Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

... Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης Ν.4093/2012 ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

Σολωμού 65 Αθήνα τ.κ. 104-32 τηλ. 210-5244901 fax 210-5236838

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ 4093/2012 (ΦΕΚ 222 ΤΕΥΧΟΣ Α/12-11-12)
 ΣΤΟ ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η    Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   

Μετά τη ψήφιση του νέου αντιασφαλιστικού νόμου της τρικομματικής Κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ 4093/2012, τα όρια ηλικίας έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Με τις διατάξεις αυτές, από 1.1.2013, καθορίζεται πλέον για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ως γενικό όριο ηλικίας το 67ο έτος με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τα 15 έτη (4.500 καταβολές) και το 62ο έτος για μειωμένη σύνταξη για άνδρες και γυναίκες. Επίσης από 1.1.2013, ως γενική προϋπόθεση πλήρους συνταξιοδότησης καθορίζεται η συµπλήρωση 40 ετών (12.000 καταβολές) ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας.

 Από 1.1.2013, όλα όσα ισχύουν μέχρι την 31η.12.2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όπου  προβλέπονται, από γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις που δεν άλλαξαν με  το άρθρο 10 του ν.3863/2010, αυξάνονται κατά 2 έτη.

Επίσης προβλέπεται ρητά ότι διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα δικαιώματα έως και 31.12.2012 συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται - µε ή χωρίς αναγνώριση πλασµατικών χρόνων - προκειµένου για συνταξιοδότηση µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31.12.2012.

-        ∆ιευκρινίζεται ότι θεµελιωµένο δικαίωµα υφίσταται, όταν ο ασφαλισµένος συµπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόµενος.

-        Κατοχυρωµένο δικαίωµα είναι η δυνατότητα των ασφαλισµένων να συνταξιοδοτηθούν (δηλαδή να «κλειδώσουν») µε τις προϋποθέσεις που διαµορφώνονται κατά το έτος συµπλήρωσης του απαιτούµενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.

 Αναλυτικά, για την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες :

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση µέχρι και 31.12.1992)

1. Για τους ασφαλισµένους που συνταξιοδοτούνται λόγω 35ετίας, οι µεταβολές που επέρχονται από 1.1.2013 στις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ.1, του άρθρου 10, του ν. 825/1978, όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.1, του άρθρου 143, του ν. 3655/2008 και την παρ. 1, του άρθρου 10, του ν.3863/2010 συνίστανται :

Α. στον ανακαθορισµό του χρόνου ασφάλισης, ο οποίος από 1.1.2013 αναπροσαρµόζεται στα 12.000 ηµεροµίσθια.

Β. στην αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το οποίο από 1.1.2013 διαµορφώνεται στο 62ο έτος.

Οι ασφαλισµένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη µε τη συµπλήρωση των
προϋποθέσεων που διαµορφώνονται κατά το έτος συµπλήρωσης των 10.500 ηµερών ασφάλισης.

Η αύξηση του χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης αποτυπώνεται
αναλυτικά κατ’ έτος στον ακόλουθο πίνακα :

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης των 10500 ημερών ασφάλισης
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείτε για τη συνταξιοδότηση
2010
10.500
58
2011
10.800
58
2012
11.100
59
2013
12.000
62

Παραδείγµατα :

α. Ασφαλισµένος/-η που το έτος 2012 έχει πραγµατοποιήσει 10.500 ηµέρες ασφάλισης, δικαιούται σύνταξη µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το ίδιο έτος, δηλαδή θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 59ου έτος της ηλικίας και 11.100 ηµερών ασφάλισης .

β. Ασφαλισµένος/-η που συµπληρώνει από 1.1.2013 και εφεξής 10.500 ηµέρες ασφάλισης, δικαιούται σύνταξη µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν από το έτος αυτό και εφεξής, δηλαδή µε τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 12.000 ηµερών ασφάλισης .

Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης

2. Για τους ασφαλισµένους/-ες που συνταξιοδοτούνται µε 10.000 ηµέρες ασφάλισης, οι µεταβολές που επέρχονται στις διατάξεις της παρ.1β, του άρθρου 28, του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παρ. 12 ,του άρθρου 10, του ν.3863/2010, συνίστανται στα ακόλουθα:

α. Ανακαθορίζονται από 1.1.2013 για τις γυναίκες ασφαλισµένες του Ιδρύµατος τόσο το όριο ηλικίας όσο και ο συντάξιµος χρόνος που απαιτείται για τη λήψη πλήρους σύνταξης και

β. Ανακαθορίζεται από 1.1.2013 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών ασφαλισµένων.

Συγκεκριµένα : α. Γυναίκες ασφαλισµένες :

Από 1.1.2013, το όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης αυξάνεται στο 62ο και ο
απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης αυξάνεται στις 12.000 ηµέρες.
Σε ό,τι αφορά τη λήψη µειωµένης σύνταξης, από 1.1.2013, το όριο ηλικίας διαµορφώνεται στο 60ο και, εν συνεχεία, το όριο αυτό σταδιακά προσαυξάνεται και καταργείται, µέσω της προσθήκης ενός εξαµήνου ανά έτος και µέχρι τη συµπλήρωση του 62ου έτους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10, του ν. 3863/2010.

Οι ασφαλισµένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη µε τη συµπλήρωση των
προϋποθέσεων που διαµορφώνονται κατά τη συµπλήρωση των 10.000 ηµερών ασφάλισης.

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας, για πλήρη και µειωµένη σύνταξη, καθώς και του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης, για τις γυναίκες ασφαλισµένες, αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης των 10.000 ημερών ασφάλισης
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που απαιτείται για πλήρη σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για μειωμένη σύνταξη κατά το μεταβατικό στάδιο της σταδιακής κατάργησης
2010
10.000
57
55
2011
10.400
58
56
2012
10.800
58,5
56,5
2013
12.000
62
60
2014
12.000
62
60,5
2015
12.000
62
61
2016
12.000
62
61,5
2017
12.000
62
---

 Για τη λήψη µειωµένης σύνταξης, απαιτείται η πραγµατοποίηση τουλάχιστον 100 ηµερών ασφάλισης, κάθε έτος, την αµέσως προηγούµενη πενταετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη.

Παραδείγµατα :
α. Ασφαλισµένη που συµπληρώνει τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης το έτος 2012 θα συνταξιοδοτηθεί µε πλήρες ποσό σύνταξης όταν συµπληρώσει 10.800 ηµέρες ασφάλισης και το 58,5 έτος της ηλικίας της (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης όπως έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος 2012) ή του 56,5 έτους προκειμένου για τη λήψη μειωμένης.
β. Ασφαλισµένη που συµπληρώνει τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης το έτος 2014, µπορεί να υποβάλει αίτηση σύνταξης µε τη συµπλήρωση 12.000 ηµερών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας, προκειµένου για τη λήψη πλήρους σύνταξης ή του 60ου έτους και µισό (60,5), προκειµένου για τη λήψη µειωµένης.

β. Άνδρες ασφαλισµένοι :

Το 63,5ο έτος της ηλικίας που αποτελεί το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης µε τη
συµπλήρωση 10.000 ηµερών ασφάλισης µέχρι και 31.12.2012, ανακαθορίζεται από 1.1.2013, στο 67ο, ενώ το 60ο έτος της ηλικίας που αποτελεί το όριο ηλικίας µειωµένης συνταξιοδότησης µε τον ίδιο χρόνο ασφάλισης, αυξάνεται από 1.1.2013 στο 62ο. Οι ασφαλισµένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξη µε τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων που διαµορφώνονται κατά τη συµπλήρωση των 10.000 ηµερών ασφάλισης.

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και µειωµένης συνταξιοδότησης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ
Συμπλήρωσης των 10.000 ημερών ασφάλισης
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που απαιτείται για πλήρη σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
που απαιτείται για μειωμένη σύνταξη
2010
10.000
62
60
2011
10.000
63
60
2012
10.000
63,5
60
2013
10.000
67
62

Για τη λήψη µειωµένης σύνταξης, απαιτείται η πραγµατοποίηση τουλάχιστον 100 ηµερών ασφάλισης, κάθε έτος, την αµέσως προηγούµενη πενταετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης για σύνταξη.

Παραδείγµατα :

α. Ασφαλισµένος που συµπληρώνει τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης το έτος 2012 θα συνταξιοδοτηθεί µε πλήρες ποσό σύνταξης όταν συµπληρώσει το 63,5 έτος της ηλικίας (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας όπως έχει διαµορφωθεί κατά το έτος 2012).


β. Ασφαλισµένος που συµπληρώνει τις 10.000 ηµέρες ασφάλισης από 1.1.2013 θα συνταξιοδοτηθεί στο 67ο έτος της ηλικίας µε πλήρες ποσό σύνταξης ή στο 62ο µε µειωµένο ποσό σύνταξης.

Συνταξιοδότηση 35ετία με 7.500 ΚΒΑΕ

α. Για τους ασφαλισµένους/ -ες, που συνταξιοδοτούνται µε 10.500 ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 ηµέρες στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, ανακαθορίζονται από 1.1.2013, τα όρια ηλικίας για πλήρη και µειωµένη σύνταξη.

β. Οι ασφαλισµένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξης µε το όριο ηλικίας που
διαµορφώνεται κατά το έτος συµπλήρωσης των 10.500 ηµερών ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 ηµέρες στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα.

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και µειωµένης σύνταξης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ
Συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης από τις οποίες 7.500 στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που θα απαιτηθούν για συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Για πλήρη

Για μειωμένη
2010
10.500
55
53
2011
10.500
55 & 9 μήνες
53& 9 μήνες
2012
10.500
56 & 6 μήνες
54 & 6 μήνες
2013
10.500
60 & 9 μήνες
58 & 9 μήνες
2014
10.500
61 & 6 μήνες
59 & 6 μήνες
2015
10.500
62
60

Παραδείγµατα :

α. Ασφαλισµένος που το έτος 2012 έχει πραγµατοποιήσει 10500 ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, δικαιούται σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 56ου έτους & 6 µηνών για πλήρη σύνταξη και του 54ο έτους & 6 µηνών για µειωµένη.

β. Ασφαλισµένος που το έτος 2015 θα πραγµατοποιήσει 10500 ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα δικαιούται σύνταξη, µε τη συµπλήρωση του 62ου για πλήρη σύνταξη και του 60ου για µειωµένη.

Βαρέα – Ανθυγιεινά  Άνδρες-  Γυναίκες

Για τους άνδρες ασφαλισµένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα (ΒΑΕ), που συνταξιοδοτούνται µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων, τουλάχιστον 3.600 σε ΒΑΕ και από αυτές, 1000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης , το όριο ηλικίας, από 1.01.2013, αυξάνεται από το 60ο στο 62ο έτος.

ΕΤΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2012

4500
60
2013
62

Παράδειγµα :

-        Ασφαλισµένος, ο οποίος το 2012 συµπληρώνει 4.500 ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 σε ΒΑΕ και από αυτές, 1000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας, δικαιούται σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, εφόσον το συµπληρώνει έως 31.12.2012.

-        Στην περίπτωση που συµπληρώνει 4.500 ηµέρες ασφάλισης µετά την 1.01.2013 (εκ των οποίων 3.600 σε ΒΑΕ και από αυτές, 1000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας) δικαιούται σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας.

 Για τις γυναίκες ασφαλισµένες που συνταξιοδοτούνται µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων, τουλάχιστον 3.600 στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και εξ αυτών, 1.000 να έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, εναρµονίζεται, από 1.1.2013, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης µε το ισχύον - σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου - όριο ηλικίας για τους άνδρες ασφαλισµένους στον ΚΒΑΕ, δηλαδή το 62ο .

Οι ασφαλισµένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξης µε το όριο ηλικίας που
διαµορφώνεται κατά το έτος συµπλήρωσης των 4.500 ηµερών ασφάλισης, εκ των οποίων, τουλάχιστον 3.600 στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και εξ αυτών, 1.000 τουλάχιστον να έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Το όριο ηλικίας, όπως σταδιακά διαµορφώνεται, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα :

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης των4.500 ημερών ασφάλισης *
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010
4.500
55
2011
4.500
56
2012
4.500
57
2013
4.500
62

* εκ των οποίων, τουλάχιστον 3.600 στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα και εξ αυτών, 1.000 να έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια.

Παραδείγµατα :

α. Ασφαλισµένη που συµπληρώνει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης το 2012, συνταξιοδοτείται µε τη συµπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας.

β. Ασφαλισµένη που συµπληρώνει τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης από το έτος 2013 και εφεξής, συνταξιοδοτείται µε τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας .

Γενικές Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Για τους ασφαλισµένους/-ες του Ιδρύµατος, που συνταξιοδοτούνται µε 4.500 ηµέρες
ασφάλισης, από 1.1.2013, το όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης αυξάνεται από το 65ο έτος της ηλικίας στο 67ο και για τη λήψη µειωµένης σύνταξης, από το 60ο έτος της ηλικίας στο 62ο. Για τη λήψη, δε, µειωµένης σύνταξης, απαιτείται, από τις συνολικά 4.500 ηµέρες ασφάλισης, να έχουν πραγµατοποιηθεί και 100 τουλάχιστον ηµέρες ανά έτος, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.

ΕΤΟΣ
Υποβολής της αίτησης για σύνταξη
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
 για πλήρη σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
για μειωμένη σύνταξη
2012
4.500
65
60
2013
4.500
67
62

Παραδείγµατα :

α. Ασφαλισµένος/-η, που υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη έως 31.12.2012, µε συνολικό χρόνο σφάλισης τουλάχιστον 4.500 ηµερών, απαιτείται να έχει συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας.

β. Ασφαλισµένος/-η, που υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη από 1.1.2013 και εφεξής, µε συνολικό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 4.500 ηµερών, απαιτείται να έχει συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας.

Για τις ασφαλισµένες του Ιδρύµατος που συνταξιοδοτούνται µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, οι µεταβολές που επέρχονται στις διατάξεις της παρ.1α, του άρθρου 28, του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε τις παρ. 11 και 13, του άρθρου 10, του ν.3863/2010, αφορούν στο όριο ηλικίας πλήρους και µειωµένης συνταξιοδότησης, το οποία, από 1.1.2013, αυξάνονται, αντίστοιχα, στο 67ο και 62ο έτος.

Οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται πλήρη και µειωµένη σύνταξη, µε τη συµπλήρωση των ορίων ηλικίας που διαµορφώνονται κατά το έτος συµπλήρωσης, αντίστοιχα, του 60ου και 55ου έτους της ηλικίας.

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους σύνταξης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα :

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για πλήρη σύνταξη
2010
4.500
60
2011
4.500
61
2012
4.500
62
2013
4.500
67

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας για µειωµένη σύνταξη αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για μειωμένη σύνταξη
2010
4.500
55
2011
4.500
56
2012
4.500
57
2013
4.500
62

Στο σηµείο αυτό, υπενθυµίζουµε ότι οι ασφαλισµένες που είχαν θεµελιώσει δικαίωµα για
µειωµένη σύνταξη λόγω γήρατος µέχρι και 31.12.2010 (δηλαδή που είχαν συµπληρώσει µέχρι αυτή την ηµεροµηνία, τουλάχιστον το 55ο έτος της ηλικίας και 4.500 ηµέρες ασφάλισης, από τις οποίες και 100 τουλάχιστον ανά έτος την τελευταία 5ετία), διατηρούν ως προς τη λήψη πλήρους σύνταξης το 60ο έτος της ηλικίας.

Επίσης υπενθυµίζουµε και το µε αριθµ. πρωτ. Φ. 80000/3675/275/08.06.2012 (Α∆Α : Β4Λ1Λ-Β5Ξ) έγγραφο του υπουργείου, προσδιορίζει το ποσοστο της µείωσης για τις ασφαλισµένες αυτής της κατηγορίας που υποβάλουν αίτηση για µειωµένη σύνταξη κατά το µεταβατικό στάδιο της σταδιακής προσαύξησης.

Εξυπακούεται ότι για τη λήψη µειωµένης σύνταξης, απαιτείται η πραγµατοποίηση τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.

Παραδείγµατα :

α. Ασφαλισµένη µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, που συµπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της το έτος 2012, µπορεί να υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας.

β. Ασφαλισµένη µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, που συµπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της από 1.1.2013 και µετά, µπορεί να υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

γ. Ασφαλισµένη µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, που συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της το έτος 2012, µπορεί να υποβάλει αίτηση για µειωµένη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας.
Το ποσοστό της µείωσης για τη συγκεκριµένη ασφαλισµένη, µολονότι θα υπολογίζεται από το 67ο έτος της ηλικίας, θα διατηρείται στα 60/200.

δ. Ασφαλισµένη µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, που συµπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της από το έτος 2013 και εφεξής, µπορεί να υποβάλει αίτηση για µειωµένη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας. Το ποσοστό της µείωσης για τη συγκεκριµένη ασφαλισµένη, θα διατηρείται στα 60/200, αν η διαφορά της ηλικίας της κατά την υποβολή της αίτησης για µειωµένη σύνταξη και του 67ου έτους της ηλικίας (απαιτούµενο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη) είναι άνω των 5 ετών.

Μητέρες Ανήλικων Παιδιών

 Για τις µητέρες ανηλίκων παιδιών, αυξάνονται από 1.1.2013, τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και µειωµένης σύνταξης, όπως αυτά είχαν ανακαθοριστεί µε την παράγραφο 17, περ. β΄, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ
Συμπλήρωσης των 5.500 ημερών ασφάλισης
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
 για πλήρη σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
για μειωμένη σύνταξη
2010
5.500
55
50
2011
5.500
57
52
2012
5.500
60
55
2013
5.500
67
62

 Η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε τις εν λόγω προϋποθέσεις, παρέχεται µόνο στην περίπτωση που κατά τη συµπλήρωση των 5.500 ηµερών ασφάλισης συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού.

Οι εν λόγω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών.

Παραδείγµατα :

α. Ασφαλισµένη µητέρα που κατά το έτος 2012 συµπληρώνει 5.500 ηµέρες ασφάλισης και συγχρόνως έχει ανήλικο παιδί, µπορεί να υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας ή του 55ου έτους για µειωµένη.

β. Ασφαλισµένη µητέρα που συµπληρώνει από 1.1.2013 και εφεξής 5.500 ηµέρες ασφάλισης και έχει συγχρόνως ανήλικο παιδί, µπορεί να υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη µε τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας ή του 62ου έτους για µειωµένη.

ΝΕΟΙ AΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής)

1. Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις ανακαθορίζεται για τους νέους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ., το προβλεπόµενο από τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 10, του ν.3863/2010, όριο ηλικίας.

Συγκεκριµένα, οι ασφαλισµένοι/-ες της κατηγορίας αυτής, από 1.1.2013, συνταξιοδοτούνται µε τη συµπλήρωση 12.000 ηµερών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας.

ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΣ/ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ασφαλισμένοι από 1/1/93 και μετά
1/1/2001 έως 31/12/2012


40

60
Από 1/1/2013 και μετά

62
2. Για τις µητέρες ανηλίκων παιδιών, αυξάνονται από 1.1.2013, τα όρια ηλικίας λήψης πλήρους και µειωµένης σύνταξης, όπως αυτά είχαν ανακαθοριστεί µε την παράγραφο 17, περ. ε΄, του άρθρου 10, του ν.3863/2010, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
 για πλήρη σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
για μειωμένη σύνταξη
2010
6.000
55
50
2011
6.000
55
50
2012
6.000
55
50
2013
6.000
67
62

Οι εν λόγω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών.

Παραδείγµατα :

α. Ασφαλισµένη που υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση ως µητέρα ανηλίκου κατά το έτος 2012, πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης συγχρόνως να έχει συµπληρώσει 6.000 ηµέρες ασφάλισης και το 55ο έτος της ηλικίας, για πλήρη σύνταξη ή το 50ο έτος, για µειωµένη και να έχει και ανήλικο παιδί.

β. Ασφαλισµένη που υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση ως µητέρα ανηλίκου από το έτος 2013 και εφεξής, πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης συγχρόνως να έχει συµπληρώσει 6.000 ηµέρες ασφάλισης και το 67ο έτος της ηλικίας, για πλήρη σύνταξη ή το 62ο έτος, για µειωµένη και να έχει και ανήλικο παιδί.

3. Για τους ασφαλισµένους/-ες του Ιδρύµατος, που συνταξιοδοτούνται µε 4.500 ηµέρες
ασφάλισης, το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.1.2013, από το 65ο έτος της ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης στο 67ο και από το 60ο έτος της ηλικίας, για τη λήψη µειωµένης σύνταξης, στο 62ο.
ΕΤΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
 για πλήρη σύνταξη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
για μειωμένη σύνταξη
2012
4.500
65
60
2013
4.500
67
62

Στην περίπτωση λήψης µειωµένης σύνταξης, εξακολουθεί να ισχύει η ειδική πρόσθετη
προϋπόθεση των 750 ηµερών ασφάλισης τουλάχιστον, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Παραδείγµατα :

α. Ασφαλισµένος/-η, που υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη έως 31.12.2012, µε συνολικό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 4.500 ηµερών, απαιτείται να έχει συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας.

β. Ασφαλισµένος/-η, που υποβάλει αίτηση για πλήρη σύνταξη από 1.1.2013 και εφεξής, µε συνολικό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 4.500 ηµερών, απαιτείται να έχει συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας.

4. Για τους ασφαλισµένους-ες, που συνταξιοδοτούνται µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης, εκ
των οποίων, οι 3.375 σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα (άρθρο 24, παρ.3, του ν. 2084/1992) , το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.01.2013, από το 60ο στο 62ο έτος .

ΕΤΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
4500
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2012
60
2013
62

Παράδειγµα:

Ασφαλισµένος/η, που συµπληρώνει 4.500 τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3375 σε ΒΑΕ (άρθρο 24 παρ.3 του ν.2084), έως 31.12.2012 δικαιούται πλήρους σύνταξης στο 60ο έτος της ηλικίας, εφόσον το συµπληρώνει έως και 31.12.2012. Στην περίπτωση, ωστόσο, που συµπληρώνει το 60ο έτος µετά την 1.01.2013, το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά 2 έτη και ως εκ τούτου ο συγκεκριµένος ασφαλισµένος, θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης µε τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ :

Όπως είναι γνωστό, µε την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.2084/1992 ορίζεται ότι, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των ασφαλισµένων των φορέων κύριας ασφάλισης ισχύουν και για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους υπάγονται οι ασφαλισµένοι.

Κατόπιν τούτου, επισηµαίνεται ότι οι µεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των φορέων κύριας ασφάλισης, που εισάγονται µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, ισχύουν και για τους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισµένων αρµοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το δικαίωµα αναγνώρισης πλασµατικών χρόνων ασφάλισης σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ν. 3996/2011 εξακολουθεί να υφίσταται για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που διαµορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εφεξής, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/10. Η σχετική αίτηση µπορεί να υποβληθεί προγενέστερα ή µεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης επιθυµούν να κατοχυρώσουν, ακόµη και ταυτόχρονα µε την αίτηση συνταξιοδότησης τους, σε καµιά όµως περίπτωση µετά την ηµεροµηνία συνταξιοδότησης (έγγραφο υπουργείου Φ80000/21395/1450/6-10-2011). Αντίθετα, για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε προϋποθέσεις που ίσχυαν µέχρι 31.12.2010 καθώς και για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και εφεξής µε βάση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιήθηκαν από το άρθρο 10 του ν. 3863/10 εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/92, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/10.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

ΕΤΗΠΤΑ - ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ : Γιατί δύο σωματεία;


                                                                 *

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου