Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

... μην υπογράφετε ατομικές συμβάσεις ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Eπιστρέφει δικαιωμένος
στον Alpha 98.9 και ο τρίτος τεχνικός


Είχε απολυθεί επειδή δεν υπέγραψε ατομική σύμβαση

Με την απόφαση 2815/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνεται και ο τρίτος τεχνικός, που απελύθη από την διοίκηση του ραδιοσταθμού Alpha 98,9 επειδή δεν υπέγραψε ατομική σύμβαση με όρους δυσμενέστερους της ΣΣΕ της Ενωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ).

Συγκεκριμένα με την απόφαση το δικαστήριο «δέχεται» «την αγωγή» του τεχνικού «αναγνωρίζει ότι η από 20-9-2012 καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ενάγοντος εκ μέρους της εναγομένης είναι άκυρη» και «υποχρεώνει την εναγομένη» (ραδιοσταθμός Alpha 98,9) «να αποδέχεται τις υπηρεσίες του ενάγοντος» (τεχνικός μέλος της ΕΤΕΡ) «με τους ίδιους όρους και συνθήκες εργασίας ως και προ της άνω καταγγελίας, επ' απειλή χρηματικής ποινής σε βάρος της (ραδιοσταθμός Alpha 98,9) ποσού 100 ευρώ για κάθε εργάσιμη ημέρα άρνησής της να τον απασχολεί κατά τα ανωτέρω.»

Υποχρεώνει την εναγόμενη» (Alpha 98,9) «να καταβάλει στον ενάγοντα» (τεχνικός ) «το ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (8.517,12), νομιμοτόκως από τότε που κάθε επιμέρους κονδύλι κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, όπως ειδικότερα ορίζεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Καταδικάζει την εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, το ύψος του οποίου ορίζει στο ποσό των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.»

Η ΕΤΕΡ σημειώνει:

1ον) Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον νομικό μας σύμβουλο Δημήτρη Περπατάρη, που χειρίστηκε την υπόθεση του συναδέλφου μας.
2ον) Καλούμε τους εργοδότες να σταματήσουν κάθε προσπάθεια εκβίασης των εργαζομένων, επί ποινή απολύσεως, για υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας με όρους κατώτερους αυτών των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
3ον) Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους που αντιστέκονται υπερασπιζόμενοι τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου