαίρεση», καθώς και «αμοιβές και αποζημιώσεις για οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά: νυχτερινά, αργίες, Κυριακές κλπ.)».

@ Με άλλον όρο ο εργαζόμενος καθίσταται όμηρος της εταιρίας εις το διηνεκές, αφού μπορεί να τον απολύσει όποτε θέλει: «Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση στην άσκηση από την εταιρία οποιουδήποτε δικαιώματός της έναντι του/της μισθωτού θα θεωρείται πάντα προσωρινή και δεν θα συνιστά ούτε θα μπορεί να ερμηνευθεί ότι συνιστά, μετατροπή της παρούσας σύμβασης, ή παραίτηση της εταιρίας από οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμά της».

@ Υποδείξεις για «κλειστά στόματα». Προβλέπεται ότι ο μισθωτός θα αποφεύγει ενέργειες που η εταιρία θεωρεί ότι μπορούν να βλάψουν τη φήμη, το κύρος και τα εν γένει συμφέροντά της και να την εκθέσουν σε αστικές ή ποινικές ευθύνες ή διοικητικές κυρώσεις. Μάλιστα σε περίπτωση που ασκηθεί σε βάρος της αγωγή, μήνυση ή της επιβληθεί διοικητική κύρωση λόγω υπαιτιότητας του μισθωτού, η εταιρία δικαιούται να τον απολύσει και να διεκδικήσει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη.

@ Είναι αξιοσημείωτο ότι περιλαμβάνεται όρος που λέει ότι με τη λήξη της απασχόλησης του εργαζομένου θα επιστρέφει αλληλογραφία, έγγραφα, αρχεία, υπομνήματα, σημειώσεις, αναφορές, φακέλους, έγγραφα κλπ.

@ Απαλείφθηκε, ύστερα από τις αντιδράσεις των εργαζομένων, η πρόβλεψη ότι θα πληρώνει ο δημοσιογράφος αγωγές κλπ. σε βάρος της εταιρίας για δημοσιεύματά του. Όμως παρέμεινε η διάταξη που αναφέρει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το βάρος της απόδειξης στα δικαστήρια αναλαμβάνει ο δημοσιογράφος…

@ Κανένα απολύτως δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν αναγνωρίζεται στον δημοσιογράφο, σκιτσογράφο κλπ. Ολο το παραγόμενο έργο του εκχωρείται στην εταιρία για κάθε είδους εμπορική εκμετάλλευση, χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Εκχωρείται και σε τρίτους κατά την ανέλεγκτη κρίση της εταιρίας. Σε αυτό το σημείο προστέθηκε διάταξη που υποχρεώνει την εταιρία να επανεξετάσει το θέμα, σε περίπτωση νέας νομοθεσίας.

Τέλος, υπάρχει η πρόβλεψη ότι σε περίπτωση σύναψης συλλογικής σύμβασης της ΕΣΗΕΑ με την Ενωση Ιδιοκτητών, αυτή θα υπερισχύει. Βέβαια και εδώ υπάρχει παράθυρο μια και αυτό θα γίνει «υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι με βάση το νομοθετικό πλαίσιο θα καταλαμβάνει και θα δεσμεύει την εταιρία».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα, την ... Αυγούστου 2017, μεταξύ των ως άνω υπογραφόντων και συμβαλλλόμενων
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αποδεκτά τα παρακάτω:
Α. Τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη κατήρτισαν την από ... σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (εφεξής για λόγους συντομίας η "σύμβαση εργασίας"). Με το παρόν τροποποιούν την ως άνω σύμβαση ως προς τους κάτωθι μόνο όρους:
1. Στον όρο 10.3. του άρθρου 10 της σύμβασης εργασίας αφαιρείται το τελευταίο εδάφιο, το οποίο είχε ως εξής: "Σε περίπτωση που η Εταιρεία υποχρεωθεί να καταβάλλει οιοδήποτε ποσό ένεκα της παραβίασης από το/τη Μισθωτό του παρόντος όρου, τότε αυτός υποχρεούται στην αποζημίωση της Εταιρείας για τη ζημία, που τυχόν υπέστη, και η οποία ισούται με το ποσό εκείνο το οποίο, η Εταιρεία κατέβαλε σε τρίτο (των διοικητικών αρχών συμπεριλαμβανομένων) συνεπεία προστίμου, δικαστικής αποφάσεως (τελεσιδίκου ή/και προσωρινά εκτελεστής, ή/και εξωδικαστικού συμβιβασμού, αν αποδεδειγμένα οιοδήποτε ποσό κατεβλήθη για την ανωτέρω αιτία σε τρίτο από υπαιτιότητα του/της μισθωτού".
2. Στο άρθρο 11 προστίθεται όρος 11.3 με το ακόλουθο περιεχόμενο "11.3. Σε περίπτωση μεταβληθεί το ισχύον δίκαιο, έτσι ώστε όσα έχουν συμφωνηθεί στους όρους 11.1 και 11.2 να αντιτίθενται ευθέως στη νέα νομοθετική ρύθμιση, τα μέρη θα επανεξετάσουν την συμφωνία τους ως προς τους όρους αυτούς για το μέλλον".
3. Αφαιρείται το άρθρο 12 το οποίο είχε ως εξής: "12. Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων 12.1 Η Εταιρεία ενημερώνει με την παρούσα σύμβαση το/τη μισθωτό και εκείνος/η δηλώνει ότι συγκατατίθεται για την τήρηση και επεξεργασία από την Εταιρεία αρχείου με προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων σε αυτήν, στα οποία περιλαμβάνονται και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, που αφορούν κυρίως δεδομένα ποινικού μητρώου και δεδομένα που αφορούν την υγεία των εργαζομένων, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της σύμβασης εργασίας. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των μισθωτών δύνανται να είναι φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στην Εταιρεία, άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο με την Εταιρεία, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιες Αρχές βάσει της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας ή Δικαστικών Αποφάσεων, Δικαστήρια, Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές κ.λπ. 12.2. Ο/η μισθωτός έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, κατόπιν εγγράφου αιτήματός του/της και σύμφωνα με τους όρους, που εκάστοτε καθορίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπκού χαρακτήρα που τον/την αφορούν προσωπικά και να προβάλλει εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/1997 όπως αυτός ισχύει."
4. Τέλος, μεταξύ των μερών συμφωνείται ότι σε περίπτωση σύναψης ΣΣΕ της ΕΣΗΕΑ με την ΕΙΗΕΑ, που θα κηρυχθεί υποχρεωτική, και υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι με βάση το νομοθετικό πλαίσιο θα καταλαμβάνει και θα δεσμεύει την Εταιρεία, οι όροι της θα υπερισχύουν των όρων της σύμβασης εργασίας, που αντιτίθενται ευθέως αυτών.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της σύμβασης εργασίας μεταξύ των μερών.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου