Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

... ΕΡΤ - γενικός κανονισμός προσωπικού, με κενά ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Εκτός οι όροι και οι συνθήκες εργασίας...

Εγκρίθηκε
ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού
της ΕΡΤ
Ανακοίνωση ΔΣ ΕΡΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, ενέκρινε το κείμενο του Γενικού Κανονισμού του Προσωπικού της εταιρείας, ο οποίος θα ισχύει από την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στη Διαύγεια.

Ο εν λόγω Κανονισμός Προσωπικού εγκρίθηκε κατά τα προβλεπόμενα της σχετικής διάταξης του νόμου 4173/2013, όπως ισχύει, αφού πρώτα τέθηκε σε διαβούλευση και δόθηκε η δυνατότητα στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους να εκφράσουν τη γνώμη τους, ως ο νόμος ορίζει. Η Διοίκηση της εταιρείας έλαβε υπόψη τα υποβληθέντα σχόλια και αποδέχθηκε όσα εξ αυτών ήταν εφικτό, προτιθέμενη να προβεί σε βελτιώσεις του κειμένου που ενέκρινε, εφόσον κατά την εφαρμογή του Κανονισμού κριθεί σκόπιμη η τροποποίησή του.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω Κανονισμός ρυθμίζει θέματα προσωπικού, όπως τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη και τη σχετική διαδικασία, τις ειδικότητες του προσωπικού, την ιεραρχία, την πειθαρχική διαδικασία και συναφή ζητήματα.

Αντιθέτως, δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού, όπως οι αμοιβές, το ωράριο απασχόλησης, οι άδειες και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας του προσωπικού. Για την από κοινού διαμόρφωση των διατάξεων αυτών, στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, η Διοίκηση της ΕΡΤ απευθύνει πρόσκληση προς τους νόμιμους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, τους οποίους καλεί να προσέλθουν για την έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων. Αποτελεί βούληση της Διοίκησης να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα κρίσιμα αυτά ζητήματα.

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Οργανόγραμμα της ΕΡΤ ΑΕ, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή. Για την πλήρωση των θέσεων των Γενικών Διευθυντών θα δημοσιευθεί άμεσα σχετική εσωτερική πρόσκληση. Στη συνέχεια θα προκηρυχθούν οι λοιπές θέσεις ευθύνης, προκειμένου να στελεχωθούν το συντομότερο δυνατό, ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας

---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου