Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

... εγκύκλιος Παππά για την κρατική διαφήμιση ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

70% στα πανελλαδικά
και 30% στα περιφερειακά

Εγκύκλιος σχετικά με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διαφημιστική δαπάνη από τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκο Παππά. Κυρίαρχο ζήτημα είναι η πιστή τήρηση της νομοθεσίας για τη διάθεση του 30% της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης στα περιφερειακά ΜΜΕ και του υπόλοιπου 70% στα πανελλαδικά Μέσα.

Στο κείμενο που εστάλη στα υπουργεία, στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και στις περιφέρειες αναφέρεται πως οι φορείς της κρατικής διαφήμισης «οφείλουν να καταθέτουν εμπρόθεσμα προς έγκριση τα ετήσια προγράμματα επικοινωνιακής προβολής τους, καθώς και τα ετήσια απολογιστικά στοιχεία τους, προκειμένου να λάβουν έγκριση, δίχως την οποία η υλοποίηση των σχετικών δαπανών και προγραμμάτων καθίσταται αδύνατη».

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τής εκ του νόμου προβλεπόμενης διαδικασίας είναι «η πιστότητα και συνάφεια των προϋπολογιστικών και των απολογιστικών στοιχείων εκάστου φορέα και η τήρηση της κατανομής των διαφημιστικών δαπανών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ 261/1997, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά στην ποσόστωση των Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης, η οποία ανέρχεται στο 30% της συνολικής, ανά Μέσο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης».

Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι φορείς του Δημοσίου «οφείλουν: να υποβάλλουν τις ετήσιες καταστάσεις απασχολουμένων σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 60/1997, καθώς και τις καταστάσεις ετήσιας πραγματοποιηθείσας διαφημιστικής δαπάνης».
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου