Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

... ΔΟΛ - νέο Ιδιωτικό Συμφωνητικό ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Ποιές "αλλαγές" προτείνονται
και τι φεύγει από το παλιό Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Ιδιωτικό συμφωνητικό
1/1/2012 - 31/12/2013

Στην Αθήνα σήμερα, την .../.../2012 (γίνεται .../.../2014) μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ", και τον διακριτικό τίτλο "ΔΟΛ", που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χρήστου Λαδά 3 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. Παναγιώτη Ψυχάρη και Νικόλαο Πεφάνη (στο εξής "ο εργοδότης") και αφετέρου του/της ... (πατρώνυμο, δ/νση ...)

ο οποίος στο εξής θα καλείται "ο μισθωτός", συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Το παρόν συμφωνητικό θα ισχύσει από 1/1/2012 έως 31/12/2013. (γίνεται 1/1/2014 έως 31/12/15)

2. Στη διάρκεια ισχύος του παρόντος - δηλαδή για τα έτη 2012 και 2013 - η διοίκηση του ΔΟΛ αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι δεν θα προβεί σε μαζικές απολύσεις. (Όλο το άρθρο 2 φεύγει)

3. Για το διάστημα ισχύος της παρούσης, και δεδομένου ότι οι ΣΣΕ που έχουν υπογραφεί από την ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ και ΕΤΗΠΤΑ έχουν λήξει από χρόνο πλέον του εξαμήνου, οι αποδοχές του "μισθωτού" (συμπληρώνεται και κλείνει ως εξής): θα παραμείνουν στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2013. διαμορφωθούν ως εξής:

Μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ουδεμία μεταβολή επέρχεται.

Από του ποσού των 1.501 ευρώ μέχρι των 1.880 ευρώ η μείωση των αποδοχών θα γίνεται αναλογικά στο σύνολο τους, ώστε κανένας μισθός να μην είναι μικρότερος των 1.500 ευρώ.

Από του ποσού των 1.881 ευρώ και άνω, οι αποδοχές μειώνονται σε ποσοστό 20% στο σύνολό τους.


4. Η μείωση των αποδοχών θα ισχύσει για δύο (2) χρόνια, εκτός εάν υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ και τα λοιπά οικεία Σωματεία, (προστίθεται): και εφόσον αυτή δεσμεύει τον ΔΟΛ ή υπάρξει ευνοϊκότερη για τους εργαζόμενους απόφαση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιστρέψει νωρίτερα σε κερδοφορία, αυτομάτως παύουν να ισχύουν οι περικοπές.

5. Διατηρούνται σε ισχύ όλες οι υπόλοιπες θεσμικές παροχές (απασχόληση κατά τις Κυριακές - αργίες, ημέρες κανονικής άδειας κ.λπ.) που προβλέπονται από τις ΣΣΕ και τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που έχουν υπογραφεί από την ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ και ΕΤΗΠΤΑ έως και το 2009.

α. Ειδικότερα για τους συντάκτες της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, οι οποίοι θα εργάζονται κατά τις Κυριακές, συμφωνείται να αμείβονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

β. Σε περίπτωση κατάργησης η περικοπής των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του Επιδόματος Αδείας, με νομοθετική ρύθμιση, Υπουργική Απόφαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι μικτές αποδοχές του μισθωτού, θα αναπροσαρμοστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ετήσιες αποδοχές του να μην μειωθούν περαιτέρω.

6. Σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης κατά το διάστημα ισχύος της παρούσης η αποζημίωση θα υπολογίζεται βάσει των αποδοχών που ίσχυαν προ των περικοπών.

7. Από 1/1/2016 οι αποδοχές των μισθωτών (προστίθεται): θα καθορισθούν με νέα ατομική σύμβαση. επανέρχονται στα προ των περικοπών επίπεδα.

8. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας που συνδέει τον "μισθωτό" με τον ΔΟΛ.

Το παρόν επέχει και θέση γνωστοποίησης των όρων εργασίας σύμφωνα με το ΠΔ 156/98.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε δύο πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφηκε και κάθε συμβαλλόμενο μέρος πήρε από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Εργοδότη                                     ο Μισθωτός

                               Π. Ψυχάρης - Ν. Πεφάνης

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου