Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

... το επαγγελματικό ταμείο, τα μέλη ΔΣ και τα "προσόντα" ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Επαγγελματικό Ταμείο στα ΜΜΕ
Φροντίζει ο υφυπουργός
να αρθούν όλες οι "δυσκολίες"
... και στη στελέχωσή του

Αριθμ. ΑΤ10/Φ51010/οικ.58121/9288 (3)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΑΤ10/Φ51010/οικ.38916/678 (ΦΕΚ Β' 3556/04.11.2016), «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.51010/οικ.1893/ 15/23.01.2015 (ΦΕΚ Β' 178) "Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης"».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
(...)

Η παράγραφος 2 της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΑΤ10/Φ51010/οικ.38916/678 (ΦΕΚ Β' 3556/04.11.2016), «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.51010/οικ.1893/15/23.01.2015 (ΦΕΚ Β' 178) "Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης"», αντικαθίσταται ως εξής:

«Προσόντα Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος οφείλουν να διαθέτουν μορφωτικό επίπεδο ή και επαγγελματική προϋπηρεσία που τεκμηριώνει την επάρκεια τους ως προς την επιτυχή εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους. Ιδιαιτέρως συνεκτιμώνται η εμπειρία στην άσκηση διοίκησης σε ανώτερη ή ανώτατη θέση ευθύνης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, το πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρισμένα από το κράτος, καθώς επίσης και η γνώση ξένης γλώσσας.

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δύνανται να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Τα εκτελεστικά καθήκοντα ανατίθενται στον Πρόεδρο ή/και στον Αντιπρόεδρο που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, είτε και σε άτομο αναλόγων προσόντων που καταλαμβάνει θέση Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή, μετά από προκήρυξη και διαφανείς διαδικασίες και δύναται να είναι μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη του Δ.Σ. που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, οφείλουν να διαθέτουν το απαραίτητο μορφωτικό επίπεδο ή και την επαγγελματική προϋπηρεσία που τεκμηριώνει ότι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις του τομέα των δραστηριοτήτων του Ταμείου. Θα πρέπει επίσης να χαίρουν υπόληψης και να χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα.

Τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή Γενικός Διευθυντής δύνανται να ασφαλίζονται προαιρετικά στο TEA.»

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016


Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
---
@ Διαβάστε και σχετική παλαιότερη ανάρτηση της "Α"
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου