Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

το σαμποτάζ στο ΕΤΑΠ έχει "όνομα, διεύθυνση" και παρελθόν

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Ήθελαν Επαγγελματικό Ταμείο το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Η συντεχνία είχε έτοιμο σχέδιο
διάλυσης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
και μετατροπή του σε
Επαγγελματικό Ταμείο
και το περιέφερε από το 2012


Όποιος έχει την αίσθηση ότι όλα τούτα που συμβαίνουν στις μέρες μας σε σχέση με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχουν σημείο εκκίνησης τους Πετροπουλοκατρούγκαλους, είναι μακράν νυχτωμένος...

Για τη διάλυση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχουν γίνει από χρόνια πολλά διεργασίες τόσες και τέτοιες που η βυζαντινή καμαρίλα ωχριά μπροστά σε σύγχρονα πρόσωπα και τακτικές...

Όμως, επειδή η μνήμη μας δεν είναι κοντή (και σε τούτο μας βοηθάνε, ομολογουμένως και τα γραπτά) θυμόμαστε ποιοί και πως από το 2012 "πριόνιζαν την καρέκλα" του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ...


Διαβάστε τη σχετική αλληλογραφία και τα "Διαβιβαστικά" που είχαν ετοιμαστεί - αλλάζει βασικά η επωνυμία των Ενώσεων και οι πρόεδροι...


ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ
Προς
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29
Τ.Κ. 101 10 ΑΘΗΝΑ
2.11.2012
ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΣΕ ΝΠΙΔ.
Σας υποβάλλουμε την από ../../2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΠHΤ (αντίστοιχα και των άλλων οργανώσεων Τεχνικών & Εφημεριδοπωλών).
Με την παρούσα αρχίζει η διαδικασία μετατροπής του Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ σε ΝΠΙΔ σύμφωνα με την παρ. 14 άρθρου 44 ν. 4075/2012.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΣΠHΤ
«Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, από την επεξεργασία των στοιχείων και των χρηματοροών του τομέα αναλογιστικά και γενικότερα από την μέχρι σήμερα πορεία του τομέα υγείας τις ανάγκες του σε κρατική χρηματοδότηση διαχρονικά, το επίπεδο των παροχών του, ιδίως σε σχέση με την εναλλακτική λύση των παροχών ΕΟΠΥΥ αποφασίζει:
Την μετατροπή του Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 44 ν. 4075/2012 και στη συνέχεια
α) εγκρίνει το καταστατικού του νέου ΝΠΙΔ, που έχει συνταχθεί κατά τις προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 3029/2002, σύμφωνα όμως με το δεδομένο και το καθεστώς της υποχρεωτικής ασφάλισης,
β) Αποδέχεται τον υφιστάμενο κανονισμό παροχών κανονισμό παροχών Φ.40055/10210/1401/18.10.2007, (ΦΕΚ 2044 Β`), ο οποίος ισχύει σήμερα για όλους τους τομείς υγείας του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, που αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο θα κατατεθεί στον συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο μετατροπής του τομέα σε ΝΠΙΔ, ως προσαρτημένο έγγραφο.
γ) Παρέχει στον Πρόεδρο κ. Μπερεδήμα, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εμφανιστεί ενώπιον Συμβολαιογράφου για να υπογράψει το συμβολαιογραφικό έγγραφο, της αυτοδίκαιης μετατροπής του τομέα υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, σε ΝΠΙΔ ως καθολικού διαδόχου όλων των περιουσιακών στοιχείων και αποθεματικών του τομέα και όλων των δικαιωμάτων, αξιώσεων, υποχρεώσεων, έναντι του Δημοσίου και κάθε τρίτου ιδιώτη συμβεβλημένου ή μη με τον τομέα καθώς και όλων των σχέσεων των ασφαλισμένων με τον τομέα, μαζί και το Καταστατικό Λειτουργίας του Ταμείου Υγείας με τη μορφή ΝΠΙΔ με επωνυμία «Ταμείο Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου,» και έδρα το Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 44 ν. 4075/2012 και τις διατάξεις των άρθρων 7 & 8 ν. 3029/2002.
δ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Μπερεδήμα να υποβάλλει στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας την παρούσα απόφαση, το συμβολαιογραφικό έγγραφο μετατροπής του Τομέα σε ΝΠΙΔ, το υπογεγραμμένο στο συμβολαιογράφο καταστατικό και την αναλογιστική μελέτη, για να προβεί στην έκδοση της προβλεπόμενης στο νόμο υπουργικής απόφασης (παρ. 14 του άρθρου 44 ν. 4075/2012 και τις διατάξεις των άρθρων 7 & 8 ν. 3029/2002). Επίσης να υποβάλλει και αυτοτελώς την αναλογιστική μελέτη στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και ενεργήσει για την άμεση διατύπωση της γνώμης της κατά την παρ. 6 άρθρο 7 ν. 3029/2002 προς το σκοπό της επιτάχυνσης των διαδικασιών.
στ) Ορίζει ως μέλη της Προσωρινής Διοικούσας τους πιο κάτω
1).....
(ίδιος αριθμός με τον κανονικό και με την ίδια αντιπροσώπευση και αναλογία π.χ. εκπρόσωπος συνταξιούχων)

ζ) Με την παρούσα ξεκινάει η διαδικασία μετατροπής του τομέα υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου σε ΝΠΙΔ και θα υποβληθεί άμεσα στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και θα κοινοποιηθεί στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και στο Υπουργείο Υγείας».
---
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ
«Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, από την επεξεργασία των στοιχείων και των χρηματοροών του τομέα αναλογιστικά και γενικότερα από την μέχρι σήμερα πορεία του τομέα υγείας τις ανάγκες του σε κρατική χρηματοδότηση διαχρονικά, το επίπεδο των παροχών του, ιδίως σε σχέση με την εναλλακτική λύση των παροχών ΕΟΠΥΥ αποφασίζει:
Την μετατροπή του Τομέα Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 44 ν. 4075/2012 και στη συνέχεια
α) εγκρίνει το καταστατικού του νέου ΝΠΙΔ, που έχει συνταχθεί κατά τις προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 3029/2002, σύμφωνα όμως με το δεδομένο και το καθεστώς της υποχρεωτικής ασφάλισης,
β) Αποδέχεται τον υφιστάμενο κανονισμό παροχών κανονισμό παροχών Φ.40055/10210/1401/18.10.2007, (ΦΕΚ 2044 Β`), ο οποίος ισχύει σήμερα για όλους τους τομείς υγείας του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, που αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο κ. Αναστασόπουλο θα κατατεθεί στον συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο μετατροπής του τομέα σε ΝΠΙΔ, ως προσαρτημένο έγγραφο.
γ) Παρέχει στον Πρόεδρο κ. Αναστασόπουλο, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εμφανιστεί ενώπιον Συμβολαιογράφου για να υπογράψει το συμβολαιογραφικό έγγραφο, της αυτοδίκαιης μετατροπής του τομέα υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών σε ΝΠΙΔ ως καθολικού διαδόχου όλων των περιουσιακών στοιχείων και αποθεματικών του τομέα και όλων των δικαιωμάτων, αξιώσεων, υποχρεώσεων, έναντι του Δημοσίου και κάθε τρίτου ιδιώτη συμβεβλημένου ή μη με τον τομέα καθώς και όλων των σχέσεων των ασφαλισμένων με τον τομέα, μαζί και το Καταστατικό Λειτουργίας του Ταμείου Υγείας με τη μορφή ΝΠΙΔ με επωνυμία «Ταμείο Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών» και έδρα το Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 44 ν. 4075/2012 και τις διατάξεις των άρθρων 7 & 8 ν. 3029/2002.
δ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υποβάλλει στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας την παρούσα απόφαση, το συμβολαιογραφικό έγγραφο μετατροπής του Τομέα Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, σε ΝΠΙΔ, το υπογεγραμμένο στο συμβολαιογράφο καταστατικό και την αναλογιστική μελέτη, για να προβεί στην έκδοση της προβλεπόμενης στο νόμο υπουργικής απόφασης (παρ. 14 του άρθρου 44 ν. 4075/2012 και τις διατάξεις των άρθρων 7 & 8 ν. 3029/2002). Επίσης να υποβάλλει και αυτοτελώς την αναλογιστική μελέτη στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και ενεργήσει για την άμεση διατύπωση της γνώμης της κατά την παρ. 6 άρθρο 7 ν. 3029/2002 προς το σκοπό της επιτάχυνσης των διαδικασιών.
στ) Ορίζει ως μέλη της Προσωρινής Διοικούσας τους πιο κάτω
1) ....
(ίδιος αριθμός με τον κανονικό αριθμό π.χ. 5 (4 από το Δ.Σ. και ένας με την ίδια αντιπροσώπευση και αναλογία π.χ. εκπρόσωπος συνταξιούχων)
ζ) Με την παρούσα ξεκινάει η διαδικασία μετατροπής του τομέα υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών σε ΝΠΙΔ και θα υποβληθεί άμεσα στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και θα κοινοποιηθεί στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και στο Υπουργείο Υγείας».

---
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
«Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, από την επεξεργασία των στοιχείων και των χρηματοροών του τομέα αναλογιστικά και γενικότερα από την μέχρι σήμερα πορεία του τομέα υγείας τις ανάγκες του σε κρατική χρηματοδότηση διαχρονικά, το επίπεδο των παροχών του, ιδίως σε σχέση με την εναλλακτική λύση των παροχών ΕΟΠΥΥ αποφασίζει:
Την μετατροπή του Τομέα Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 44 ν. 4075/2012 και στη συνέχεια
α) εγκρίνει το καταστατικού του νέου ΝΠΙΔ, που έχει συνταχθεί κατά τις προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 3029/2002, σύμφωνα όμως με το δεδομένο και το καθεστώς της υποχρεωτικής ασφάλισης,
β) Αποδέχεται τον υφιστάμενο κανονισμό παροχών κανονισμό παροχών Φ.40055/10210/1401/18.10.2007, (ΦΕΚ 2044 Β`), ο οποίος ισχύει σήμερα για όλους τους τομείς υγείας του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, που αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο θα κατατεθεί στον συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο μετατροπής του τομέα σε ΝΠΙΔ, ως προσαρτημένο έγγραφο.
γ) Παρέχει στον Πρόεδρο κ. Μυλωνά, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να εμφανιστεί ενώπιον Συμβολαιογράφου για να υπογράψει το συμβολαιογραφικό έγγραφο, της αυτοδίκαιης μετατροπής του τομέα υγείας τεχνικών τύπου Αθηνών σε ΝΠΙΔ ως καθολικού διαδόχου όλων των περιουσιακών στοιχείων και αποθεματικών του τομέα και όλων των δικαιωμάτων, αξιώσεων, υποχρεώσεων, έναντι του Δημοσίου και κάθε τρίτου ιδιώτη συμβεβλημένου ή μη με τον τομέα καθώς και όλων των σχέσεων των ασφαλισμένων με τον τομέα, μαζί και το Καταστατικό Λειτουργίας του Ταμείου Υγείας με τη μορφή ΝΠΙΔ με επωνυμία «Ταμείο Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών» και έδρα το Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 44 ν. 4075/2012 και τις διατάξεις των άρθρων 7 & 8 ν. 3029/2002.
δ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Μυλωνά να υποβάλλει στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας την παρούσα απόφαση, το συμβολαιογραφικό έγγραφο μετατροπής του Τομέα σε ΝΠΙΔ, το υπογεγραμμένο στο συμβολαιογράφο καταστατικό και την αναλογιστική μελέτη, για να προβεί στην έκδοση της προβλεπόμενης στο νόμο υπουργικής απόφασης (παρ. 14 του άρθρου 44 ν. 4075/2012 και τις διατάξεις των άρθρων 7 & 8 ν. 3029/2002). Επίσης να υποβάλλει και αυτοτελώς την αναλογιστική μελέτη στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και ενεργήσει για την άμεση διατύπωση της γνώμης της κατά την παρ. 6 άρθρο 7 ν. 3029/2002 προς το σκοπό της επιτάχυνσης των διαδικασιών.
στ) Ορίζει ως μέλη της Προσωρινής Διοικούσας το Ταμείου τους πιο κάτω 1).....
(ίδιος αριθμός με τον κανονικό και με την ίδια αντιπροσώπευση και αναλογία π.χ. εκπρόσωπος συνταξιούχων)

ζ) Με την παρούσα ξεκινάει η διαδικασία μετατροπής του τομέα υγείας τεχνικών τύπου Αθηνών σε ΝΠΙΔ και θα υποβληθεί άμεσα στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και θα κοινοποιηθεί στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και στο Υπουργείο Υγείας»
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου