Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

ΔΟΛ - Πρόσκληση αναγγελθέντων δανειστών

*
Ανασυγκρότηση
***
*

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΏΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε." ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΔΟΛ ΑΕ"


ΠΡΟΣ

Τον Δημήτριο Περπατάρη, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Σόλωνος αριθμός 51, Τ.Κ. 10672, ως πληρεξούσιο και αντίκλητο των:

(ακολουθούν 26 ονόματα)

Δυνάμει της υπ' αριθμόν 3/11.02.2019 Πράξης της Εισηγήτριας Δικαστικού του Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Πτωχεύσεων), κας Νίκης Αστερή, κηρύχθηκε εκτελεστός ο πίνακας κατάταξης αναγγελθέντων δανειστών της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε." και διακριτικό τίτλο "ΔΟΛ Α.Ε.", η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χρ. Λαδά αριθμός 3, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 269401000, πρώην αριθμός ΜΑΕ 1410/06/Β/86/40 και Α.Φ.Μ. 094028358 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. Με την υπ' αριθμόν 3/11.02.2019 Πράξη της ως άνω Εισηγήτριας ορίσθηκε η δημοσίευση ανακοίνωσης περί σύνταξης του εν λόγω πίνακα κατάταξης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και στις εφημερίδες "ΤΑ ΝΕΑ", "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" και "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" και διατάχθηκε η επίδοσή της σε όλους τους αναγγελθέντες πιστωτές, στο Ελληνικό Δημόσιο δια του Υπουργού Οικονομικών, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο Δ.Σ. της οφειλέτιδας υπό ειδική διαχείριση εταιρείας.

Ήδη με την παρούσα, η ορισθείσα δυνάμει της υπ' αριθμόν 963/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμπραξη ειδικού διαχειριστή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.", ήτοι:

α) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων", η οποία  εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζεφύρου αριθμός 56, με Α.Φ.Μ. 094399329 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, και
β) η Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 100, με Α.Φ.Μ. 997937983 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα,

σας γνωστοποιοί ότι με την ανωτέρω Πράξη κηρύχθηκε εκτελεστός ο πίνακας κατάταξης αναγγελθέντων δανειστών της υπό ειδικής διαχείριση εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε." και διακριτικό τίτλο "ΔΟΛ Α.Ε." και σας προσκαλεί να παρουσιαστείτε στα γραφεία του μέλους της σύμπραξης του ειδικού διαχειριστή, ήτοι  στα γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 100 (4ος όροφος), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 10:00 έως 17:00.

Στα ως άνω γραφεία έκαστος πιστωτής θα δύναται, με δικές του δαπάνες, να λάβει αντίγραφο του πίνακα κατάταξης αναγγελθέντων πιστωτών.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.


Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019

Για τη σύμπραξη του ειδικού διαχειριστή

Ανδρέας Αγγελίδης - Μαριλένα Μπουζούρα
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου