Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

... το νέο ΔΣ της ΕΣΠΗΤ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Η σύνθεση του νέου ΔΣ της ΕΣΠΗΤ


Τα μέλη του νέου ΔΣ της ΕΣΠΗΤ, που εκλέ­χτη­καν στις αρχαι­ρε­σίες της Γενι­κής Συνέλευσης των μελών της Ένω­σης στις 12 & 13 Ιουνίου 2015, συνήλ­θαν σε συνε­δρί­αση στα Γρα­φεία της Ένω­σης Συντακτών Περιοδικού Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), που βρί­σκο­νται στην Αθήνα (Βαλα­ω­ρί­του 9), μετά από πρό­σκληση του πλειο­ψη­φή­σα­ντος συμ­βού­λου, με τον συν­δυα­σμό ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, Θέμη Κ. Μπε­ρε­δήμα, προ­κει­μέ­νου να συγκρο­τη­θούν σε Σώμα.

Μετά από μυστική ψηφο­φο­ρία το νέο Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ συγκρο­τή­θηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Θέμης Κ. Μπερεδήμας
Γεν. Γραμματέας: Θανάσης Αλατάς
Ταμίας: Νίνα Κασιμάτη
Οργανωτική Γραμματέας: Φωφώ Πέπονα
Μέλη: Μαρία Ζαρίφη, Παναγιώτης Πικραμένος, Κων/νος - Ρωμανός Στοφόρος.
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου