Σάββατο 20 Απριλίου 2013

... ΕΠΗΕΑ - καταβολή βοηθήματος Πάσχα σε ανέργους ...

*
ΕΠΗΕΑ
***
*
Βοήθημα ανέργων για το Πάσχα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Η.Ε.Α. στη 11η συνεδρίασή του της 17ης Απριλίου 2013, αποφάσισε να καταβάλει στους ανέργους συναδέλφους βοήθημα 300€, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος δ. του κανονισμού λειτουργίας του Αλληλοβοηθητικού Λογαριασμού.

Το βοήθημα δικαιούνται όσοι συνάδελφοι παραμένουν άνεργοι ή βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή δεν πληρώνονται επειδή οι ιδιοκτήτες των μέσων στα οποία εργάζονται, ανέστειλαν την έκδοση ή λειτουργία τους, χωρίς να καταγγείλουν τη σύμβαση εργασίας των εργαζομένων και :

α) δεν επιδοτούνται από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για το χρονικό διάστημα, από 1ης μέχρι και 30ης Απριλίου 2013.

β) δεν υπερβαίνουν περίοδο ανεργίας πλέον της πενταετίας

γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο διαβίωσης, που προσδιορίστηκε σε 20.000€. προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε παιδί.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

§ Αίτηση (επισυνάπτεται).

§ Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος προηγούμενου έτους.

§ Αντίγραφο απόφασης επιδότησης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Άνεργοι /Σε επίσχεση).

§ Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι για το τρέχον έτος συνεχίζεται η ανεργία , επίσχεσή ή μη καταβολή δεδουλευμένων και ότι το οικογενειακό εισόδημα δε θα υπερβεί τα 20.000€ προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε παιδί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι στο εξής, θα αποκλείονται από τις παροχές της ΕΠΗΕΑ, οι συνάδελφοι που δεν εκπληρούν κατ΄εξακολούθηση τις καταστατικές υποχρεώσεις τους έναντι του σωματείου τους (Γενικές συνελεύσεις, εκλογικές διαδικασίες, κλπ)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάρκος Γκανάς           Δημήτρης Πίππας
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου