Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

... Χ.Κ.Τεγόπουλος - περίληψη απόφασης πτώχευσης ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Απόφαση Πτώχευσης
"Χ.Κ.Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε."


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η από 28-6-2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1376/2012 αίτηση πρέπει να συνεκδικασθεί με τις από 13-3-2013 κύριες παρεμβάσεις και με την από 13-3-2013 πρόσθετη παρέμβαση (...)

(...) η ίδια (αιτούσα) διατηρεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές απαιτήσεις κατ' αυτής και ειδικότερα το ποσό των 19.701,56 ευρώ, από ήδη τιμολογηθείσες εργασίες που η αιτούσα της έχει παράσχει καθώς και το ποσό των 24.909,49 ευρώ από την παροχή της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοχώρου, την παροχή βάσης δεδομένων και της πύλης στο διαδίκτυο "enet" και τις συμπληρωματικές προς αυτή ηλεκτρονικές υπηρεσίες φιλοξενίας της "amazon". Ζητεί επομένως η εκθέτουσα ότι η καθ' ης βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών εφόσον λόγω έλλειψης χρηματικών μέσων έχει περιέλθει σε αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της να κηρυχθεί αυτή σε κατάσχεση πτώχευσης (...)

(...) οι κυρίως παρεμβαίνοντες Τζιαντζή Μαρία - Αφροδίτη κ.λπ. (...) ζητούν, δε, να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση, διότι ασκείται καταχρηστικά και δη προς το σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωμής των χρεών της καθ' ης η αίτηση (...)

(...) Τέλος, από το ίδιο αποδεικτικό υλικό προέκυψε, ότι η περιουσία της καθ' ης, ως σύνολο υπαρχόντων και μελλοντικών άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών αξιών, θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας (...) η ρευστοποιήσιμη αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της καθ' ης ανέρχεται στο ποσό των 36.295.158,73 ευρώ (...)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
(...)

ΚΗΡΥΣΣΕΙ σε κατάσταση πτώχευσης την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." (...)

ΟΡΙΖΕΙ ημέρα παύσης των πληρωμών την 2-7-2012

ΔΙΟΡΙΖΕΙ σύνδικο της πτώχευσης τη διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών δικηγόρο Πίτσικα Βούλα (...)

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη σφράγιση της περιουσίας της πτωχεύσασας από τον σύνδικο.

ΟΡΙΖΕΙ την 11-9-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 - 11 π.μ. προκειμένου να συνέλθουν οι πιστωτές στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώπιον του Εισηγητή για να δώσουν πληροφορίες για τη σύνταξη του πίνακα των εικαζόμενων πιστωτών και για την εκλογή, εάν η συνέλευση αποφασίσει, της επιτροπής πιστωτών ως προαιρετικού οργάνου της πτωχευτικής διαδικασίας.

ΟΡΙΖΕΙ την 11-9-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10-11 π.μ. προκειμένου να συνέλθουν οι πιστωτές στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, για να αποφασίσουν με βάση την έκθεση του συνδίκου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 70 του Πτωχευτικού Κώδικα (...)

Κρίθηκε, αποφασίστηκε

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου