Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

... "Πήγασος" - προς νέες περικοπές; ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Πρόβλημα
κεφαλαίου κίνησης
έχει ο Πήγασος

«Ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης» για το 2013 διαπιστώνουν για τον Πήγασο οι Ορκωτοί ελεγκτές στα αποτελέσματα 9μήνου του 2012!  Στο δελτίο σημειώνεται εισαγωγικά πως «σύμφωνα  µε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/09/2012,  η διαφορά ανάμεσα στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται στο ποσό των 68.621.742,64  ευρώ γεγονός που συνιστά ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης για τους προσεχείς 12 μήνες».
Οι ελεγκτές αναφέρουν πως  για την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου αυτού  «βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποίηση απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 04/05/2012 για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό ευρώ 2.812.500 ευρώ»
Σε περίπτωση που η αύξηση αποδειχθεί µή επαρκής, αναφέρουν οι ορκωτοί «η διοίκηση πέραν των πεποιθήσεων ότι η ανεπάρκεια είναι πρόσκαιρη, ενόψει ανάκαµψης της οικονοµίας, έχει τη δυνατότητα διαχείρισης της τυχόν ανεπάρκειας µέσω αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και πρόσθετης χρηματοδότησης από πιστωτικά ιδρύματα». Κοινώς στόχος το επόμενο διάστημα του Πηγάσου είναι καταρχήν ο νέος δανεισμός, ο οποίος πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί.
Ταυτόχρονα όμως  η διοίκηση δηλώνει στους ορκωτούς πως θα συνεχίσει  την «προσπάθεια συμπίεσης  του λειτουργικού κόστους µε μεγάλο περιορισμό του κόστους παραγωγής και διάθεσης  μέσω σημαντικής  μείωσης των προσφορών των εντύπων και της διαφημιστικής προβολής τους,  του ύψους των αμοιβών τρίτων και της  μισθοδοσίας,  προκειμένου να προσαρμόσει τα επίπεδα κόστους λειτουργίας στις διαµορφούµενες συνθήκες ζήτησης και πωλήσεων
---
Πηγή: Τυπολογίες
---

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου