Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017

Η διαχείριση του ΔΟΛ καλεί τα σωματεία για διαβούλευση

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Απλήρωτοι ΔΟΛ - διαχειριστής - σωματεία


Έφτασε στην ΕΤΗΠΤΑ η εξώδικη ανακοίνωση που έστειλε η διαχείριση του ΔΟΛ και καλεί τα σωματεία  σε συνάντηση στις 2 Αυγούστου 2017 και αν χρειαστεί και στις 4 Αυγούστου.

Έγινε γνωστό ότι οι καταγγελίες των συμβάσεων θα έχουν ημερομηνία 9 Αυγούστου 2017.


Η εξώδικη πρόσκληση-δήλωση:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χρήστου Λαδά αρ. 3, με Α.Φ.Μ. Ο94028358 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία έχει τεθεί σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης, δυνάμει της με αριθμό 963/03.04.2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και εκπροσωπείται νόμιμα από Την σύμπραξη: α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OPΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου αρ.56, A.Φ.Μ. Ο94399329 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, και β) της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας αρ. 100, με Α.Φ.Μ. 997937983 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών.

ΠΡΟΣ

Την πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (ΕΤΗΠΤΑ), πού εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αριστείδου αρ. 10-12 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της με αριθμό 963/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), η οποία δημοσιεύθηκε στις 03.04-2017, η Εταιρεία «ΔΟΛ Α.Ε.» ετέθη σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης.  Κατόπιν της ανακήρυξης Πλειοδότη, στον πλειοδοτικό διαγωνισμό που έλαβε χώρα στις 31.05.2017, τόσο για την Ομάδα Ενεργητικού Α όσο και για την Ομάδα Ενεργητικού Β, ο Ειδικός Διαχειριστής, δυνάμει i) της από 01.06.2017 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 543285/2017 και με Aριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 1921/2017 και ii) της από 0 1.06.2017 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 543257/2017 και με Aριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 1919/2017, αιτήσεως, αντίστοιχα, αιτήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, την επικύρωση της έκθεσης του Ειδικού Διαχειριστή.

Επί των ως άνω αιτήσεων, εκδόθηκαν οι με αριθμό 2026/2017 & 2030/2017 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίστοιχα, με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αιτήσεις του Ειδικού Διαχειριστή.

Επειδή στα πλαίσια εκτέλεσης των ως άνω αποφάσεων πρόκειται στις 09.08.2017 να υπογραφούν οι συμβάσεις μεταβίβασης της Ομάδας Ενεργητικού Α και της Ομάδας Ενεργητικού Β, αντίστοιχα, στον Πλειοδότη, οι οποίες επέχουν θέση τελεσίδικης κατακύρωσης του άρθρου 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Νόμου 4307/2014.

Επειδή με την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων μεταβίβασης, θα περατωθεί επιτυχώς η διαδικασία ειδικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 Του άρθρου 76 του Νόμου 4307/2014.

Επειδή σύμφωνα με το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του Νόμου 4307/2014 «1. Ο ειδικός διαχειριστής, το συντομότερο μετά τη μεταβίβαση του ενεργητικού της επιχείρησης (ή και μέρους αυτής ως λειτουργικού συνόλου) κατά τα προαναφερόμενα υποχρεούται να δημοσιοποιήσει, με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 73, πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων των πιστωτών.»

Επειδή σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του Νόμου 4307/2014 «οι πιστωτές αναγγέλλουν τις απαιτήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης».

Επειδή ο ειδικός διαχειριστής, βάσει των ανωτέρω, θα προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας Δ.Ο.Λ.. Α.Ε., στις  09.08.2017, ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να μεταβιβαστούν οι Ομάδες Ενεργητικού Α & Β, στον Πλειοδότη, άλλως σε περίπτωση μη υπογραφής αυτών κατά Την ως άνω ημερομηνία, λόγω κωλύματος ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και πάντως το συντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων μεταβίβασης.

Επειδή η καταγγελία των συμβάσεων του συνόλου των εργαζομένων, εμπίπτει στις διατάξεις των ομαδικών απολύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 1387/1983 όπως ισχύει, καίτοι επέρχεται διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Νόμου 1387/1983 « Η προθεσμία των διαβουλεύσεων μεταξύ των εργαζομένων και του εργοδότη είναι τριάντα (30) ημέρες και αρχίζει από την πρόσκληση του εργοδότη για διαβουλεύσεις στους κατά το προηγούμενο άρθρο εκπροσώπους των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων διατυπώνεται σε πρακτικό που υποβάλλεται από τον εργοδότη στο Α.Σ.Ε.».

Επειδή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, του άρθρου 3 του Νόμου 1387/1983, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Νόμου 4472/2017, σκοπός της διαβούλευσης, θα είναι η άμβλυνση των δυσμενών συνεπειών της καταγγελίας των συμβάσεων των εργαζομένων, καθώς ο Ειδικός Διαχειριστής, θα παραθέσει στους εργαζόμενους, το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται από Το νόμο, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργαζομένων της εταιρείας Δ.Ο.Λ. AE.

Επειδή ο Ειδικός Διαχειριστής, προτίθεται να παρέχει οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία του ζητηθεί και σχετίζεται με την διαδικασία της Ειδικής Διαχείρισης και ιδίως με την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργαζομένων.

Επειδή είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων της εταιρείας Δ.Ο.Λ. A.E., να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, η διαδικασία διαβούλευσης, προκειμένου, εν συνεχεία να γίνουν οι καταγγελίες των συμβάσεων των εργαζομένων και να  αναγγείλουν οι Τελευταίοι Τις απαιτήσεις τους, σύμφωνα με Τα όσα θα ορίζει, η σχετική πρόσκληση του Ειδικού Διαχειριστή, που θα δημοσιευθεί κατά το νόμο.

Επειδή μέρος του προσωπικού της εταιρείας Δ.Ο.Λ.ΑΕ. είναι μέλη της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠEPIOΔIKOY TYΠOY AΘΗΝΩΝ (ETHΠTA),

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας Καλούμε όπως προσέλθετε, παραστείτε και λάβετε μέρος σε σχετική διαβούλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας με την επωνυμία «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Ανώνυμη Εταιρεία», που βρίσκονται επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 80, την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 καθώς και την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 αν και εφόσον με την πρώτη συζήτηση δεν περατωθεί η διαδικασία της διαβούλευσης.

Σας γνωστοποιούμε, πως αντίγραφο της παρούσας πρόκλησης, έχει αναρτηθεί στα γραφεία της εταιρείας Δ.Ο.Λ.. Α.Ε. σε εμφανές και προσιτό σημείο, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα νόμιμα προς αυτή προς την οποία απευθύνεται, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην επιδοτήρια έκθεση του, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλώντας την, ταυτοχρόνως να παραστεί όποτε και όπου ανωτέρω ορίζεται

Αθήνα, 28.07.2017

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου