Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014

... ΕΣΗΕΑ - διευκρινίσεις, διαπιστώσεις, δυστυχίες ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

ΕΣΗΕΑ

Διευκρινίσεις για την τροπολογία
που ψηφίστηκε στις 5 Αυγούστου


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Μ.Μ.Ε.

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την τροπολογία που ψηφίστηκε την Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014, η τιμολόγηση της διαφήμισης προς τον διαφημιζόμενο γίνεται απευθείας από το «Μέσο» (τηλεόραση, εφημερίδα), το οποίο διαμορφώνει ελεύθερα την εμπορική (τιμολογιακή) του πολιτική. Παύει να τιμολογεί η διαφημιστική εταιρεία. Καταργείται η αμοιβή επιβράβευσης (πριμ της διαφημιστικής εταιρείας) και κάθε άλλη άμεση ή έμμεση αμοιβή από το «Μέσο» προς τον διαφημιστή. Η αμοιβή του διαφημιστή θα βαρύνει αποκλειστικά τον διαφημιζόμενο και ποτέ το «Μέσο».

Ειδικότερα, σχετικά με την νομοτεχνική βελτίωση (τροπολογία της τροπολογίας):
  • Το νέο καθεστώς αρχίζει να ισχύει από την 1-7-2015 αντί της 1-1-2015, όπως προβλεπόταν αρχικά.
  • Ο διαφημιστής, εκτός της αμοιβής, που θα λάβει από τον διαφημιζόμενο (κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας), θα μπορεί να λαμβάνει αμοιβή (κατόπιν έγγραφης συμφωνίας) και από το «Μέσο» για υπηρεσίες συγκέντρωσης πελατών και υπηρεσίες εξυπηρέτησης (after sales services) σε ποσοστό, κατ' ανώτατο όριο, 4% επί της αξίας των τιμολογίων που αφορούν έκαστο διαφημιζόμενο ανά ημερολογιακό έτος.
Τέλος, όσον αφορά τη διαφήμιση τονίζουμε ότι με το νέο καθεστώς υπεύθυνος για την καταβολή του αγγελιόσημου καθίσταται ο διαφημιζόμενος και όχι ο διαφημιστής.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Με την προσθήκη στην παρ. 7, του αρθρ. 3 Ν. 3592/2007 (αρθρ. 2, παρ. 1 της τροπολογίας που ψηφίστηκε) εξακολουθεί μεν να απαγορεύεται η συγκέντρωση επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο, εφόσον διαπιστώνεται η κατοχή δεσπόζουσας θέσης, επιτρέπεται δε στο εξής η σύμπραξη (καινοφανής όρος) Ηλεκτρονικών Μέσων της αυτής μορφής (τηλεόραση ή ραδιόφωνο) ακόμη κι αν αυτά κατέχουν δεσπόζουσα θέση με σκοπό την μείωση του κόστους λειτουργίας και την πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακας. Μέσω της σύμπραξης θα μπορούν από κοινού να επενδύουν, να αξιοποιούν εξοπλισμό, να παράγουν ή να διανέμουν πρόγραμμα κ.α. Όλα αυτά υπό την μοναδική προϋπόθεση ότι δεν θα παρεμποδίζεται ή νοθεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Ο σχετικός έλεγχος θα γίνεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Απαλείφθηκε η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 της ψηφισθείσας τροπολογίας, που προέβλεπε, ότι στο προσωπικό των 200 τουλάχιστον εργαζομένων, που έπρεπε να απασχολούν οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί Εθνικής Εμβέλειας θα λαμβάνονταν υπόψη και το προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων του Ομίλου. Εάν «περνούσε» η διάταξη αυτή, θα επέφερε καίριο πλήγμα στην απασχόληση και θα άνοιγε το δρόμο σε μαζικές απολύσεις.

Για να δοθεί άδεια μελλοντικά ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού Εθνικής Εμβέλειας λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού. Με την αρχική μορφή της τροπολογίας (αρθρ. 2, παρ. 3) για το κριτήριο του προσωπικού θα λαμβανόταν υπόψη και το προσωπικό συνδεδεμένων επιχειρήσεων (έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, ενημερωτικά ή μη καθώς και προσωπικό που δραστηριοποιείται σε εταιρείες παραγωγής). Η συγκεκριμένη διάταξη κατέστη δυνατό να απαλειφθεί.

Καθιερώνεται η έννοια του Ομίλου συνδεδεμένων επιχειρήσεων ως φορέα οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου Μ.Μ.Ε. ηλεκτρονικών ή μη.

Στο πλαίσιο της κοινής διεύθυνσης, τηλεοπτικοί ή ραδιοφωνικοί σταθμοί του ομίλου θα μπορούν να ανταλλάσσουν ή να χρησιμοποιούν από κοινού προσωπικό. Κατ' αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται, δυστυχώς, ο κατακερματισμός της νομικής και πραγματικής έννοιας του εργοδότη, αφού πλέον αυτός θα μπορεί να είναι, ανά πάσα στιγμή, οποιοσδήποτε τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός σταθμός του Ομίλου. Η εν λόγω διάταξη, εκτός των αμέσως ανωτέρω είναι και άστοχη νομοτεχνικά, καθώς ψηφίστηκε χωρίς να ληφθεί καμία πρόνοια για τα ασφαλιστικά θέματα τα οποία πιθανόν να προκύψουν.

Τονίζουμε ότι αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου και της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ενημερωτικών μέσων είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν ήταν και δεν είναι αρμόδιο το ΕΣΡ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου