Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

ΕΔΟΕΑΠ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, (προ)μελέτες - παρεμβαίνοντες...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Εμείς τα είχαμε ξαναπεί...
Κάποιοι (εντός ΕΔΟΕΑΠ)
κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν...

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Βασιλείου Νίνου του Παντελή
Ιωάννη Μπελίκα του Εμμανουήλ
Ορέστη Σαββόπουλου του Σάββα

ΠΡΟΣ

Την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΥΝΤΕΝΣΙΑΛ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – Β. ΜΑΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS PC», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μομφεράτου αριθ. 148, όπως νομίμως εκπροσωπείται.ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ
 1. Τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 29, και
 2. Την Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «Εθνική Αναλογιστική Αρχή», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 29, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
Όπως καλώς γνωρίζετε, με την από 14/2/2017 σύμβαση μεταξύ αφ’ ενός μεν των ΠΟΕΣΥ, ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΠΗΤ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ και ΕΤΗΠΤΑ, της οποία αποτελούμε εκλεγμένα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιό της, και αφ’ ετέρου της εταιρείας σας, αναλάβατε το έργο να εκπονήσετε προμελέτη βιωσιμότητας για τον ΕΔΟΕΑΠ, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα διεύρυνσης του αριθμού ασφαλισμένων σε αυτόν και οι επιπτώσεις στη μακροχρόνια βιωσιμότητά του. Ακολούθως και αφού ληφθούν οι τελικές αποφάσεις από τους αρμόδιους παράγοντες, θα διεξαχθεί, σε επόμενη φάση, και η οριστική αναλογιστική μελέτη.

Εν όψει του τελικού σταδίου της οριστικοποίησης και παράδοσης της ανατεθείσας προμελέτης, θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα κάτωθι στοιχεία, τα οποία θεωρούμε εξόχως ενδιαφέροντα και απολύτως σημαντικά για την πληρότητα του έργου σας. Συγκεκριμένα:

 • Με την από 25/6/2004 επιστολή της, η Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ διαβιβάζει προς το Διοικητικό του Συμβούλιο το πόρισμά της, μετά τον έλεγχο που διενήργησε για τις τοποθετήσεις κεφαλαίων του Οργανισμού στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, όπου μεταξύ άλλων επισημαίνεται η ανυπαρξία υπευθύνου, για να πραγματοποιεί οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται, στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής πρακτικής, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού, καθώς και η έλλειψη αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού για τις αγοραπωλησίες μετοχών, ενώ η ζημία του Οργανισμού αποτιμάται τότε στο ποσόν των 13.675.870,16 ευρώ και διαπιστώνεται ότι «η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού επενδυτικής πολιτικής από τον ΕΔΟΕΑΠ, απόρροια της οποίας είναι οι αποφάσεις για τοποθετήσεις κεφαλαίων στο ΧΑΑ να στηρίζονται περισσότερο σε υποκειμενικούς παράγοντες και λιγότερο σε τεχνοκρατικά κριτήρια, απουσία επενδυτικού συμβούλου, οδήγησαν στη διαμόρφωση ενός μη ορθολογικά δομημένου χαρτοφυλακίου, το οποίο δεν διασφάλιζε την απαιτούμενη διασπορά του κινδύνου, με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία υψηλών ζημιών» (επισυναπτόμενο 1).
 • Στον απολογισμό του Δ.Σ. του Οργανισμού, για την περίοδο από 1-1-2009 έως 31-12-2009, προς τη Γενική Συνέλευση των μελών-μετόχων του, ενσωματώνεται το πόρισμα ελέγχου των ορκωτών λογιστών για τη χρήση του έτους 2008, σύμφωνα με το οποίο, μετά τον έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων, διαπιστώνεται ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου (σελ. 29), ενώ επισυνάπτεται και η ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ, για τη χρήση του έτους 2009, όπου χαρακτηριστικά διαπιστώνεται ότι: «… θα πρέπει να λογιστικοποιηθεί άμεσα ολόκληρος ο μηχανισμός βεβαίωσης και είσπραξης του Αγγελιοσήμου γιατί με το σημερινό καθεστώς δεν υπάρχει επί της ουσίας έλεγχος, ούτε στα μέσα που φιλοξενούν τις διαφημίσεις αλλά ούτε και στους διαφημιζόμενους οι οποίοι περίπου με τη θέλησή τους καταβάλλουν το Αγγελιόσημο» (επισυναπτόμενο 2).
 • Με την από 28/6/2016 ενημερωτική επιστολή του, το Δ.Σ. του Οργανισμού παραθέτει προς τα μέλη-μετόχους, στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συνοπτική έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων, για τη χρήση του έτους 2015, όπου πέραν της ρητής αναφοράς για «εισφοροδιαφυγή και εισφοροκλοπή του αγγελιοσήμου (καταστρατήγηση του Νόμου 2328/95 άρθρο 12)», διαπιστώνεται τρέχον λειτουργικό έλλειμμα της τάξεως των 15,2 εκ. ευρώ (επισυναπτόμενο 3).
Με αυτό το περιεχόμενο, θεωρούμε τα ανωτέρω έγγραφα ως ιδιαιτέρως σημαντικά, προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψιν και να συνεκτιμηθούν από την εταιρεία σας, κατά τη διαδικασία υλοποίησης της προαναφερόμενης συμβάσεως και εκπόνησης της προμελέτης βιωσιμότητας του ΕΔΟΕΑΠ, για τον λόγο δε αυτό, κρίναμε ως επιβεβλημένη ενέργεια να προβούμε, δια της παρούσας, στις ως άνω επισημάνσεις και να σας υποβάλουμε τα επίμαχα έγγραφα.

Επ’ ευκαιρία της παρούσας, θα θέλαμε, καταληκτικά, να σας υπομνήσουμε ότι ουδεμία απάντηση έχουμε μέχρι σήμερα λάβει επί της από 9/12/2016 επιστολή μας προς την εταιρεία σας, που λόγω αρνήσεως παραλαβής της, αναγκασθήκαμε να σας την κοινοποιήσουμε με δικαστικό επιμελητή και με την οποία ζητούμε τις απόψεις σας επί των αιτιάσεων που προέβαλε εξωδίκως η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με αφορμή προηγούμενη οικονομική μελέτη σας, για την επίπτωση του πόρου του αγγελιοσήμου στα οικονομικά των δημοσιογραφικών ταμείων (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΔΟΕΑΠ).

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα εξώδικο δήλωση σε αυτούς, προς τους οποίους απευθύνεται και κοινοποιείται, καθώς και τα τρία (3) επισυναπτόμενα έγγραφα, όπως περιγράφονται ανωτέρω, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενό τους, ως έχει, στην έκθεσή του επιδόσεως.Αθήνα, 13/3/2017

Οι εξωδίκως δηλούντες                    Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

Βασίλειος Νίνος
Ιωάννης Μπελίκας
Ορέστης Σαββόπουλος

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

3 σχόλια:

 1. Διαβάστε ρε γατάκια Γάτο στην Ημηρεσία. Ολόκληρη ΓΣΕΕ φτιάχνει Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο παρέα με τον ΣΕΒ κι εσείς ασχολείστε ακόμη με τους χρεοκοπημένους και τους τελειωμένους
  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114564422

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΓΣΕΕ....ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ! ΘΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΕΤΕ
   Η ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΗ ΓΣΕΕ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ...

   Διαγραφή
 2. Χρεοκοπημένοι και τελειωμένοι οι κ.κ. Σαββίδης, Γκανάς και Τσαλαπάτης; Το πιο κακόβουλο και ανυπόστατο σχόλιο!

  ΨΙΨΙΝΕΛ

  ΑπάντησηΔιαγραφή