Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

Εξώδικη διαμαρτυρία εργαζομένων στην εφημ. "ΤΑ ΝΕΑ"

*
Ανασυγκρότηση
***
*


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ
ΟΧΛΗΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ακολουθούν 67 υπογραφές εργαζομένων)

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GRANT THORTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56 και εκπροσωπείται νόμιμα και
Την δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Λεωφόρος Αλεξάνδρας αρ. 100 και εκπροσωπείται νόμιμα.
---
Την 3η Μαρτίου του 2017 εκδικάστηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο τμήμα εκουσίας δικαιοδοσίας η από 1-02-2017, με αριθ. κατάθεσης δικογράφου 334/2-2-2017 αίτηση για υπαγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε» στο καθεστώς της ειδικής διαχείρισης για την εκκαθάριση της εν λειτουργία στο πλαίσιο του Ν. 4307/2014 (άρθρα 68επ) .

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε την 4η Απριλίου 2017 η υπ΄αριθ. 963/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία και όριζε την σύμπραξη Υμών ως "ειδικό εκκαθαριστή" της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε», εργαζόμενοι της οποίας τυγχάνουμε άπαντες ημείς μέχρι σήμερα.
(...)

Με βάση τα όσα αναλυτικά παραθέσαμε ανωτέρω γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι από την 4η Απριλίου 2017, ότε και δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθ. 963/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (η οποία και όριζε την σύμπραξη Υμών ως ειδικό διαχειριστή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε), καταστήκατε αμφότεροι μοναδικοί υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της λειτουργία της ως άνω επιχείρησης, της οποίας άπαντες οι υπογράφοντες τυγχάνουμε εργαζόμενοι. Κατέστη δε, η σύμπραξη υμών, ως ειδικός πλέον διαχειριστής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε», μόνος και αποκλειστικά αρμόδιος για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της λειτουργίας της, καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης. Αναλάβατε δηλαδή, ως ειδικοί διαχειριστές Υμείς να εξεύρετε αξιόπιστο τρόπο χρηματοδότησης των εξόδων της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα για την διατήρηση της λειτουργίας της. Γνωστό και εις Υμάς το γεγονός, ότι η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε), της οποίας ως σύμπραξη αναλάβατε την ειδική διαχείριση, κάλυπτε κατά συντριπτικό ποσοστό τα έξοδα λειτουργίας της, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων είναι και οι μισθοί των εργαζομένων της, ημών, από τα έσοδα που λάμβανε από την πώληση των προϊόντων της και από τις διαφημιστικές χορηγίες. Διατηρούσε δε η ως άνω εταιρεία στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA BANK» τον υπ΄ αριθ. 101.00.2002.287130 τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο και καταθέτονταν τα έσοδα από τις πωλήσεις των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», βασικότατων περιουσιακών στοιχείων του Δ.Ο.Λ. και από τα έσοδα αυτά κατόρθωνε και κατά το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε του καθεστώτος της ειδικής διαχείρισης να καλύπτει τις λειτουργικές της ανάγκες και ειδικότερα τις μηνιαίες μισθοδοτικές δαπάνες. Εσείς όθεν σύμφωνα με τα ισχύοντα είχατε την υποχρέωση να χρηματοδοτήσετε όλα τα έξοδα υπαγωγής της ως άνω εταιρείας στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας ανεύρεσης των αναγκαίων κεφαλαίων για την διατήρηση της σε λειτουργία συντρέχει νόμιμος λόγος ανάκλησης της υπ. Αριθ.963/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που διέτασσε την υπαγωγής της ως άνω ανώνυμης εταιρείας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία.

Επιπρόσθετα με την υπαγωγή της επιχείρησης στο καθεστώς της ειδικής διαχείρισης και δεδομένης της αυτοδίκαιης εκ του νόμου αναστολής των ατομικών διώξεων όλων των πιστωτών, αναλάβατε το έργο της πλήρους κάλυψης των εξόδων της διαδικασίας συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων για την διατήρηση εν λειτουργία της επιχείρησης. Έχετε την ευθύνη να καλύψετε και τις μηνιαίες αποδοχές ημών των εργαζόμενων που ήδη από μεγάλο χρονικό διάστημα προ της έκδοσης της απόφασης περί υπαγωγής , ευρισκόμασταν ανυπαίτια σε εξαιρετικά δυσχερή θέση.
(...)

Προς έκπληξή μας προβήκατε σε εκχώρηση του τηρούμενου στην ALPHA BANK υπ. Αριθ. A.00.2002.287130 τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο και καταθέτονταν τα έσοδα από τις πωλήσεις των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ» , δίχως να εξεύρετε άλλον οικονομικό πόρο ικανό να καλύψει έστω τις μηνιαίες αποδοχές ημών των εργαζομένων. Ημών που ευρισκόμεθα καθημερινά αντιμέτωποι με τον αγώνα της επιβίωσης, που υπήρξαμε αποδέκτες ψευδών υποσχέσεων για δήθεν άμεση αποπληρωμή των μισθών μας και θεωρούμε ότι δεν πράξατε όσα είχατε την υποχρέωση πράξετε σύμφωνα με τα διατεταγμένα και εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις .
(...)

Επειδή, η εταιρεία σήμερον παραμένει εν λειτουργία χάρη στην δική μας εργασία και τιτάνια προσπάθεια η οποία προσπάθεια εγγίζει στο τέλος εάν δεν υπάρξει άμεση τακτοποίηση της τεράστιας εις βάρος μας οικονομικής εκκρεμότητας λόγω αδυναμίας κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών μας.

Επειδή η ως άνω εταιρεία εξακολουθεί να λειτουργεί και να έχει έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων της και η κάλυψη των προς εμάς οφειλών δεν θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία της τουναντίον την διαφυλάττει.


ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 

Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών όπως παραδώσετε σε μας αντίγραφο της σύμβασης με την οποία προβήκατε σε εκχώρηση στις πιστώτριες της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε» του τηρούμενου στην ALPHA BANK υπ. Αριθ. 101.00.2002.287130 τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο και καταθέτονται μέχρι σήμερον τα έσοδα από τις πωλήσεις των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», καθώς και λοιπές πρόσοδοι από διαφημίσεις, χορηγίες και λοιπές αιτίες. Να μας ενημερώσετε εγγράφως για κάθε χρηματοδότηση που λάβατε στο χρονικό διάστημα που η ως άνω εταιρεία ευρίσκεται στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία υπό την ιδική σας αποκλειστική ευθύνη και δικαιοδοσία, καθώς και για τις μέχρι και σήμερα γενόμενες καταβολές προς τρίτους σε σχέση με τα έσοδα που υπήρξαν. Προσέτι πως προβήκατε και βάσει ποίου κριτηρίου εξοφλήσατε πιθανόν τους τρίτους οφειλέτες και δεν έχουν καταβληθεί προς εμάς τα δεδουλευμένα. Να ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ έστω και την ύστατη ώρα, στην καταβολή προς εμάς των οφειλομένων μισθών για το χρονικό διάστημα της ειδικής διαχείρισης. Άλλως θέλουμε προβεί στα νόμιμα.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στους καθ’ ων για να λάβουν γνώση και δια τας νομίμους συνέπειας.
Αθήνα, 03/08/2017
Οι εξωδίκως δηλούντες
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

1 σχόλιο:

  1. Το Πρακτορείο Άργος οφείλει ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 2.000.000 euro στον ΔΟΛ...!

    ΑπάντησηΔιαγραφή