Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

... τα σοβαρά είναι εδώ - Σύμβαση Εργασίας στα ΜΜΕ - 2017 ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Σύμβαση Υποχρεώσεων Εργαζόμενου
για να προσληφθεί σε Εκδοτική Επιχείρηση
(εκδίδει ημερήσια αθλητική εφημερίδα)1. Ο Εργαζόμενος υποχρεούται να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια στην εκτέλεση της ανατιθέμενης σ' αυτόν υπηρεσίας, να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες και εντολές των προϊσταμένων του, να περιφρουρεί και προάγει με κάθε τρόπο τα συμφέροντα του εργοδότη και να αφιερώνει την πείρα και τις γνώσεις του για την ευόδωση των εργασιών του Εργοδότη. Αδιαφορία του Εργαζόμενου περί την εκπλήρωση των εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεων του συνιστά σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων του Εργαζόμενου.

2. Η ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ έχει δικαίωμα να απασχολήσει τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ για την παροχή της συγκεκριμένης συμφωνημένης εργασίας σε διάφορους τόπους, ανάλογα με τις ανάγκες κατά την αδέσμευτη κρίση της χωρίς η χρησιμοποίηση αυτή του ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ να θεωρείται ως βλαπτική γι' αυτόν μεταβολή, αφού ως τόπος παροχής εργασίας του συμφωνούνται όλοι οι υπάρχοντες και εκείνοι που πρόκειται να δημιουργηθούν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑΣ, όπως για παράδειγμα οι χώροι που τελούνται αθλητικές δραστηριότητες.


Επίσης η ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ θα έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να απασχολεί τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ σε οποιαδήποτε υπηρεσία της, είτε να του αναθέσει άλλες ή και άλλες υπηρεσίες, είτε να αντικαθιστά ορισμένες από αυτές με άλλες υπηρεσίες, είτε και να τις περιορίζει (ανάλογα με τις οργανωτικές, λειτουργικές, παραγωγικές, εμπορικές ή υπηρεσιακές ανάγκες της και σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της), ανεξάρτητα από ειδικότητες και χωρίς καμία αξίωση του ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ για πρόσθετη αμοιβή από αυτό το λόγο.

3. Η υπερωριακή απασχόληση του ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ακόμη και κατά τις νυχτερινές ώρες και τις εξαιρετέες εορτές του έτους ή τις Κυριακές είναι υποχρεωτική για αυτόν εφόσον τέτοια έκτακτη εργασία θεωρείται κατά περίπτωση απαραίτητη για την ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ και εφόσον ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ είναι σε θέση να ανταποκριθεί ώστε τυχόν άρνησή του να αντίκειται στην καλή πίστη. Ο χρόνος που απαιτείται για τη μετάβαση του ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ στο χώρο εργασίας του και για την επιστροφή του στην κατοικία του είτε με χρήση μεταφορικού μέσου που έχει διαθέσει η Εταιρία είτε με άλλο τρόπο, δεν θεωρείται σαν χρόνος εργασίας και δεν δίνει δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης στον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ.


Περαιτέρω, ο χρόνος που απαιτείται για οποιαδήποτε προετοιμασία για την παροχή υπηρεσιών (αλλαγή ενδυμασίας, καθαρισμός, κ.λ.π.) επίσης δεν θεωρείται ως χρόνος εργασίας.

4. Συμφωνείται ότι οι συνολικές αποδοχές του Εργαζόμενου, όπως καθορίζονται τώρα και όπως τυχόν συμφωνηθούν στο μέλλον, περιλαμβάνουν και καλύπτουν όλες τις κάθε είδους και φύσης νόμιμες αποδοχές του Εργαζόμενου και όλα γενικά τα επιδόματα και προσαυξήσεις χωρίς καμία εξαίρεση, κάθε είδους, φύσης, ονομασίας ή αιτίας που επιβάλλονται με ΣΣΕ ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο, είτε ισχύουν την ημερομηνία έναρξης αυτής της σύμβασης, είτε τυχόν επιβληθούν στο μέλλον.

Στον πιο πάνω σχετικό όρο που αναφέρεται το ποσό μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός και τα κάθε είδους επιδόματα, προσαυξήσεις κλπ. που προβλέπονται από το νόμο και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις, πλην των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας. Από το ποσό αυτό θα γίνονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις (λ.χ. φόρος, εισφορά υπέρ του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφαλίσεως συντάξεως και υγείας και των επικουρικών ταμείων κ.λ.π.) και πέραν από τις παραπάνω αποδοχές ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ουδεμία άλλη αμοιβή δικαιούται για την απασχόλησή του μέχρι τη συμπλήρωση των νόμιμων ωρών εργασίας του. Οποιαδήποτε άλλη παροχή από την ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ πέραν των συμφωνηθεισών κατά τα ανωτέρω συμβατικών αποδοχών, ανεξάρτητα από την εφάπαξ ή περιοδική εφαρμογή της και τη διάρκεια αυτής της παροχής, θα θεωρείται πάντοτε ως οικειοθελής παροχή που δίδεται από ελευθεριότητα, δεν θα συνιστά ούτε θα είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι συνιστά νόμιμη ή συμβατική υποχρέωσή της προς τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ, δεν θα θεωρείται ως τακτική αποδοχή και η ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ θα μπορεί οποτεδήποτε να την επαναλάβει, να την διακόψει, να την τροποποιήσει ή να την ανακαλέσει Δεδομένου ότι οι αποδοχές του EPΓAZOMENOY (σημερινές ή μελλοντικές) συμφωνούνται για τα ανώτατα νόμιμα χρονικά όρια ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχολήσεως, συμφωνείται ότι και αν ακόμα σήμερα ή στο μέλλον η ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ θα απασχολεί τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ λιγότερο από αυτά τα χρονικά όρια, θα έχει το δικαίωμα να επαναφέρει εκάστοτε το ωράριο απασχολήσεως του στα ανωτέρω ανώτατα χρονικά όρια, χωρίς καμία αξίωσή του για αύξηση των αποδοχών. Εφόσον οι αποδοχές (είτε παρούσες είτε μελλοντικές) που πράγματι καταβάλλονται από την ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ στον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ είναι ανώτερες από τις νόμιμες αποδοχές του, στη διαφορά μεταξύ νόμιμων και πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών (εν όλω ή εν μέρει) κάθε υφιστάμενο ή μελλοντικό επίδομα ή πρόσθετη αμοιβή (ενδεικτικά για οικογενειακά επιδόματα, για εργασία άλλη οιαδήποτε πέραν των συμφωνημένων ως άνω παρούσα), προσαύξηση ή αποζημίωσή του ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ η παροχή σε είδος από οποιοδήποτε λόγο, και γενικά για οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη παροχή που μπορεί να προβλέπεται ή να επιδικάζεται από νόμο ΣΣΕ, διαιτητική ή δικαστική απόφαση κι αν ακόμη έχει αναδρομική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ δεν δικαιούται οποιαδήποτε αύξηση των συνολικών συμβατικών αποδοχών του, όπως συμφωνούνται ανωτέρω, ακόμα και εάν ή αύξηση αντιστοιχεί και καλύπτει τις νέες συνθήκες προσωπικής ή επαγγελματικής κατάστασης του EPΓΑΖΟΜΕΝΟΥ οι οποίες δεν υφίσταντο κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας. Κάθε μορφή παροχής σε είδος, υφιστάμενη ή μελλοντική, της ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑΣ προς τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ που δεν είναι από το νόμο υποχρεωτική, συμφωνείται ότι δεν καταβάλλεται ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ εργασίας, αλλά αποτελεί οικειοθελή παροχή ή δίνεται για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑΣ και σε κάθε περίπτωση δίνεται με την επιφύλαξη ανάκλησης της και κατά συνέπεια η ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ μπορεί οποτεδήποτε να παύσει τη χορήγησή της.

5. Εάν οποιαδήποτε νόμιμη αποδοχή αυξηθεί, ή αν καθιερωθούν στο μέλλον άλλες επιπρόσθετες νόμιμες αποδοχές, οποιασδήποτε φύσης, είδους, ονομασίας ή αιτίας, ακόμα κι αν αυτές ανταποκρίνονται και καλύπτουν νέα αντικείμενα ή νέες συνθήκες της προσωπικής, επαγγελματικής ή οικογενειακής κατάστασης του Εργαζόμενου, ο Εργαζόμενος δε θα έχει το δικαίωμα να αυξηθούν οι αποδοχές του εκτός εάν το σύνολο των πάσης φύσεως και είδους νόμιμων αποδοχών, όπως πλέον έχουν διαμορφωθεί, είναι μεγαλύτερο από το ποσό των συνολικών αποδοχών που προβλέπει η Σύμβαση, οπότε ο Εργαζόμενος θα λάβει αύξηση των αποδοχών ίση προς το ποσό αυτής της διαφοράς.

Τα μέρη συναποδέχονται και συνομολογούν ρητά ότι οι ως άνω περιορισμοί είναι δίκαιοι και εύλογοι.

Σε περίπτωση δε που κάποια από τις περιεχόμενες στην παράγραφο αυτή συμφωνίες ή κάποιο τμήμα συμφωνίας θεωρηθεί στη συνέχεια ανίσχυρο ή ανενεργό, οι λοιπές συμφωνίες ή το υπόλοιπο τμήμα της συμφωνίας δεν θα επηρεάζονται από τα ανίσχυρα ή ανενεργά μέρη.

6. Συμφωνείται επίσης και συνομολογείται ρητά ότι ο εργαζόμενος αποδέχεται τις διαδικασίες, τον τρόπο εργασίας, συνεργασίας όπως του επεξηγήθηκαν από τον Εργοδότη, προς τις οποίες και υποχρεώνεται να συμμορφώνεται απόλυτα. Ομοίως συμφωνεί και αποδέχεται να συμμορφώνεται προς τα ημερήσια προγράμματα εργασίας και λειτουργίας της Επιχείρησης καθώς και προς τις εντολές που δίνονται από τον Εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

7. Αποκλειστικώς αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς η οποία τυχόν ήθελε προκύψει από την παρούσα εργασιακή σχέση, είναι τα Δικαστήρια του Δήμου Αθηναίων (Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο, αναλόγως της αρμοδιότητας του κάθε ενός) δηλαδή οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη σύμβαση αυτή, κατά τη διάρκειά της ή και μετά τη λήξη της, θα υπάγεται στη δωσιδικία του υλικά αρμόδιου Δικαστηρίου του Δήμου Αθηναίων. Η παρούσα σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο ακόμα και για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή.

8. Ο εργαζόμενος χωρίς να στερείται από οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση της εργασίας του μέσα στα πλαίσια όμως της ακολουθούμενης από την ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ γενικής πολιτικής, υποχρεώνεται να εκτελεί τα καθήκοντά του, που θα καθορίζονται και μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση της ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑΣ, πρόθυμα και με πνεύμα απόλυτης πειθαρχίας, να δέχεται οδηγίες και να εκτελεί με επιμέλεια κάθε εντολή που του δίδεται, ευθυνόμενος για κάθε ζημιά της ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑΣ από δική του υπαιτιότητα. Επίσης ο EPΓAZOMENOΣ υποχρεούται να παρέχει εντός του πιο πάνω καθορισθέντος νόμιμου ωραρίου του και υπηρεσίες με συναφή χαρακτήρα, εφόσον παρίσταται ανάγκη και ρητά συνομολογεί ότι οι πρόσθετες αυτές εργασίες δεν επιφέρουν μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασίας του.

9. Τόπος παροχής εργασίας είναι η πιο πάνω έδρα της εταιρείας ή η εκάστοτε έδρα και το εκάστοτε υποκατάστημα και με μονομερή απόφαση της εργοδότριας ο τόπος παροχής μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τον εκάστοτε τόπο δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή αλλού όπου βρίσκεται η ομάδα ή η αθλητική ή άλλη δραστηριότητα της οποίας έχει το ρεπορτάζ ο εργαζόμενος και να προσαρμόζεται η παροχή εργασίας στις ανάγκες της εργασίας.

10. Η ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή, αν για οποιοδήποτε λόγο ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ προφανώς δεν επαρκεί για την εκτέλεση της συμφωνημένης εργασίας. Εξάλλου κάθε παράβαση εκ μέρους του ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ των όρων αυτής της συμβάσεως συνεπάγεται την εξ υπαιτιότητάς του και εκ μέρους του λύση της συμβάσεως εργασίας, που λογίζεται ότι επέρχεται με οικειοθελή αποχώρησή του. Και στις δυο αναφερόμενες περιπτώσεις ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ δεν θα δικαιούται καμία αποζημίωση. Με τη λύση της συμβάσεως εργασίας για οποιοδήποτε λόγο ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ υποχρεούται να παραδώσει στην ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ όλα τα έγγραφα, μελέτες, στοιχεία κ.λ.π. που βρίσκονται στα χέρια του και αφορούν την ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ,

11. Η ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ δύναται να καθορίζει κάθε φορά τις ακριβείς ημέρες λήψεως αδείας από τον EPΓΑΖΟΜΕΝΟ. Σε κάθε περίπτωση απουσίας του ΕΡΓAZOMENOY από την εργασία του και προκειμένου να μη θεωρηθεί αυτή αδικαιολόγητη απαιτείται προηγουμένως έγκριση της ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑΣ. Ειδικά όταν πρόκειται για απουσία λόγω προβλήματος υγείας ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ και να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση.

12. Τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί μέχρι σήμερα από τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ, καθώς και όποια αλλαγή σε αυτά ή / και όποια δηλωθούν στο μέλλον, τηρούνται σε ειδικό αρχείο από την ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ για την εξυπηρέτηση της συνεργασίας μεταξύ της τελευταίας και του EPΓAZOMENOY, για όσο χρόνο διαρκεί η συνεργασία αυτή και ακόμα και μετά το τέλος της. Με την παρούσα ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα της ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑΣ να τηρεί αρχείο ευαίσθητων δεδομένων κατά τους ορισμούς του Ν. 2472/1997.

13. Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ οφείλει να ενημερώνει την ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ για κάθε γεγονός που επηρεάζει την εργασιακή σχέση καθώς και κάθε αλλαγή της διευθύνσεώς του.

14. Η ρητή η σιωπηρή (με τη μη ενάσκηση) παραίτηση από την εργοδότρια από οποιοδήποτε δικαίωμα απορρέον εκ της παρούσης συμβάσεως ισχύει μόνο όταν έχει υποβληθεί εγγράφως και η επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από την εργοδότρια δεν δημιουργεί προηγούμενο ούτε κωλύει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος της εργοδότριας που απορρέει από την παρούσα σύμβαση.

15. Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ δηλώνει πως έλαβε γνώση και αποδέχεται τον από 8-3-2017 κανονισμό εργασίας της ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑΣ, ο οποίος προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

16. Ρητά συνομολογείται με την παρούσα ότι η εργοδότρια επιχείρηση μπορεί μονομερώς να τροποποιεί οποιονδήποτε από τους όρους του παρόντος συμφωνητικού άνευ συναίνεσης του εργαζομένου και χωρίς αυτό να αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή.
17. Η τροποποίηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσης σύμβασης, συντελείται και αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο, ρητώς αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.

---
*

6 σχόλια:

 1. Αυτά συμβαίνουν στη χρεωδουλοπαροικία, όπου η μη καταβολή μισθών δεν αποτελεί βλαπτική μεταβολή. Ποιό αρρωστημένο-βλαμμένο μυαλό σκέφτηκε και συνέταξε αυτό το επαίσχυντο κείμενο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μακάρι αυτός που έγραψε αυτό το τερατούργημα να ζήσει να δει να το υπογράφουν τα παιδιά του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ ανώνυμος 9:54 π.μ. - μάλλον εννοείς αυτός που έχει νομοθετήσει αυτό το τερατούργημα ...

   Διαγραφή
 3. Δεν πάει το μυαλό σου ποιος το έγραψε. Προστάτης εργαζομένων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ ανώνυμος 5:23 μ.μ. - ό,τι πει ο πελάτης αυτό κάνει και η δικηγόρος ... απλώς να την έχετε στα υπόψη σας για μελλοντικές εργατικές υποθέσεις ...

   Διαγραφή
  2. Καλό το παστίτσιο, καλός και ο μουσακάς, αλλά το ....παπουτσάκι ακόμα καλύτερο.

   Διαγραφή