Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

... το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αντιδρά στις ανακρίβειες των "σοφών" ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Το ΕΤΑΠ ΜΜΕ
απαντά στο πόρισμα
της «Επιτροπής Σοφών»

Άμεση είναι η αντίδραση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ ΜΜΕ σε σειρά ανακριβειών και μεροληπτικών αποσπασματικών αναφορών εις βάρος του Ταμείου, που εμπεριέχονταν στο πόρισμα της «Επιτροπής Σοφών» για το ασφαλιστικό.

Στο διοικητικό συμβούλιο που διεξήχθη εκτάκτως, αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας και άμεσης αποκατάστασης για τα ΑΛΗΘΙΝΑ δεδομένα του ΝΠΔΔ ΕΤΑΠ ΜΜΕ, στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικά, το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Κατά την ανάγνωση του πορίσματος της Επιτροπής για την Αναμόρφωση του Ασφαλιστικού Συστήματος διαπιστώνουμε ανακρίβειες και αποσπασματικές αναφορές σε στοιχεία που αφορούν το ΕΤΑΠ ΜΜΕ με αποτέλεσμα να δημιουργείται στρεβλή εικόνα για το Ταμείο μας.

Το ΕΤΑΠ ΜΜΕ αναφέρεται δύο φορές στο πόρισμα (σελ. 4 & 5) με τρόπο που μας προκαλεί εύλογα ερωτήματα καθώς δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις εις βάρος ενός Ταμείου που, μόνο αυτό, παρέμεινε όρθιο κατά την περίοδο της κρίσης χωρίς κρατική χρηματοδότηση και υπήρξε απολύτως συνεπές στις υποχρεώσεις του τόσο προς τους ασφαλισμένους του όσο και προς το Δημόσιο (φορολογικές υποχρεώσεις, αποδόσεις στον ΕΟΠΥΥ και στον ΑΚΑΓΕ, κ.λ.π.).

Δια της παρούσης επιθυμούμε να αποκαταστήσουμε την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα των στοιχείων ώστε να υπάρξει ορθή κατανόηση εκ μέρους σας και εκ μέρους παντός ενδιαφερομένου, των οικονομικών και διοικητικών χαρακτηριστικών του Ταμείου.

Ειδικότερα:

Διαβάζουμε στη σελίδα 5 του πορίσματος:

«Τα συνολικά έσοδα των Ταμείων καταγράφουν σημαντική μείωση την περίοδο 2011-2013 από 12% στο ΝΑΤ έως 48,9% στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ…».

Δεν μας είναι κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο η μείωση των συνολικών εσόδων του Ταμείου μας προσδιορίζεται στο 48,9% για την περίοδο 2011-2013. Ανατρέχοντας στα οικονομικά στοιχεία της περιόδου εκείνης διαπιστώνουμε ότι η συνολική μείωση των εσόδων ανέρχεται στο 33,64% και όχι στο 48,9% (συνημμένος πίνακας με τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, τα οποία ήδη διαθέτει το Υπουργείο). Μάλιστα, στις απώλειες ύψους 33,64% κατά τη διετία 2011-2013 έχουν συνυπολογιστεί και οι επιπτώσεις του PSI στα έσοδα. Θέτουμε ειδικότερα υπόψη σας ότι το ΕΤΑΠ ΜΜΕ το έτος 2011 (πριν από το PSI) εισέπραξε ως έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας (απόδοση κοινού κεφαλαίου, τόκοι καταθέσεων, απόδοση Ο.Ε.Δ.) το συνολικό ποσό των 94.720.380 ενώ το 2013 (μετά το PSI) εισέπραξε μόλις το 1/3 του συγκεκριμένου ποσού (32.374.712 ευρώ). Σημειώνουμε, επίσης, πως τα έσοδα του Ταμείου μας, πέραν των εισφορών και των επενδύσεων, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα ποσά της διαφημιστικής δαπάνης (εισπράξεις από αγγελιόσημο) η οποία, στα χρόνια των μνημονίων, βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση.

Παρά το γεγονός εξάλλου ότι το πόρισμα δίδει έμφαση στην πτώση των εσόδων κατά την περίοδο 2011-2013 και μάλιστα με ανακριβή, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, στοιχεία, ουδεμία αναφορά γίνεται στο διάστημα 2013-2014 κατά το οποίο εμφανίζονται να σταθεροποιούνται τα συνολικά έσοδα του Ταμείου (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από καταθέσεις, χορηγηθέντα δάνεια, αποδόσεις Κοινού Κεφαλαίου κ.α.) ενώ ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις εισφορές σημειώνεται αύξηση 4,03% καθώς και αύξηση 1,04% στις εισπράξεις από αγγελιόσημο (συνημμένα αναλυτικά στοιχεία). Αποσιωπάται, μάλιστα, το γεγονός ότι, παρά τη μείωση των εσόδων του, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ εμφάνισε τα έτη 2013 και 2014 σημαντικό ταμειακό πλεόνασμα (επισυναπτόμενος πίνακας).

Επίσης, ουδεμία αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι το Ταμείο α) δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, β) είναι βιώσιμο, όπως προκύπτει από την πρόσφατη αναλογιστική μελέτη του ΕΤΑΠ ΜΜΕ η οποία έχει κατατεθεί στο Υπουργείο σας.

Τονίζουμε, τέλος, πως το Ταμείο μας:
Διαθέτει αποθεματικά + ταμειακά διαθέσιμα ύψους 681.504.348,80 ευρώ (τιμές στις 30.09.2015).
Επιπροσθέτως διαθέτει ομόλογα ονομαστικής αξίας 216.271.220 ευρώ (λήξη 2023-2042).
Διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, η εκμετάλλευση της οποίας έχει δρομολογηθεί στο σύνολο της.
Οι απαιτήσεις του έναντι άλλων Ταμείων και κυρίως έναντι του ΙΚΑ από διαδοχική ασφάλιση υπερβαίνουν σήμερα τα 92.000.000 ευρώ.
Οι απαιτήσεις του Ταμείου μας από παλαιότερη εθελούσια έξοδο της ΕΡΤ ανέρχονται στα 4.628.335,40 ευρώ.

Σημειώνουμε δε, πως το πόρισμα δεν κάνει αναφορά στα ποσοστά μείωσης των εσόδων των άλλων Ταμείων εξαιρουμένων των ποσών της κρατικής χρηματοδότησης, ώστε να υπάρξουν συγκριτικά στοιχεία.

Στη σελίδα 4 του πορίσματος, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ επιλέγεται ως αρνητικό παράδειγμα πολυδιάσπασης των υπηρεσιών της Κοινωνικής Ασφάλισης. Διαβάζουμε:

«Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ΕΤΑΠ ΜΜΕ που συνολικά παρέχει 8.208 συντάξεις και αποτελείται από 10 τομείς ασφάλισης».

Μόνο σε λόγους δημιουργίας εντυπώσεων μπορεί να αποδοθεί το γεγονός ότι ο αριθμός των τομέων ασφάλισης του Ταμείου μας συγκρίνεται με τον αριθμό των συνταξιούχων μας και όχι με τον αριθμό των ασφαλισμένων μας. Πέρα, όμως, από τις όποιες εντυπώσεις καλλιεργούνται, είναι κοινώς παραδεκτό ότι δεδομένης της επιταγής του νομοθέτη ο οποίος επέβαλλε την πολυδιάσπαση των Τομέων Ασφάλισης όλων των Ταμείων (όχι μόνο του ΕΤΑΠ ΜΜΕ), το Ταμείο μας σήμερα αποτελεί στην πράξη ένα από τα πιο επιτυχή παραδείγματα ενοποίησης πρώην διάσπαρτων Ταμείων.

Είναι χρήσιμο να τονίσουμε πως τον Δεκέμβριο του 2013 οι υπηρεσίες του ΕΤΑΠ ΜΜΕ κατέθεσαν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρόταση για τη μείωση κατά 25% των λειτουργικών δομών του Ταμείου μας, όμως η πρόταση αυτή παραμένει μέχρι σήμερα ανενεργή.

Με βάση τα ανωτέρω, ευλόγως θεωρούμε ότι το Ταμείο μας όχι μόνο δεν συνιστά αρνητικό παράδειγμα της πορείας του Ασφαλιστικού Συστήματος αλλά αντιθέτως συνιστά το θετικό παράδειγμα του Ασφαλιστικού συστήματος κι ως τέτοιο οφείλει να αντιμετωπίζεται. Σας είναι εξάλλου γνωστό πως παρότι το ΕΤΑΠ ΜΜΕ δεν υποστηρίζεται από το ΚΕΑΟ για την είσπραξη των ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς αυτό, καταγράφει εντούτοις τα δυόμισι τελευταία χρόνια εντυπωσιακά αποτελέσματα ως προς την εισπραξιμότητα παλαιών και νέων οφειλών.

Τονίζουμε επίσης, πως παρά το μεγάλο ύψος των απαιτήσεών μας έναντι άλλων Ταμείων και Οργανισμών, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ καταβάλλει ανελλιπώς τις υποχρεώσεις του τόσο προς τον ΕΟΠΥΥ όσο και προς τον Λογαριασμό ΑΚΑΓΕ, προς τον οποίο αποδίδεται το 10% του αγγελιοσήμου.

Κύριε Υπουργέ,

Αναμφιβόλως, παραμένουν μέχρι σήμερα ιδιαιτέρως υψηλές οι απώλειες των εσόδων του Ταμείου μας σε σχέση με την περίοδο πριν από τα μνημόνια. Έχετε ιδία αντίληψη της εκρηκτικής αύξησης της ανεργίας στον κλάδο, της δραματικής μείωσης των αμοιβών των εργαζομένων στα ΜΜΕ, της κατακόρυφης πτώσης της πραγματικής διαφημιστικής δαπάνης και συνακολούθως του αγγελιοσήμου αλλά και των βαρύτατων συνεπειών στα έσοδα πολιτικών αποφάσεων όπως το PSI και το κλείσιμο της ΕΡΤ. Είναι όμως σημαντικό να τονιστεί το εξής: η μείωση των εσόδων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ένας σημαντικός όγκος του δημοσιογραφικού επαγγέλματος ασκείται πλέον στο διαδίκτυο. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι παραμένουν εκτός ασφάλισης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ παρά τις επίμονες προσπάθειες τόσο το Ταμείου όσο και των συνδικαλιστικών Ενώσεων του Τύπου για την αποκατάσταση αυτής αδικίας η οποία, κατά την άποψη μας συνιστά στρέβλωση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης εκτός της ασφάλισης του Ταμείου παραμένουν οι εργαζόμενοι σε ΜΜΕ με δελτίο παροχής υπηρεσιών, οι τεχνικοί της τηλεόρασης και των ραδιοφωνικών σταθμών και άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, σε εφαρμογή των προαπαιτουμένων, καταργήθηκε προσφάτως ψηφισθείσα διάταξη η οποία επέτρεπε τη ασφάλιση των Ταμείο μας των αθλητικών συντακτών που εργάζονται στα Γραφεία Τύπου των αθλητικών ομοσπονδιών οι οποίοι στο σύνολο τους είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, μέλη της ΕΣΗΕΑ.

Με βάση τα ανωτέρω, επαναλαμβάνουμε πως η πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου μας για Ενιαίο Ταμείο των ΜΜΕ με ένταξη στην ασφάλιση όλων των κατηγοριών εργαζομένων στα Μέσα Ενημέρωσης και διασφάλιση του πόρου μας (αγγελιόσημο) αποτελεί τη μόνη ασφαλιστικά σκόπιμη, νομικά βάσιμη και δημοσιονομικά συμφέρουσα λύση.

Όπως προκύπτει από την αναλογιστική μελέτη την οποία έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο σας, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ μπορεί να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση της συγκεκριμένης προτάσεως.


Επιφυλασσόμεθα να καταθέσουμε αναλυτικότερα τις θέσεις μας στη διαβούλευση που θα ακολουθήσει.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με τιμή

Για το Δ.Σ.
Παναγιώτα Αντωνοπούλου
Πρόεδρος
---
*

1 σχόλιο:

 1. Εργάτης Τύπου
  Σημαντική και τεκμηριωμένη η απάντηση του ΔΣ του Ταμείου.
  Α. Μήπως πρέπει να δοθεί στην δημοσιότητα και τελευταία αναλογιστική μελέτη για την βιωσιμότητα του Ταμείου;
  Β. Μήπως πρέπει να σκεφτούμε ότι τα αποθεματικά και τα ταμειακά διαθέσιμα μαζί με την άλλη περιουσία, ακίνητα και ομόλογα μπήκαν στο στόχαστρο για να πάνε στο βαρέλι δίχως πάτο του ΙΚΑ:
  Γ. Καλά το ΔΣ απάντησε στους "σοφούς", οι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι πως θα απαντήσουν;
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
  ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΩΡΑ !!!

  ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ
  ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή