Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

ΕΔΟΕΑΠ - Απαραίτητα δικαιολογητικά απογραφής

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Για την απογραφή των άμεσα ασφαλισμένων:
Απογραφικό Δελτίο (ΕΔΟΕΑΠ), το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.
> Βεβαίωση Διαγραφής από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα (ΕΟΠΥΥ)
> Φωτοτυπία (δύο όψεις) αστυνομικής ταυτότητας
> Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τραπέζης / ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ με το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου ως πρώτο δικαιούχο
> Αριθμός Φορολογικού Μητρώου – Αρμόδια ΔΟΥ
ΑΜΚΑ
> Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες στις οποίες θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου (στην πίσω πλευρά) και ο αριθμός μητρώου.
Για την απογραφή εμμέσων μελών:
Α. ΣΥΖΥΓΟΙ / ΣΥΜΒΙΟΥΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
> Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο φορέα όπου ασφαλίζονταν ως έμμεσα μέλη στη μερίδα του συζύγου τους / συμβιόντος /ούσας
> Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο ή σύμφωνο συμβίωσης επικυρωμένο (μπορείτε να το πάρετε άμεσα από οποιοδήποτε ΚΕΠ).
ΑΜΚΑ
> Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας (σε περίπτωση που ο γάμος / το σύμφωνο συμβίωσης είναι πρόσφατο και δεν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, θα χρειαστούν και τα δύο εκκαθαριστικά).
> Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
> Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται φόρμα)
> Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες στις οποίες θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου (στην πίσω πλευρά) και ο αριθμός μητρώου.
B. ΤΕΚΝΑ
Β1. ΜΕΧΡΙ 18 ΕΤΩΝ (ΑΝΗΛΙΚΑ)
> Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΚΕΠ)
> Φωτοτυπία (δύο όψεις) αστυνομικής ταυτότητας (εφόσον υπάρχει)
ΑΜΚΑ
> Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα, όπου ασφαλίζονταν ως έμμεσα μέλη στη μερίδα του γονέα τους
> Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες στις οποίες θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου (στην πίσω πλευρά) και ο αριθμός μητρώου.
Σε περίπτωση υιοθεσίας προσκομίζονται:
> Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΚΕΠ)
> Πράξη υιοθεσίας
> Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα, όπου ασφαλίζονταν ως έμμεσα μέλη στη μερίδα του γονέα τους
> Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες στις οποίες θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου (στην πίσω πλευρά) και ο αριθμός μητρώου.
Β2. ΤΕΚΝΑ 18-24 ΕΤΩΝ
> Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΚΕΠ)
> Φωτοτυπία (δύο όψεις) αστυνομικής ταυτότητας
> Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται φόρμα)
> Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας (εφόσον υποβάλουν φορολογική δήλωση)
> Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα, όπου ασφαλίζονταν ως έμμεσα μέλη στη μερίδα του γονέα τους
> Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες στις οποίες θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου (στην πίσω πλευρά) και ο αριθμός μητρώου.
B. ΤΕΚΝΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 24 – 26 ΕΤΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ
> Βεβαίωση Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
> Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΚΕΠ)
> Φωτοτυπία (δύο όψεις) αστυνομικής ταυτότητας
> Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται φόρμα)
> Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας (εφόσον υποβάλουν φορολογική δήλωση)
> Βεβαίωση διαγραφής από το προηγούμενο φορέα, εφόσον ασφαλίζονταν ως έμμεσα μέλη στη μερίδα του γονέα τους
> Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες στις οποίες θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου (στην πίσω πλευρά) και ο αριθμός μητρώου.
> Ειδικά για τις περιπτώσεις αναπήρων τέκνων, πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από όπου να προκύπτει αναπηρία 67% και άνω.
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου