Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016

... για το χαμένο Αγγελιόσημο - συνεχίζουμε ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Προς την Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς
Το ανείσπρακτο Αγγελιόσημο
ξεπερνάει τα 2,4 δισ. ευρώ


Προς την
Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Η παρούσα καταγγελία αποτελεί συνέχεια της με
αριθμ. πρωτ. 53/19-10-2015, την οποία και συνυπογράφουμε

Θέμα:
1) Καταγγελία για ανείσπρακτο αγγελιόσημο από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ποσού άνω των ΔΥΟ (2) ΔΙΣ ευρώ
2) Καταγγελία ως προς την είσπραξη, τον έλεγχο και την απόδοση του αγγελιοσήμου από τον ΕΔΟΕΑΠ (ΝΠΙΔ) προς την Γ΄ Δ/νση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ (ΝΠΔΔ) και κατανομή χρημάτων χωρίς δικαιολογητικά - Συνημμένα έξι (6)

1) Το Αύγουστο του 2014, όλες οι Ενώσεις του Τύπου, τα μέλη των οποίων είναι ασφαλισμένα στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, παρήγγειλαν και πλήρωσαν, αναλογικά με τον αριθμό των μελών τους, οικονομική μελέτη, στην εταιρεία Prudential Actuarial Solutions (Συν. 1 και 1α), σχετικά με την Επίπτωση του πόρου του Αγγελιοσήμου στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τον ΕΔΟΕΑΠ. Τα αποτελέσματα είναι ανατριχιαστικά. Η εισπραξιμότητα του Αγγελιοσήμου αγγίζει μόνον το 6,1% περίπου κατά μέσο όρο, αντί για το 20% όπως προβλέπεται, επί της αξίας της διαφήμισης, ενώ το ανείσπρακτο αγγελιόσημο σε ποσό, ξεπερνάει τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ, βάσει της μελέτης.

Στη σελίδα 37 της μελέτης - πίνακας 6.3 - αναφέρεται το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης των ετών από το 2004 έως και το 2013 από τη Media Services, εταιρεία που μετράει τη διαφημιστική δαπάνη, που πραγματοποιείται στα ΜΜΕ, έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά. Το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσόν των 19.658.746.710,00 ευρώ.

Στη σελίδα 41, παράγραφο 7.2.6, της μελέτης, αναφέρεται: "Το Αγγελιόσημο εισπράττεται επί της αξίας της διαφήμισης, με ένα μέσο όρο περίπου στο 20% επί της αξίας αυτής. Συγκρίνοντας την πορεία της δαπάνης της διαφήμισης, με την πορεία είσπραξης του Αγγελιοσήμου, για τα τελευταία χρόνια (περίοδος 2005-2013), παρατηρούμε κάτι ανησυχητικό, επισφαλές και αβέβαιο. Έτσι, ενώ θα αναμέναμε, ένα ποσοστό περίπου στο 20%, διαπιστώνεται ότι υπάρχει σημαντική απόκλιση από το ποσοστό αυτό, καθώς σε κανένα από τα έτη, η είσπραξη δεν έχει ξεπεράσει το 6,9% (κυμαίνεται από 5,2% έως 6,9% - παρατίθεται Πίνακας 7.3) κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην είσπραξη του πόρου".

Είναι απορίας άξιον, για εμάς τους ασφαλισμένους του Ταμείου, πως -"το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ως ο κύριος διαχειριστής του ασφαλιστικού πόρου του αγγελιοσήμου και κατά νόμον αρμόδιο να διενεργεί, δια του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης, ελέγχους σε επιχειρήσεις για την τήρηση της περί αγγελιοσήμου ασφαλιστικής νομοθεσίας"- (επιστολή της Προέδρου, συν. 2), έχει καταφέρει αυτή τη "σύμπτωση" της χαμηλής εισπραξιμότητας του Αγγελιοσήμου, χωρίς αποκλίσεις, τα τελευταία χρόνια και κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 6,1% περίπου αντί για 20%. Σε απόλυτα ποσά η διαφημιστική δαπάνη για τα έτη 2005 έως 2013 ανέρχεται στο ποσόν των 17.623.535.020,00 ευρώ. Ενώ το αναλογούν αγγελιόσημο ανέρχεται στο ποσόν των 3.524.707.004,00 ευρώ, έχει εισπραχθεί 1.086.000.000,00 περίπου ευρώ. Το ανείσπρακτο αγγελιόσημο ξεπερνάει τα 2,4 δισ. ευρώ περίπου.

Δεκατέσσερις μήνες μετά την οικονομική μελέτη, η πρόεδρος του Ταμείου με επιστολή της στις 15/10/2015, (συν. 2) προς όλους τους εμπλεκόμενους -διαφημιζόμενους, διαφημιστικές και Μέσα Ενημέρωσης, Ραδιοτηλεοπτικά και Έντυπα- αναφέρει σχετικά: "Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο πλαίσιο της αποστολής του ως φορέας ασφάλισης των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ως κύριος διαχειριστής του ασφαλιστικού πόρου του αγγελιοσήμου, είναι κατά νόμο αρμόδιο να διενεργεί, δια του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης, ελέγχους σε επιχειρήσεις για την τήρηση της περί αγγελιοσήμου ασφαλιστικής νομοθεσίας". Μέχρι σήμερα, οι έλεγχοι δεν έχουν ξεκινήσει. Και συνεχίζει: "Από την διενέργεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ διαπιστώνει την ανησυχητική έξαρση κρουσμάτων καταστρατήγησης, και κατ' αποτέλεσμα παράβασης, των κείμενων διατάξεων περί υπολογισμού και απόδοσης του αγγελιοσήμου".

Σε άλλο σημείο της επιστολής αναφέρει: "Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμη δυνατότητα και να εφαρμόσει κάθε νόμιμο μέτρο διοικητικού καταναγκασμού, με τον καταλογισμό και τη βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Είμαστε βέβαιοι πως συμφωνείτε μαζί μας, ότι η επιβολή των παραπάνω μέτρων θα είναι επιζήμια συνολικά για όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους -διαφημιζόμενους, διαφημιστές και Μέσα- καθώς ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες στη διαφημιστική αγορά, με τα συνακόλουθα προβλήματα στις σχέσεις των εμπλεκόμενων μερών".

Παρά τη βεβαίωση για οφειλόμενα ποσά, δυστυχώς, κανένα νόμιμο μέτρο δεν έχει ληφθεί από μέρους της προέδρου του Ταμείου μας, κας Παναγιώτας Αντωνοπούλου, προφανώς σκεπτόμενη "τις δυσλειτουργίες στη διαφημιστική αγορά", όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της, αφήνοντας ανείσπρακτα τεράστια ποσά -από αγγελιόσημο και ασφαλιστικές εισφορές- ζημιώνοντας μόνο τους ασφαλισμένους του Ταμείου το οποίο διοικεί, και επιβεβαιώνοντας τη μελέτη "ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην είσπραξη του πόρου".

2) Στην έκθεση του ΕΔΟΕΑΠ -28/6/2016- αναφέρεται, ότι έχουν μειωθεί τα έσοδα και του αγγελιόσημου και των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω της εισφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής του αγγελιοσήμου (καταστρατήγηση Ν. 2328/95, άρθρο 12). (συν. 3)

Με επιστολή μελών του Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤΑ, στις 30/09/2015 (συν. 4) προς το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και κοινοποίηση προς το υπουργείο Εργασίας (υπ' όψιν κου Παπαθεοδώρου - γραφείο 603), ζητήσαμε ενημέρωση σχετικά με την είσπραξη, τον έλεγχο και τη διανομή του αγγελιοσήμου από τον ΕΔΟΕΑΠ προς την Γ΄ Δ/νση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Το έγγραφο, όπως φαίνεται, χαρακτηρίστηκε SOS στο Υπουργείο. Πώς ένα ΝΠΙΔ εισπράττει και διανέμει αγγελιόσημο προς ΝΠΔΔ, σε αντίθεση με ό,τι ορίζεται από συγκεκριμένους νόμους -2429/1996, άρθρο 33- και την υπ' αριθμ. 1255/2005 απόφαση του Α.Π. (συν. 5).

Επίσης, στην αναλυτική κατάσταση εισφορών - καταθέσεων του ΝΠΙΔ ΕΔΟΕΑΠ προς την Γ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΝΠΔΔ), φαίνεται ότι έχει κατατεθεί, για το χρονικά διάστημα από 1/1/2005 έως 31/12/2014 ποσόν 5.425.165,00 ευρώ, χωρίς δικαιολογητικά (συν. 6).

Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να ελεγχθεί το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ως ο κύριος διαχειριστής του ασφαλιστικού πόρου του αγγελιοσήμου, σχετικά με την προκλητικά χαμηλή εισπραξιμότητα του αγγελιοσήμου, με αποτέλεσμα την απώλεια ασφαλιστικών εσόδων άνω των ΔΥΟ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ, καθώς επίσης και το Δ.Σ. του Ταμείου για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της αδιαφορίας που έχει επιδείξει ως προς τα ασφαλιστικά έσοδα. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα μειωμένα έσοδα είναι γνωστά σε όλους μας.

Επίσης, να γίνει έλεγχος στον ΕΔΟΕΑΠ για το πως ένα ΝΠΙΔ εισπράττει, ελέγχει και αποδίδει σε ΝΠΔΔ αγγελιόσημο και ειδικά, κατανέμει μεγάλα ποσά χωρίς δικαιολογητικά, καθώς και για την εισφοροκλοπή του αγγελιοσήμου, όπως αναφέρει στην έκθεσή του.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία και διευκρινίσεις για την επίλυση αυτού του τεράστιου ζητήματος, το οποίο έχει επηρεάσει δυσμενέστατα της ζωές των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πορεία των ελέγχων σας.

Με εκτίμηση

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤΑ

Νίνος Βασίλης     Μπελίκας Γιάννης     Σαββόπουλος Ορέστης

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου