Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

... η συντεχνία, η πελατειακή αριστερά και ο ΕΔΟΕΑΠ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Τα κοράκια της δημοσιογραφικής συντεχνίας

Διαλύουν οριστικά το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ


Αν αυτό που ακολουθεί είναι το απόσταγμα της δουλειάς της "Ομάδας Εργασίας" υπό τον Νομικό Σύμβουλο της ΠΟΕΣΥ και υφυπουργό Εργασίας κ.λπ. Τ. Πετρόπουλο, τότε δικαίως θα μπορούσε το κατασκεύασμα αυτό να αποκληθεί και ως "Η αποθέωση του άκρατου συντεχνιασμού και της πελατειακής πρώτη φορά αριστεράς"...

Διαλύουν ενσυνείδητα το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για να οικειοποιηθούν περιουσιακά του στοιχεία (άρθρο 43) υπέρ του ΝΠΙΔ ΕΔΟΕΑΠ ή όπως αλλιώς θα το ονομάσουν...


Διαβάστε και θαυμάστε:

Το κείμενο του τελικού non paper του υφυπουργού Πετρόπουλου

Άρθρο 20 Σκοπός του ΕΦΚΑ
Σκοπός του ΕΦΚΑ είναι: α) η παροχή μηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους ασφαλισμένους του ή στα μέλη
οικογένειας τους, η ασφαλιστική τους κάλυψη για παροχές ασθένειας και
μητρότητας, η χορήγηση των παροχών ασθένειας σε χρήμα, εξόδων κηδείας
και η υλοποίηση όσων άλλων προγραμμάτων προβλέπονται από ειδικές
διατάξεις και β) η καταβολή εφάπαξ παροχών στους ασφαλισμένους του
κατά το άρθρο 17 του παρόντος και στα μέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 21 Κλάδοι του ΕΦΚΑ
... ...
2. Σε κάθε κλάδο του ΕΦΚΑ εντάσσονται οι παρακάτω φορείς με τους
κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους ως εξής:


Α) Στον κλάδο κύριας ασφάλισης εντάσσονται:
... ...
2. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
(Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.)
2.1. Κλάδος κύριας ασφάλισης
2.1.1. Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης
2.1.2. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης
2.1.3. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
2.1.4. Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου τύπου
2.1.5. Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίτων
Τηλεόρασης
2.1.6. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου
Αθηνών
2.1.7. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου
Θεσσαλονίκης
2.1.8. Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
2.1.9. Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ)
Ο κλάδος κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. Εντάσσεται με λογιστική
αυτοτέλεια.

Β) Στον κλάδο εφάπαξ παροχών εντάσσονται:
... ...
3. Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού
Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.) με τους Τομείς του:

3.1. Τομέας Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
3.2. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών
3.3. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων
Θεσσαλονίκης.
Ο κλάδος πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. εντάσσεται με λογιστική
αυτοτέλεια.
Γ) Στον κλάδο παροχών εντάσσονται:
... ..
2. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
2.1. Κλάδος ανεργίας και δώρου
2.1.1. Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών
και Θεσσαλονίκης
2.1.2. Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
2.1.3. Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών΄
2.2. Κλάδος Υγείας
2.2.1. Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
2.2.2. Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
2.2.3. Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών
2.2.4. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Π. -Μ.Μ.Ε
Ο κλάδος Ανεργίας και δώρου και Υγείας του Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. Εντάσσονται
με λογιστική αυτοτέλεια.

Άρθρο 23 Διοίκηση του ΕΦΚΑ
... ...
3. Συνιστώνται στο ΕΦΚΑ έξι (6) θέσεις Υποδιοικητών, ιδίων προσόντων με
το Διοικητή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίοι διορίζονται
για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την απόφαση διορισμού ορίζεται
ο Υποδιοικητής, ο οποίος αναπληρώνει τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα ή
κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντα του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ..
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από:
α. το Διοικητή, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν από τους Υποδιοικητές
β. δύο Υποδιοικητές, με τους αναπληρωτές τους λοιπούς Υποδιοικητές,
... ...
Ιστ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την ΠΟΕΣΥ και τις Ενώσεις
Συντακτών (ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΣΘΕΕ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΠΗΤ).

Άρθρο 43 Περιουσία, λογιστική και οικονομική λειτουργία
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του νόμου αυτού, το σύνολο του
ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους φορείς και τομείς
Κύριας Ασφάλισης, φορείς και τομείς Πρόνοιας, τους λογαριασμούς παροχών
σε χρήμα και τους τομείς ανεργίας και δώρου, που εντάσσονται στο νέο
Φορέα, οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις,
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται αυτοδίκαια
στον ΕΦΚΑ ως καθολικό διάδοχό τους. Ο ΕΦΚΑ υπεισέρχεται στα πάσης
φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των εντασσόμενων φορέων, τομέων,
κλάδων και λογαριασμών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος
υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών
προσώπων και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου.

2. Σε περίπτωση συγκυριότητας των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων με
άλλους φορείς που δεν εντάσσονται σε αυτόν επί περιουσιακών στοιχείων ο
διαχωρισμός της περιουσίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από οικονομική
μελέτη. Με ίδια απόφαση, μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης,
μπορεί να μεταβιβάζεται μέρος της περιουσίας ή του ασφαλιστικού
κεφαλαίου ή των πόρων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, σε άλλους
φορείς που δεν εντάσσονται σε αυτόν.

... ...
Άρθρο 52 Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών
1. Από τη δημοσίευση του νόμου, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου
σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20%
επί της πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με εξαίρεση τις
κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων,
θανάτου και βαριάς αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των
ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών,

συμπεριλαμβανομένου από 1.1.2017 και του Δημοσίου και των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των
παραγράφων 4 και 5 ή άλλων ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόμου.
... ... ...
...) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ –
ΜΜΕ, ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των εισφορών όσων
ασφαλίζονταν, ανεξαρτήτως του είδους της απασχόλησης τους, στα Ταμεία
αυτό πριν από την δημοσίευση του παρόντος καθώς ακι των φυσικών
προσώπων που ασκούν το επάγγελμα του δημοσιογράφου και διατηρούν
επαγγελματική στέγη στην Ελλάδα ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και
κάθε άλλο ειδικό ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του εδαφίου αυτού.

...) Με όμοια απόφαση, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ρυθμίζεται ο
τρόπος και η διαδικασία καταβολής των εισφορών που καταβάλλουν το
δημοσιογραφικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται κατά
κύριο επάγγελμα, σε μέσα ενημέρωσης που εκδίδονται, μεταδίδονται ή
εκπέμπουν μέσω διαδικτύου, στην Ελλάδα ή από την Ελλάδα, καθώς και σε
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μέσων ενημέρωσης, οι οποίες παράγουν,
αναπαράγουν ή μεταδίδουν μέσω διαδικτύου οπτικοακουστικό περιεχόμενο
και θέματα τα οποία περιλαμβάνονται και ειδήσεις για πολιτικά, κοινωνικά,
οικονομικά, πολιτιστικά, αθλητικά γεγονότα ή εκδηλώσεις ή άρθρα, σχόλια,
συνεντεύξεις ή συζητήσεις για τα θέματα αυτά, καθώς και κάθε άλλο ειδικό
ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του εδαφίου αυτού.

...) Εξακολουθεί να οφείλεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τα ισχύοντα
κατά την έναρξη του παρόντος η εισφορά που προβλέπεται στους ν.
248/1967, 1989/1991 καθώς και στην Φ. 146/1/10978/1969.

...) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος επιβάλλεται εισφορά σε ποσοστό
20% στην αγορά χρόνου ή χώρου, διαφημίσεων ή επί πληρωμή
δημοσιεύσεων ή χορηγιών με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση, μέσω
διαδικτύου και σε ποσοστό 21,5% επό των διαφημίσεων ή με πληρωμή
δημοσιεύσεων ή χορηγιών που προβάλλονται ή καταχωρούνται ή
μεταδίδονται σε ιστοσελίδες ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων ή σε εκπομπές
wewbtv και webradio(streaming συνεχούς ροής). Οι διατάξεις του άρθρου 12
του ν.2328/1995(159Α')και της υπ'αριθμό 1086567/40 και Εφ/29-7-96 (689

Β') κοινής υπουργικής απόφασης που αφορούν τους τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθμούς έχουν ανάλογη εφαρμογή στις επιχειρήσεις της
παραγράφου αυτής.

3. Για την είσπραξη και διαχείριση της εισφοράς των παρ. ...... τηρείται
στον ΕΦΚΑ διακριτός κωδικός, τα ποσά του οποίου απαγορεύεται να
μεταφέρονται σε άλλους κωδικούς.

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου