Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

... Χ.Κ.Τ. - δρομολογείται η πώληση της Μίνωος ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Εντολή απλήρωτων της Χ.Κ.Τεγόπουλος
για εξεύρεση αγοραστή της Μίνωος 10-16
Μήνυμα της δικηγόρου κ. Παπουτσάκη προς
την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία DEMACO EE REAL ESTATE & DEVELOPMENT, της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο κ. Δεσπόζητος
“Κύριε Δεσπόζητε, καλησπέρα

Σας ενημερώνω ότι βρίσκονται στην κατοχή μου όπως και των συναδέλφων μου κ.κ. Κων/νου Νικολάου και Παλ. Παλαιολόγου εξουσιοδοτήσεις περίπου 350-370 πρώην εργαζομένων της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ με τις οποίες εξουσιοδοτούμαστε μαζί με τους εκλεγέντες ως υποψήφιους εκπρόσωπο κι αναπληρωτή εκπρόσωπο των εργαζομένων στην Επιτροπή Πιστωτών, κκ Γεώργιο Καρελιά και Βαγγέλη Παπαχρήστο, προκειμένου από κοινού να παράσχουμε στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία DEMACO EE REAL ESTATE & DEVELOPMENT (ΑΦΜ 999120700/Αρ.ΓΕΜΗ 069327403000), της οποίας είστε ο νόμιμος εκπρόσωπος, την αποκλειστική εντολή για την υπόδειξη από την εν λόγω εταιρεία ενδιαφερόμενων επενδυτών προς πώληση, για το σύνολο του κτηρίου που έχει στην κυριότητα της η Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ στο Νέο Κόσμο, επί των οδών Ηλία Ηλιού, Μίνωος & Δεινοστράτους, διαμέσου της προβλεπόμενης εκ του νόμου διαδικασίας πτώχευσης, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
  • Η εντολή να εκπνέει στις 15/7/2015 έχοντας τη δυνατότητα για την παροχή παράτασης της χρονικής της ισχύος για 4 ακόμη μήνες μέχρι τις 15/11/2015,
  • Η πώληση να επιτευχθεί με τη νόμιμη διαδικασία κατόπιν της υπόδειξης της εταιρείας σας,
  • Το ποσόν που θα πωληθεί το κτήριο να έχει εγκριθεί, συμφωνηθεί κι αποφασιστεί από τα κατά το νόμο όργανα της πτώχευσης (σύνδικο, εισηγητή δικαστή, επιτροπή πιστωτών, Πτωχευτικό δικαστήριο) και να είναι αντίστοιχο της αξίας του ακινήτου, σε κάθε δε περίπτωση, να μην είναι το τίμημα κατώτερο των 9.000.0000 €
  • Να μην επιβαρυνθούν οι εργαζόμενοι οποιοδήποτε ποσόν για τις δαπάνες διαμεσολάβησης ή για την εν λόγω διαδικασία πέραν της παρακάτω συμφωνημένης αμοιβής (όπως ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά αναφέρεται έξοδα εγγυητικών επιστολών, παράβολα, έξοδα αντιγράφων κλπ)
  • Να εξοφλήσουν οι εργαζόμενοι την παρακάτω συμφωνημένη αμοιβή κατά την αναλογία τους, μόνο μετά τη διανομή του εκπλειστηριάσματος και την αντίστοιχη από τους εργαζόμενους είσπραξη της αναλογίας τους στο τίμημα της πώλησης, διότι δεν έχουν άλλη αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα. 
Με βάση τα παραπάνω οι εργαζόμενοι δεσμεύονται και συμφωνούν να καταβάλουν, κατά την αναλογία τους σε σχέση με το ποσόν που ο καθένας θα εισπράξει, την αμοιβή της εταιρείας η οποία καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας πώλησης πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ επί του ποσού της αμοιβής της εταιρείας και θα συμπράξουν στην αντίστοιχη ρύθμιση κάθε διαδικαστικής λεπτομέρειας προκειμένου να διασφαλιστούν εκατέρωθεν τα νόμιμα συμφέροντα αμφοτέρων των πλευρών.

Ωστόσο για την περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε νομοθετική αλλαγή που θίγει σημαντικά την μέχρι σήμερα προνομιακή θέση των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 975 ΚΠολΔ, οι εν λόγω εργαζόμενοι μας εξουσιοδοτούν όμοια να διαπραγματευτούμε με την εταιρεία σας την κατά δίκαιο κι ανάλογο μέτρο μείωση του εν λόγω ποσοστού.

Σας παρακαλώ, ως εκ τούτου να μου επιβεβαιώσετε τη λήψη της παρούσας και τη συμφωνία σας με την πιο πάνω ιδιότητά σας ως προς τους προαναφερόμενους όρους καθώς και να μου ορίσετε τη διαδικασία προκειμένου (α) να υπογραφεί η τροποποιημένη εντολή (β) να παρασχεθούν οι αναγκαίες διευκρινήσεις για τον/τους ενδιαφερόμενο/ους επενδυτή/ες και (γ) να καθορισθεί ο τρόπος διασφάλισης των παραπάνω οικονομικών συμφωνιών.

Όπως έχουμε μεταξύ μας προφορικά συζητήσει η υπόθεση διαφοροποιείται από τις κλασσικές περιπτώσεις "ανάθεσης εντολής" διότι αφενός οι εργαζόμενοι δε είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου, αφετέρου υφίσταται η πτωχευτική διαδικασία, άρα δεν έχουμε σε οποιαδήποτε περίπτωση εξουσία διαθέσεως. Ωστόσο όλοι οι ως άνω εντολείς είναι διατεθειμένοι στα πλαίσια της νομιμότητας αλλά και της δήλωσης βουλήσεως τους όπως έχει καταρχήν εκφραστεί μέσω των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων να καταβάλλουν στην εταιρεία σας, σε περίπτωση ευόδωσης της διαδικασίας κι είσπραξης μέρους των απαιτήσεών τους τη συμφωνημένη ως άνω αμοιβή.

Περιμένοντας την έγκρισή σας και τις περαιτέρω σχετικές ενέργειες

Με εκτίμηση
Δήμητρα Παπουτσάκη
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

1 σχόλιο: