Τρίτη 28 Απριλίου 2015

.. η "εθνικά επωφελής" εισήγηση της προέδρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ..

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Π. Αντωνοπούλου, πρόεδρος ΕΤΑΠ-ΜΜΕ:
"Να δώσουμε τα διαθέσιμά μας στην ΤτΕ
γιατί είναι και εθνικά επωφελής επιλογή"

Η εισήγηση της προέδρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ προς τους προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των Ενώσεων για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος - Ευρωσύστημα
ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ Δ.Σ.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ανταποκρινόμενοι στο εύλογο ενδιαφέρον, τόσο το δικό σας όσο και των μελών σας και ασφαλισμένων μας, σχετικά με το θέμα της μεταφοράς ταμειακών διαθεσίμων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), επιθυμώντας, δε, να αποκαταστήσουμε την αλήθεια σε σχέση με σειρά ανακριβειών που διατυπώνονται ως προς το θέμα αυτό λόγω πλημμελούς ενημέρωσης των ασφαλισμένων μας, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:
Η συζήτηση στο πλαίσιο του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ ΜΜΕ δεν αφορά τα αποθεματικά
Τα αποθεματικά του ΕΤΑΠ ΜΜΕ είναι ήδη κατατεθειμένα στην ΤτΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Α.Ν. 1611/50 (ΦΕΚ 304Α/ 31.12.1950) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 2999/54( ΦΕΚ 211Α/07.09.1954) και ισχύει και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1902/90 (Κεφάλαιο Γ΄) και το τρίτο άρθρο παρ. 1 του Ν. 2216/94 (ΦΕΚ 83Α/31.05.1994), και ειδικότερα, είναι κατατεθειμένα στον Κοινό Λογαριασμό Διαχείρισης Αποθεματικών (Κοινό Κεφάλαιο) και ανέρχονται σήμερα, σε τρέχουσες (μεταβαλλόμενες) αξίες μεριδίων, στο συνολικό ποσό των 650 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 3918/11).
Τι αφορά η συγκεκριμένη συζήτηση
Αφορά μόνο τα Ταμειακά Διαθέσιμα του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, δηλαδή τις καταθέσεις του Ταμείου στην Εθνική Τράπεζα. Οι καταθέσεις αυτές ανήρχοντο στις 31/3/2015 στο συνολικό ποσό των 75.580.645,15.
Πάγιοι περιορισμοί στο ύψος των Ταμειακών Διαθεσίμων
Με βάση την ως άνω νομοθεσία, δεν επιτρέπεται να διακρατούνται σε εμπορικές τράπεζες ποσά τα οποία υπερβαίνουν τις τρέχουσες ανάγκες του Ταμείου (παραπ. στις ανωτ. διατάξεις), αντιθέτως, ρητώς ορίζεται ότι οι ΦΚΑ υποχρεούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον εκτιμήσουν τις τρέχουσες ανάγκες τους, να μεταφέρουν το επιπλέον ποσό των ταμειακών τους διαθεσίμων στο Κοινό Κεφάλαιο (με εξαίρεση ένα μικρό ποσοστό το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του ν.3996/2011, άρθρο 79, παρ.4). Εξυπακούεται ότι το ΕΤΑΠ ΜΜΕ συνεκτιμά πάντα στο πλαίσιο των αναγκών του το γεγονός ότι δεν διαθέτει κρατική χρηματοδότηση.
Τι αλλάζει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Η προσφάτως ψηφισθείσα ΠΝΠ παρέχει προς το ΕΤΑΠ ΜΜΕ τη δυνατότητα, αντί της κατάθεσης στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ να επιλέξει την κατάθεση των επιπλέον Ταμειακών του Διαθεσίμων σε ένα νέο είδος λογαριασμού, τον λεγόμενο «Λογαριασμό Ταμειακών Διαθεσίμων» ο οποίος τηρείται, επίσης, στη ΤτΕ και προχωρά σε βραχυχρόνιες (ολιγοήμερες ) επενδύσεις σε ρέπος με τρέχον επιτόκιο 2,6% και εγγυημένο κεφάλαιο.
Αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον ΛΤΔ
Το ΕΤΑΠ ΜΜΕ πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε συζήτηση επί του θέματος, ζήτησε και έλαβε έγγραφες διευκρινήσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος θέτοντας δύο βασικά ερωτήματα: α) εάν οι καταθέσεις στο συγκεκριμένο λογαριασμό είναι άμεσα απολήψιμες εφόσον ζητηθούν και β) εάν το κεφάλαιο των καταθέσεων είναι εγγυημένο. Οι απάντηση την οποία λάβαμε είναι ότι, ως προς το πρώτο ερώτημα ισχύει η υποχρέωση της τουλάχιστον διήμερης προειδοποίησης, ως προς τις εγγυήσεις, δε, το κεφάλαιο είναι εγγυημένο από το ελληνικό δημόσιο.Σε κάθε περίπτωση, οι συγκεκριμένες καταθέσεις είναι εγγυημένες με βάση το ν.4320/2015, άρθρο 36
Τι συζητήθηκε στο ΔΣ του ΕΤΑΠ ΜΜΕ την Παρασκευή 24/4/2015
Κρίνεται, καταρχήν σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν είχε ως μοναδικό θέμα τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ στη ΤτΕ, όπως εσφαλμένα λέγεται και γράφεται, αλλά περιλάμβανε συνολικά επτά θέματα ημερησίας διατάξεως. Σε σχέση με το ειδικότερο θέμα, ζητήθηκε από ορισμένα μέλη του νέου ΔΣ να μη ληφθεί απόφαση κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση αλλά να τους παρασχεθεί ένας σύντομος χρόνος προκειμένου να ενημερώσουν τους κοινωνικούς εταίρους τους οποίους εκπροσωπούν, αίτημα το οποίο έγινε, βεβαίως, αποδεκτό. Κατόπιν αυτού, το θέμα θα συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του ΔΣ στις 29/4/2015.
Τι θα συζητηθεί στις 29/4/2015
Με βάση τα ανωτέρω, στο προσεχές ΔΣ του ΕΤΑΠ ΜΜΕ θα συζητηθούν τα εξής:
Α) Θα προσδιοριστεί το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων του Ταμείου λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν διαθέτει κρατική χρηματοδότηση.Β) Για το επιπλέον ποσό, θα αποφασιστεί εάν αυτό θα κατατεθεί στο Κοινό Κεφάλαιο ή εάν θα κατατεθεί στο νέο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης. Και οι δύο Λογαριασμοί τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Με βάση τα όσα ανωτέρω επισημάνθηκαν, τυχόν προτάσεις διακράτησης στις εμπορικές τράπεζες του συνόλου των σημερινών ταμειακών διαθεσίμων του ΕΤΑΠ ΜΜΕ (υψηλών, σε σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες του Ταμείου λόγω του ταμειακού πλεονάσματος του 2014 και των ποσών που εισπράχτηκαν από ρυθμίσεις οφειλών το μήνα Απρίλιο ) δεν είναι σύννομες, πέραν του γεγονότος ότι είναι και οικονομικά ασύμφορες, δεδομένου ότι οι εμπορικές Τράπεζες παρέχουν στις απλές καταθέσεις των ΦΚΑ εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια (0,12-0,50%).
Η εισήγηση της Προέδρου
Η Πρόεδρος του ΔΣ κατά την επικείμενη συνεδρίαση, συνεκτιμώντας τις δυο δυνατότητες οι οποίες εκ του νόμου παρέχονται ήτοι, α) της κατάθεσης του επιπλέον ποσού των Ταμειακών Διαθεσίμων στο Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ (τον γνωστό Λογαριασμό- θύμα του PSI) και β) της εναλλακτικής δυνατότητας για κατάθεση των χρημάτων στο νέο Λογαριασμό Ταμειακών Διαθεσίμων στην ΤτΕ, εισηγείται τη δεύτερη επιλογή η οποία, πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων έναντι της πρώτης, είναι, κατά τις τρέχουσες συνθήκες και η εθνικά επωφελής.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με τη βεβαιότητα πως γνωρίζετε ότι η διοίκηση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ σταθερά και ανυποχώρητα υπερασπίστηκε και υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Ταμείου και των ασφαλισμένων του σε δύσκολες συνθήκες, παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση ή πληροφορία.
Παναγιώτα Αντωνοπούλου - Πρόεδρος ΔΣ ΕΤΑΠ ΜΜΕ
---
Ενημερωτικό Σημείωμα ΤτΕ - Ευρωσύστημα

Διαβάστε Εδώ τα δύο non paper σημειώματα

Σχόλιο "Α": ... "ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΩΦΕΛΗΣ" η τοποθέτηση των διαθεσίμων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο Ευρωσύστημα - Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την πρόεδρό του κ. Αντωνοπούλου ... και το εισηγείται στους προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των Ενώσεων - μελών, ώστε να το επικοινωνήσουν και όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου να στέρξουμε έμπλεοι πατριωτικού ενθουσιασμού να καταθέσουμε τον οβολό μας για να πληρωθεί το χρέος - που ειρήσθω εν παρόδω θα το διαγράφαμε μονομερώς ...
... παρεμπιπτόντως είναι και οικονομικά επωφελής μάς λέει (εγγυημένο επιτόκιο ΔΕΝ υπάρχει, μην ξεχνιόμαστε) και πάνω απ' όλα εγγυημένο το κεφάλαιο ... μάλιστα ... δηλαδή, "σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών θα έχουμε τη δυνατότητα απευθείας αξίωσης αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου" ... τώρα ησυχάσαμε ... και φυσικά μας λέει η κ. Αντωνοπούλου ότι μπορούμε σε δύο μέρες, ύστερα από προσυνεννόηση με το Ευρωσύστημα - ΤτΕ, να αποσύρουμε τα χρήματά μας ... δεν μας λέει όμως ότι θα πρέπει να προηγηθεί ΚΑΙ "συνεννόηση με το Ελληνικό Δημόσιο" ... αντιλαμβάνεσθε το υπονοούμενο ...
... αλλά, η επίκληση της νομιμότητας και υποχρεωτικότητας της κατάθεσης σκιαμαχεί - εμφανώς - με τον πολιτικο-κομματικό προσανατολισμό της κ. προέδρου και των συν αυτής παλαιών ή όψιμων νεοεθνικοφρόνων ...
... αν, φυσικά, εννοούν ότι είμαστε σε πόλεμο με τους δανειστές και χρειαζόμαστε όλα μας τα όπλα - συν τα χρηματικά μας αποθέματα ... αυτό που επαναλαμβάνουν - οι ανιστόρητοι - είναι ακριβώς το ανάποδο: το τελευταίο μας όπλο, τα αποθεματικά - διαθέσιμα που ΔΕΝ είχαν βάλει στο χέρι ως τώρα οι δανειστές, τους τα δίνουμε στο πιάτο! ... να ξέρουν πόσα ακριβώς είναι, να μπορούν να τα κουρέψουν, να τα αφήσουν να εξαντληθούν ή οτιδήποτε άλλο συνεννοηθούν με τον Στουρνάρα και τη "Λαζάρ" ... ωραία ιδέα! ... ακριβώς εκείνα τα χρήματα που θα μας εξασφάλιζαν ότι, αν μας εκβιάσουν με πιστωτικό γεγονός ή φύγουμε από το ευρώ, θα επιβιώσουμε για μερικούς μήνες και δεν θα τρώμε τις σάρκες μας, τώρα φροντίζουμε να τα θυσιάσουμε και αυτά ...
... και το ερώτημα είναι ένα και ξεκάθαρο: θα στηρίξουμε - επιβραβεύσουμε τέτοιες "(και) πατριωτικές εισηγήσεις" για τζογάρισμα - πάσης φύσεως - των χρημάτων μας; ... ασφαλώς και ΟΧΙ ... τελεία ...
Υ.Γ.: ... το να ζητήσουμε από την στοχοπροσηλωμένη Πρόεδρο να μην ανταποκριθεί στα κελεύσματα των δανειστών και των κυβερνώντων φαντάζει ουτοπικό ... να τις επισημάνουμε όμως τις τεράστιες και ποικίλες ευθύνες της είναι υποχρέωσή μας ... όπως τεράστιες είναι οι ευθύνες και όλων όσοι εκπρόσωποι εργαζομένων - που διαχρονικά συνωστίζονται στους προθαλάμους των υπουργικών γραφείων - σαν έτοιμοι και πρόθυμοι από καιρό, θελήσουν να γίνουν αρεστοί δίνοντας τα χρήματά μας στο Ευρωσύστημα - ΤτΕ ... 
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου