Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014

... Κοινωνικός Προϋπολογισμός: το '15 χειρότερο του '14 !..

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Οι προβλέψεις
του Κοινωνικού
προϋπολογισμού 2015

Στις σελίδες 152 – 157 της εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό του 2015, καταγράφονται τα βασικά στοιχεία του Κοινωνικού προϋπολογισμού. Επίσης, στις σελίδες 42 – 45 παρουσιάζονται δράσεις βελτίωσης της διαδικασίας συνταξιοδότησης και στις σελίδες 52 – 57 τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση:

Ο κοινωνικός προϋπολογισμός, για το 2015, χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση της προσπάθειας για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και την αποφυγή δημιουργίας μελλοντικών ελλειμμάτων, καθώς και από την εφαρμογή διαρθρωτικών παρεμβάσεων και μέτρων εξυγίανσης προκειμένου να διασφαλιστεί και να επιταχυνθεί η εισπραξιμότητα σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Παράλληλα, συνεχίζεται η εφαρμογή μέτρων τόνωσης της αγοράς εργασίας, μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% και της συνεπακόλουθης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης του εργοδοτικού κόστους. Επιπρόσθετα υιοθετούνται προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ποσοστό ανεργίας της χώρας.

Στον τομέα της Υγείας, ΕΟΠΥΥ και Νοσοκομείων, οι προσπάθειες επικεντρώνονται αφενός μεν στην ενίσχυση των διαρθρωτικών δράσεων που έχουν δρομολογηθεί, αφετέρου δε στην επιτάχυνση των πληρωμών των υποχρεώσεων του συστήματος υγείας, εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου.


Τα συνολικά έσοδα του ενοποιημένου κοινωνικού προϋπολογισμού το 2015 προβλέπονται μειωμένα σε σχέση με το 2014 ως αποτέλεσμα, κυρίως, της μείωσης των μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και της κατάργησης των μη ανταποδοτικών πόρων.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι το 2014 στις μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό περιλαμβάνεται και ειδική χρηματοδότηση ύψους 939 εκατ. ευρώ για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε τρίτους, ενώ για το 2015 δεν έχει περιληφθεί αντίστοιχο ποσό.

Τα έξοδα του 2015 προβλέπονται μειωμένα κατά 1.619 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014, κυρίως εξαιτίας της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 1.364 εκατ. ευρώ.

Ασφαλιστικά Ταμεία

Η συνταξιοδοτική δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στα 23.276 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 23.209 εκατ. ευρώ (χωρίς τη χρηματοδότηση του ΜΤΠΥ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ύψους 80 εκατ. ευρώ) το 2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται στους νέους συνταξιούχους, καθώς και στην καταβολή αναδρομικών μετά την οριστική έκδοση των συντάξεων.

Το ταμειακό ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων αναμένεται να διαμορφωθεί σε -1.189 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι -807 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται για το 2015 εστιάζονται στους δύο βασικούς πυλώνες, που αφορούν τη στήριξη της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και τα μέτρα καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής και βελτίωσης της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων.

Στήριξη της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος

Για τη στήριξη της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος από 1/1/2015 τίθενται σε εφαρμογή οι θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν νομοθετηθεί. Ειδικότερα, στον τομέα των επικουρικών συντάξεων έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως:

 Η καθολική υιοθέτηση του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση, με την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας.

 Η αναπροσαρμογή, ετησίως, των μερισμάτων που χορηγούνται από τα επί μέρους Μετοχικά Ταμεία μετά από αναλογιστική μελέτη και η αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων σε ετήσια βάση.

 Η ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), σταδιακά, όλων των επικουρικών ταμείων.

Επίσης, στον τομέα των εφάπαξ παροχών έχουν γίνει παρεμβάσεις έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μελλοντική ανισορροπία.

Παράλληλα, για τη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας έχει δημιουργηθεί το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» που συνιστά το Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Ικανότητας και περιλαμβάνει τους ενεργούς ασφαλισμένους και τους δικαιούχους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Μέσω του ανωτέρω συστήματος τα ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να προβαίνουν ηλεκτρονικά στην έκδοση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης και να επιταχύνουν την απονομή συντάξεων. Τέλος, μέσω του ίδιου συστήματος, καταργείται η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθένειας με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και την εξάλειψη της παραβατικότητας. (...)

---
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου