Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

... λεφτά υπάρχουν - όχι για όλους ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Ομολογιακό δάνειο
80 εκατ. ευρώ στον Πήγασο!


Ενημέρωση Χρηματιστηρίου

Η Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακοινώνει, ότι προέβη στη σύναψη Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού δανείου, μετά συμβάσεων κάλυψης, το κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σε Ευρώ ογδόντα εκατομμύρια (€80.000.000,00), διαιρούμενο σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) ομολογίες, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00) εκάστης και τιμή έκδοσης στο άρτιο, με τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003 ως ισχύουν. Εκ του ως άνω κεφαλαίου, ποσοστό 86,3% προορίζεται για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και ποσοστό 13,7% για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών.

---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου