Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Πρόταση Κυριακόπουλου (ΕΙΤΗΣΕΕ) - ΕΔΟΕΑΠ

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Η πρόταση της ΕΙΤΗΣΕΕ

"Κύριοι και Κυρίες,

Σε συνέχεια της σημερινής συνάντησης στο Υπουργείο Εργασίας θα ήθελα να σημειώσω την πρόταση της ΕΙΤΗΣΕΕ για την χρηματοδότηση του ταμείου:

Η χρηματοδότηση του ταμείου θα γίνει με καταβολή:

@ του 65% των προβλεπόμενων εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ

Ειδικό πόρο που θα καταβάλλουν:

@ όλες οι εταιρίες που λαμβάνουν διαφήμιση από Ελληνικές εταιρίες, είτε ευρίσκονται στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό και όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ενημέρωση, στην τηλεόραση (συνδρομητική και Ελεύθερη) και στο διαδίκτυο με ενημερωτικά και ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

@ Ο πόρος παρακρατείτε στην πηγή, θα καταβάλλεται εντός 10 ημερών και θα εκκαθαρίζεται ανά εξάμηνο

@ Ο πόρος καθορίζεται σε 4% επί του συνολικού τζίρου του κάθε υπόχρεου αφού έχουν αφαιρεθεί οι τυχόν εκπτώσεις. Ο πόρος αυτός θα καταβληθεί υπό την προϋπόθεση ότι

Ο ειδικός φόρος τηλεόρασης δεν θα υπερβαίνει το 14% και θα υπολογίζεται με βάση της τιμής που αναγράφεται στο τιμολόγιο, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση της τυχόν χορηγούμενης έκπτωσης. (Σήμερα ο φόρος είναι 20% αλλά υπολογίζεται στο 80% της τιμής του τιμολογίου) Σε περίπτωση που θα εκδίδονται πιστωτικά σημειώματα ή η προβλεπόμενη επιβράβευση του διαφημιστή (ΥΕΒ) το τέλος και ο ειδικός φόρος θα συμψηφίζεται (όπως γίνεται με ΦΠΑ) Σε περίπτωση που αυξηθεί ο ειδικός φόρος τηλεόρασης ή επιβληθεί οποιοδήποτε άλλος φόρος, τέλος ή άλλη επιβάρυνση στην τηλεόραση αυτός θα αφαιρείται από το τέλος του 4%.

@ Για τις εταιρίες που έχουν έδρα στο εξωτερικό και λαμβάνουν την προβολή διαφήμισης από Ελληνικές εταιρίες, το τέλος θα υπολογίζεται στον κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Το τέλος θα παρακρατείται στην πηγή, θα αποδίδεται από τους διαφημιζομένους και η καταβολή του θα αποτελεί προϋπόθεση φορολογικής αναγνώρισης της σχετικής δαπάνης.

Να ασφαλιστεί το σύνολο του προσωπικού όλων των μέσων χωρίς εξαιρέσεις, είτε είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, είτε όχι. Η ένταξη του προσωπικού θα πρέπει να γίνει εντός 6 μηνών από την ισχύ της συμφωνίας. Οι παροχές του ταμείου να είναι καλύτερες από αυτές που θα παρέχει ο ΕΟΠΠΥ και το ΕΤΕΑΠ, διαφορετικά δεν έχει νόημα η ύπαρξη διαφορετικού ταμείου. Οι επιπλέον παροχές να δικαιολογούν το επιπλέον κόστος. Στο κόστος λειτουργίας να συνεισφέρουν όλοι οι εργοδότες με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της ΕΡΤ (το τέλος θα υπολογίζεται και στον ειδικό πόρο), των εταιριών που παρέχουν συνδρομητική τηλεόραση και των εταιριών του διαδικτύου. Να οριστούν με ακρίβεια οι συμβαλλόμενοι φορείς και η συμφωνία, με νομοθετική ρύθμιση να επεκταθεί αυτόματα σε όλες τις εταιρίες, του εσωτερικού και του εξωτερικού, που λαμβάνουν διαφήμιση από Ελληνικές εταιρίες είτε είναι μέλη της συμβαλλόμενης ένωσης, είτε όχι. Σημειώνεται ότι η φιλοσοφία της συμφωνίας χρηματοδότησης του ΕΔΟΕΑΠ είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι να συνεισφέρουν και να μη δημιουργηθούν συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Συνεπώς εάν κάποιος κλάδος ή εταιρία δεν συνεισφέρει στο ταμείο, είτε λόγω μη πρόβλεψης της αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης, είτε λόγω δικαστικής απόφασης, είτε λόγω παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο ο ειδικός πόρος θα σταματήσει να καταβάλλεται. Να διασφαλιστεί η είσπραξη των εισφορών και νομοθετηθεί το αναγκαίο πλαίσιο.

@ Ο πόρος θα υπολογίζεται και θα αναγράφεται ξεχωριστά στο κάθε τιμολόγιο που εκδίδει η κάθε εταιρία η οποία έχει υποχρέωση να καταβάλλει τον πόρο αυτό (όπως συμβαίνει με τον ειδικό φόρο τηλεόρασης). Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει υπολογιστεί στο τιμολόγιο, θα το υπολογίζει ο διαφημιζόμενος και θα το καταβάλλει αυτός.

@ Την ευθύνη καταβολής του πόρου θα έχει ο διαφημιζόμενος ή το πρακτορείο διανομής τύπου (για τα έντυπα). Ανα εξάμηνο οι εταιρίες που είναι υπόχρεες για τον πόρο θα καταθέτουν στον ΕΔΟΕΑΠ εκκαθαριστική κατάσταση και θα καταβάλλουν τυχόν διαφορά προκύπτει.

@ Δεν θα αναγνωρίζεται φορολογικά καμία δαπάνη, είτε διαφημιστική, είτε άλλη εάν δεν έχει καταβληθεί ο πόρος. Η καταβολή του πόρου αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από τον ΕΔΟΕΑΠ.

@ Τα ανωτέρω ισχύουν και για εταιρίες εγκατεστημένες στο εξωτερικό και λαμβάνουν διαφήμιση από Ελληνικές εταιρίες.

Να διασφαλιστεί η σωστή διοίκηση και λειτουργία του ταμείου με συμμετοχή και των εργοδοτών οι οποίοι θα έχουν μία θέση στο ΔΣ του ταμείου.

@ Οι παροχές θα αναπροσαρμόζονται υποχρεωτικά κάθε έτος μετά από σύνταξη αναλογιστικής μελέτης και μελέτης βιωσιμότητας με τις παραδοχές που προβλέπει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή από αξιόπιστο μελετητή. Το ταμείο δεν θα πρέπει να έχει αναλογιστικό έλλειμμα σε καμία χρονική στιγμή.

@ Το οποιοδήποτε ταμειακό πλεόνασμα, ειδικά των πρώτων ετών, θα κατατίθεται αμέσως σε ειδικό λογαριασμό, θα επενδύεται με βάση τον κανονισμό επενδύσεων του ταμείου και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Με βάσει τις σχετικές μελέτες στο τέλος του κάθε έτους θα προσδιορίζεται επακριβώς το προβλεπόμενο ταμειακό πλεόνασμα του έτους και από 1/1 του κάθε έτους το ποσό αυτό θα κατατίθεται, στο τέλος του κάθε μήνα κατά προτεραιότητα στον λογαριασμό αυτό. Η χρήση οποιουδήποτε ποσού από τον λογαριασμό αυτό θα απαιτεί ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ.

@ Οποιαδήποτε απόκλιση από τα συμπεράσματα της αναλογιστικής μελέτης και της μελέτης βιωσιμότητας σχετικά με αναγκαίες αναπροσαρμογές στις παροχές θα απαιτεί την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ.

@ Οι τρείς κλάδοι ασφάλισης θα αντιμετωπίζονται από αναλογιστικής πλευράς και πλευράς βιωσιμότητας ξεχωριστά και δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά πόρων από τον ένα στον άλλον.

@ Το ταμείο θα διοικείται από το ΔΣ το οποίο θα προσλαμβάνει έμπειρο Manager, πλήρους απασχόλησης, στον οποίο θα μεταβιβαστούν οι απαραίτητες αρμοδιότητες για την καθημερινή λειτουργία του ταμείου. Ο Manager θα προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών και στην οποία θα ορίζονται συγκεκριμένοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι. Η σύμβαση θα μπορεί να ανανεώνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι στόχοι θα έχουν επιτευχθεί στον βαθμό που θα ορίζει το ΔΣ.

@ Το ταμείο και ο κάθε κλάδος θα ελέγχεται από ορκωτό λογιστή, θα εφαρμόζει τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται για τις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιριών και θα εκδίδει ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσεως και ταμειακές ροές ανά τρίμηνο τα οποία θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Επίσης θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο συγκεκριμένες ποιοτικές και ποσοτικές αναφορές για ενημέρωση των μελών. Όλες οι αναφορές θα δημοσιεύονται εντός 60 ημερών από την λήξη της περιόδου αναφοράς.

@ Εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν των 18 μηνών, θα μηχανογραφήσει όλες τις λειτουργίες του και όλοι οι ασφαλισμένοι θα έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες και πληροφορίες. Ορισμένες από αυτές είναι: Καταγραφή των εισφορών που έχουν καταβληθεί για λογαριασμό των ασφαλισμένων, υπολογισμός σύνταξης και εφ’ άπαξ, ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, παρακολούθηση απαιτήσεων από ταμείο, κλείσιμο ραντεβού, αναλυτική καταγραφή απαιτήσεων του ταμείου από εργοδότες κλπ.

@ Θα επιτρέπεται στις εταιρίες που απασχολούν πάνω από 200 άτομα προσωπικό να λειτουργούν πρωτοβάθμιο ιατρείο στο χώρο εργασίας, τα έξοδα του οποίου θα καλύπτει η εταιρία, το οποίο θα είναι ηλεκτρονικά διασυνδεδεμένο με τον ΕΔΟΕΑΠ και θα μπορεί να παρέχει ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες με αυτές των ιατρείων του ΕΔΟΕΑΠ περιλαμβανομένων των αναγκαίων παραπεμπτικών και των φαρμάκων. Τα ιατρεία αυτά θα ακολουθούν υποχρεωτικά τους κανονισμούς και τα πρωτόκολλα του ΕΔΟΕΑΠ.

@ Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα γίνει επανα-υπολογισμός όλων των παροχών με ενιαία μέθοδο, με βάση τα συμπεράσματα της πρώτης αναλογιστικής μελέτης και μελέτης βιωσιμότητας ο οποίος θα πρέπει να γίνει πριν την πρώτη καταβολή του πόρου.

@ Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας και εντός 6 μηνών, το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ θα αξιολογήσει, με βάση ειδική μελέτη που θα πρέπει να γίνει, τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα πρέπει να έχει ο ΕΔΟΕΑΠ και εάν οι σημερινοί εργαζόμενοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις αυτές. Με βάσει αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να προβεί στην κατάλληλη αναδιοργάνωση.

@ Ο κλάδος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα πρέπει να βασιστεί στην αρχή του Οικογενειακού Ιατρού στα πρότυπα των Τοπικών Μονάδων Υγείας του νέου νόμου του Υπουργείου Υγείας για την βελτίωση της παροχής των ιατρικών υπηρεσιών και την βελτιστοποίηση της χρήσης των υφισταμένων πόρων, με πάνω από μία δυνατότητα επιλογής Οικογενειακού Ιατρού για κάθε μέλος.

Το καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω. Να ενημερώσει το Υπουργείο τι θα γίνει με τους εργαζόμενους και τις μέχρι τότε εισφορές τους σε περίπτωση που στο μέλλον το ταμείο παύσει να είναι βιώσιμο. Οι προβλεπόμενες εισφορές εργοδότη και εργαζομένου να ισχύσουν από 1/7/2017.

Η ανωτέρω πρόταση είναι υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΙΤΗΣΕΕ.

Η οποιαδήποτε σύμβαση μπορεί να υπογραφεί μόνο όταν συμφωνήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι εργοδότες, γίνει τροποποίηση του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ και υλοποιήσει το Ελληνικό Δημόσιο τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση του σχεδίου υλοποίησης του ΕΔΟΕΑΠ.

Η πρόταση είναι ενιαία και εάν αφαιρεθεί οποιαδήποτε σημείο της δεν ισχύει.

Η ανωτέρω πρόταση δεν αποτελεί δέσμευση, ούτε νομικό κείμενο συμφωνίας, αλλά κείμενο προς συζήτηση.

Πάνος Κυριακόπουλος"
---
Πρωτοβουλία για τον ΕΔΟΕΑΠ/fb
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου