Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013

... ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΙΚΑ - για τις μειώσεις στις συντάξεις ...

*
Δημήτρης Δρακόπουλος
***
*

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Για τις μειώσεις στις Κύριες και Επικουρικές συντάξεις
με την ψήφιση των τριών μνημονίων


Μέχρι σήμερα έχουμε πέντε (5) μειώσεις στις κύριες συντάξεις, τρεις (3) στις επικουρικές συντάξεις του ΙΚΑ  -ΕΤΕΑΜ και μία (1) στην επικουρική σύνταξη του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ).

Η αρχή των μειώσεων ξεκίνησε με την κατάργηση στα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας με το Νόμο 3845/2010 άρθρο τρίτο παρ. 10 ΦΕΚ 65 (εφαρμογή από 6 Μαΐου 2010), για όσους: α. έχουν ηλικία  κάτω  των 60 ετών β. Όσοι έχουν κύρια σύνταξη πάνω από 2.500€ γ. για όσους έχουν ηλικία  πάνω από 60 ετών τα δώρα  και το επίδομα αδείας μειώνεται στα: 400€ των Χριστουγέννων, 200€ του Πάσχα,  200€ του Επιδόματος αδείας.
και δ. Με το Νόμο 4093/2012 (ΦΕΚΑ’ 222/12-11-2012) καταργούνται οριστικά από 1-1-2013 τα δώρα και το επίδομα αδείας στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Μειώσεις στις Κύριες συντάξεις
Πρώτη μείωση

 • Με το ΝΟΜΟ 3863/2010 (15 Ιουλίου) ΦΕΚ 115 (Εφαρμογή από 1 Αυγούστου 2010) Καθιερώνεται η πρώτη Εισφορά “Αλληλεγγύης” Συνταξιούχων για συντάξεις πάνω από 1400€. Ο υπολογισμός της μείωσης γίνεται  στο σύνολο του μικτού ποσού της σύνταξης αλλά να μην κατεβαίνει κάτω από τα 1.400€.

α.   Για συντάξεις από 1400,01€  έως 1700,00€ ποσοστό 3%
β.   Για συντάξεις από 1700,01€  έως  2000,00€ ποσοστό 4%
γ.   Για συντάξεις από 2000,01€  έως 2300,00€ ποσοστό 5%
δ.   Για συντάξεις από 2300,01€  έως 2600,00€ ποσοστό 6%
ε.   Για συντάξεις από 2600,01€  έως  2900,00€ ποσοστό 7%
στ. Για συντάξεις από 2900,01€  έως  3200,00€ ποσοστό 8%
ζ.   Για συντάξεις από 3200,01€  έως  3500,00€ ποσοστό 9%
η.   Για συντάξεις από 3500,01€   και     άνω     ποσοστό 10%

Αύξηση του ποσοστού της πρώτης μείωσης

 • Επίσης με το νόμο 3986/2011 από 1-8-2011 αυξάνονται οι παραπάνω εισφορές αλληλεγγύης του Νόμου 3863/2010 που καθιερώθηκαν από 1-8-2010 ως εξής:

α.   Για συντάξεις από 1400,01€  έως 1700,00€ ποσοστό 3%
β.   Για συντάξεις από 1700,01€  έως 2000,00€ ποσοστό 6%
γ.   Για συντάξεις από 2000,01€  έως 2300,00€ ποσοστό 7%
δ.   Για συντάξεις από 2300,01€  έως 2600,00€ ποσοστό 9%
ε.   Για συντάξεις από 2600,01€  έως 2900,00€ ποσοστό 10%
στ. Για συντάξεις από 2900,01€  έως 3200,00€ ποσοστό 12%
ζ.   Για συντάξεις από 3200,01€  έως 3500,00€ ποσοστό 13%
η.   Για συντάξεις από 3500,01€   και    άνω    ποσοστό   14%

Δεύτερη μείωση

 • Με το Νόμο 3986/11 που εφαρμόζεται από 1-8-2011 για τους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, παρακρατείται επιπλέον από τις κύριες συντάξεις μηνιαία εισφορά ως εξής:

α. Για συντάξεις από 1700,01€ έως 2300,00€ ποσοστό 6%
β. Για συντάξεις από 2300,01€ έως2900,00€ ποσοστό 8%
γ. Για συντάξεις από 2900,01€   και   άνω   ποσοστό  10%

Ο υπολογισμός της παρακράτησης γίνεται στο  σύνολο του μικτού ποσού της σύνταξης αφαιρουμένου του ποσού από την πρώτη εισφορά αλληλεγγύης του Ν.3863/2010 και η παρακράτηση αυτή σταματά αυτόματα με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών.


Πρώτη Οριζόντια Μείωση Κύριων Συντάξεων με το Νόμο 4024/2011
και εφαρμογή από 1/11/11

 • Μειώνεται κατά 40% το ποσό της κύριας μηνιαίας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000€ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, αφαιρουμένων των ποσών της παρακράτησης από τις εισφορές αλληλεγγύης.

 • Μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200€ για όσους έχουν συμπληρώσει το 55 ο έτος της ηλικίας της και άνω αφαιρουμένων των ποσών της παρακράτησης από τις εισφορές αλληλεγγύης.

Δεύτερη  Οριζόντια Μείωση Κύριων Συντάξεων

 • Με το Νόμο 4051/2012 (29 Φεβρουαρίου) ΦΕΚ 40 μειώνεται σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1300€ σε ποσοστό 12% αφαιρουμένων των ποσών της παρακράτησης από τις εισφορές αλληλεγγύης και του ποσού του Νόμου 4024/2011.

Τρίτη οριζόντια μείωση με άθροιση
των κύριων και επικουρικών συντάξεων

 • Με το Νόμο 4093/2012 (ΦΕΚΑ’ 222/12-11-2012) μειώνονται όλες οι συντάξεις που καταβάλλονται συνολικά (κύριες και επικουρικές) με οποιαδήποτε αιτία και από οποιαδήποτε πηγή.

Η μείωση γίνεται στο σύνολο της καταβαλλόμενης κύριας και επικουρικής σύνταξης που το άθροισμά τους υπερβαίνει τα 1.000€ κατά μήνα.

Συγκεκριμένα οι καταβαλλόμενες μηνιαίες συντάξεις μειώνονται από 1-1-2013 ως εξής:
Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, κατά ποσοστό 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ.

-Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ.

-Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ.

-Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.

Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο την 31.12.2012 ποσό σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη:

α) για την κύρια σύνταξη, το ποσό που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010 (Α΄115), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3865/2010 (Α΄120) και του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄152) καθώς και των μειώσεων του άρθρου 2 του ν.4024/2011 (Α΄226) και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α΄40) και

β) για την επικουρική σύνταξη, το ποσό που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13α του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α΄152), καθώς και των μειώσεων των παρ. 3 και 4 άρθρου 2 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) και της παρ.2 του άρθρου 6 του ν.4051/2012 (Α΄40).

Από τις εν λόγω μειώσεις θα εξαιρεθούν μόνον οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύουν (παρ. 4 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012», Α΄229).

Μείωση  των επικουρικών συντάξεων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία με το Νόμο 3986/2011 με εφαρμογή από 1/9/2011 (και ΤΑΤΤΑ)

 • Για τις επικουρικές συντάξεις παρακρατείται μηνιαία ειδική εισφορά συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης ως εξής:

α.   Για συντάξεις μέχρι 300€ 0%
β.   Για συντάξεις από 300,01€   έως   350€    ποσοστό  3%
γ.   Για συντάξεις από 350,01€   έως  400,00€ ποσοστό 4%
δ.   Για συντάξεις από 400,01€   έως  450,00€ ποσοστό 5%
ε.   Για συντάξεις από 450,01€   έως  500,00€ ποσοστό 6%
στ. Για συντάξεις από 500,01€   έως  550,00€ ποσοστό 7%
ζ. Για συντάξεις από 550,01€   έως  600,00€ ποσοστό 8%
η. Για συντάξεις από 600,01€   έως  650,00€ ποσοστό 9%
θ. Για συντάξεις από 650,01€   και     άνω    ποσοστό 10%

Μείωση  στο Επικουρικό του ΙΚΑ -  ΕΤΕΑΜ με το Νόμο 4024/2011
με εφαρμογή από 1/11/2011

 • Από 1-11-2011 μειώνεται για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ το ποσοστό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 150€ κατά 30% αφαιρουμένων των ποσών της παρακράτησης από τις εισφορές αλληλεγγύης. Δεν ισχύει για το ΤΑΤΤΑ.

Δεύτερη μείωση Επικουρικών Συντάξεων με το Νόμο 4051/12
με αναδρομική εφαρμογή από 1/1/12

 • Μειώνονται επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ΕΤΕΑΜ – ΤΕΑΙΤ – ΤΕΑΔΥ – ΤΕΑΠΟΚΑ – ΤΑΔΚΥ – ΕΤΑΤ – ΤΕΑΥTΕΚΩ – ΔΕΗ ως εξής:

 1. Οι συντάξεις από 250€ κατά 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200€.
 2. Οι συντάξεις από 250,01€ έως 300,00€ κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 225€.
 3. Οι συντάξεις από 300,01€ και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 255€. Δεν ισχύει για το ΤΑΤΤΑ.


Τα ποσά που παρακρατούνται  από τις παραπάνω μειώσεις στις κύριες και  επικουρικές συντάξεις κατατίθενται στους παρακάτω λογαριασμούς σύμφωνα με τους Νόμους 3863/2010 άρθρο 38  - Ν. 3986/2011 άρθρο 44 – Ν. 4024/2011 .αρθρ. 2 – Ν.4051/20121 άρθρ. 6 και Ν. 4093/2012
Για την Εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων της Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης τα ποσά που παρακρατούνται από το Ν. 3863/2012 και Ν.3986/2010 αποδίδονται ως αποθεματικό  στο λογαριασμό του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.Γ.Ε.)

Τα κεφάλαια  του λογαριασμού ΑΚΑΓΕ επενδύονται στο κοινό κεφάλαιο Τραπέζης της Ελλάδος, άρα η τράπεζα χωρίς να ζητήσει τη γνώμη ή απόφαση των ταμείων τα χρησιμοποιεί όπως αυτή θέλει π.χ: ομόλογα, κουρέματα κ.λ.π..

Οι παρακάτω μειώσεις αποτελούν έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων


 • Η μείωση των κύριων συντάξεων του νόμου 4024/2011 άρθρο 2 κατά 40% και 20% αντίστοιχα αποτελούν έσοδα του ασφαλιστικού φορέα στο οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.

 • Η μείωση των επικουρικών συντάξεων του νόμου 4024/2011 άρθρο 2 κατά 30% για το ποσό πάνω από 150€ (ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ - ΤΕΑΥΤΕΚΩ,  ΤΕΑΠ – ΟΤΕ – ΕΛΤΑ - ΕΤΒΑ), αποτελούν έσοδα του ασφαλιστικού φορέα στο οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.

 • Η μείωση των κύριων συντάξεων του νόμου 4051/2012 άρθρο 6 κατά 12%, για συντάξεις πάνω από 1300€ αποτελούν έσοδα του φορέα από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.

 • Οι μειώσεις των επικουρικών συντάξεων του νόμου 4051/2012 άρθρο 6 κατά 10% έως 20% για συντάξεις πάνω από 250€ αποτελούν έσοδα του φορέα από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.

 • Οι μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Ν.4093/2012 από 1.000€ και πάνω αποτελούν έσοδα του φορέα από τον οποίο καταβάλλονται οι συντάξεις.  

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης με βάση το ετήσιο εισόδημα

 • Με το νόμο 3986/2011 επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης (χαράτσι) στα εισοδήματα άνω των 12.000€ των φυσικών προσώπων που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011-2015.
Η εισφορά που επιβάλλεται υπολογίζεται ως εξής:
α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή (1%) επί ολόκληρου  του ποσού. β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή (2%) επί ολόκληρου του ποσού. γ) Για συνολικό  καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή (3%) επί ολόκληρου του ποσού .δ) Για ετήσιο καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω
η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή  (4%) επί ολόκληρου του ποσού.
Κατάργηση αφορολόγητου ποσού

 • Με το νόμο 3986/2011 το αφορολόγητο όριο των 12.000€ μειώθηκε στις 8.000€ για το 2011. Με το νόμο 4024/2011 το αφορολόγητο όριο των 8.000€ μειώθηκε περαιτέρω στα 5.000€ και από 1-1-2013 καταργείται οριστικά.
---

Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου