Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

... νέο καθεστώς για πρακτορεία διανομής Τύπου - αλλαγές για τους εφημεριδοπώλες ...

*
Τυπολογίες
***
*

Αναγγέλλεις και λειτουργείς!

Νέο καθεστώς για τα πρακτορεία Διανομής Τύπου
Νέο καθεστώς λειτουργίας για τα πρακτορεία Διανομής Τύπου. Υπό την πίεση που ασκεί το νομικό καθεστώς απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, πλέον απλουστεύεται η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργία των πρακτορείων και καταργείται το σκέλος της απαίτησης της προηγούμενης άδειας.  Με την  απόφαση  αυτή καταργείται ολοσχερώς το προηγούμενο νομικό καθεστώς όπως είχε δημιουργηθεί πριν από 30 χρόνια, το 1982 και όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια.
Έτσι  σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση “κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να προβεί στην ίδρυση και λειτουργία Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών . Για την ίδρυση και τη λειτουργία του ζητούνται στην περίπτωση του φυσικού πρόσωπου ή της ατομικής  επιχείρησης ή άλλου νομικού προσώπου,  αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου έγγραφου (διαβατηρίου κ.λπ.) και Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με τις τυχόν μεταβολές. Εάν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά ΦΕΚ συστάσεων και τροποποιήσεων στοιχεία μετοχικών συνθέσεων, βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας κ.α.. Απαραίτητη είναι η οικονομοτεχνική έκθεση για τη λειτουργία του και οι τίτλοι ιδιοκτησίας της εταιρειών Η Διεύθυνση Εποπτείας Έντυπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης  χορηγεί στον αναγγέλλονται βεβαίωση υποβολής Αναγγελίας και εντός 3 μηνών είναι υποχρεωμένη να ολοκληρώσει το σχετικό έλεγχο.
Μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας,  και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις ο  αναγγέλλων ασκεί την δραστηριότητα, ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο Όμως η αρμόδια επιτροπή της γενικής γραμματείας, μπορεί να διενεργήσει έλεγχο και να απαγορεύσει τη λειτουργία του πρακτορείου. Τέλος, το Πρακτορείο σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούται να πρακτορεύει  εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδονται κατά παράβαση των διατάξεων περί Τύπου, όρων κυκλοφορίας ή τρόπου πώλησης.
Τι καταργείται
Με το νέο καθεστώς, καταργούνται μια σειρά διατάξεων που αφορούσαν στη λειτουργία των πρακτορείων, ή το καθεστώς των εφημεριδοπωλών. Έτσι σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της γενικής γραμματείας, στο σκέλος των πρακτορείων, καταργείται, η διάταξη που ανέφερε πως  στην άδεια  του πρακτορείου  “θα αναφέρονται με λεπτομέρεια οι λόγοι που συνηγορούν στη  χορήγησή της, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν με την ίδρυση του νέου  Πρακτορείου εξυπηρετούνται οι πραγματικές ανάγκες του τύπου» ή η διάταξη που υποχρεώνει τα πρακτορεία “να κυκλοφορούν τα εκτός της έδρας τους έντυπα  μόνο μέσω των υποπρακτορείων του τόπου της έκδοσης τους».
Τι αλλάζει για τους εφημεριδοπώλες
Στην περίπτωση των εφημεριδοπωλών, καταργείται η υποχρέωση της έκδοσης σχετικής ταυτότητας από το αρμόδιο υπουργείο . Ακόμη καταργείται η υποχρέωση  των εφημεριδοπωλών να  απασχολούνται  προσωπικά  στην πώληση, παραλαβή και παράδοση  εντύπων, καθώς και στην υποχρέωση για αυτοπρόσωπη καθημερινή  συναλλαγή τους με τα Πρακτορεία Διανομής του Τύπου.  Το δικαίωμα αυτό των εφημεριδοπωλών, όπως αναφέρεται “εκτείνεται αποκλειστικά στην περιφέρεια” . Τέλος καταργείται η διάταξη που ορίζει πως   η  αμοιβή των εφημεριδοπωλών καθορίζεται με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*


                 ............... Συνδικάτο Τύπου Τώρα !!! ................

                                                                            *

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου