Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Επιτροπή Ανταγωνισμού - Πρακτορείο "Άργος"

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εμπειρογνώμονας
για το πρακτορείο διανομής Τύπου “‘Αργος”


“Πιθανολογείται η παράβαση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης” αναφέρει η απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το πρακτορείο διανομής Τύπου “‘Αργος”.

Η Eπιτροπή διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα κατά της νέας τιμολογιακής πολιτικής του πρακτορείου και ορίζει την τοποθέτηση μέσα από διαγωνιστική διαδικασία της πρόσληψης εμπειρογνώμονα για να ελεγχθεί “η υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης ή/και της βιωσιμότητας της ΑΡΓΟΣ” και των αιτιών που οδήγησαν στην υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της”. Συνάμα ο εμπειρογνώμονας θα ελέγξει τη νέα τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

- “Αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, η οποία συνίσταται στην άρνηση συνέχισης συναλλακτικών σχέσεων με τη μονομερή και αιφνιδιαστική επιβολή των όρων της νέας εμπορικής πολιτικής της ΑΡΓΟΣ, την μη έγκαιρη ενημέρωση των εκδοτικών επιχειρήσεων επί των όρων αυτών και ιδίως την άρνηση ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με τις εκδοτικές επιχειρήσεις”

- “Επιβολή μη εύλογων όρων συναλλαγής που συνίσταται στην επιβολή «Λοιπών όρων συνεργασίας» (όρος 5) της νέας εμπορικής πολιτικής της ΑΡΓΟΣ στις εκδοτικές επιχειρήσεις, η οποία αποτελεί μονομερή ενέργεια που δεν φαίνεται καταρχάς να συνάδει με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη”

- “Διακριτική μεταχείριση σε σχέση με την πολιτική της επιστροφής των παρακρατηθέντων ποσών των ασφαλιστικών εισφορών, τόσο μεταξύ μετόχων (εκδοτικές επιχειρήσεις) της ΑΡΓΟΣ και μη μετόχων (εκδοτικές επιχειρήσεις) αυτής”

- “Αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, η οποία συνίσταται στην άρνηση διανομής του έντυπου Τύπου από την ΑΡΓΟΣ, χωρίς αυτή να στηρίζεται σε λόγους αντικειμενικά δικαιολογημένους”.

---
Τυπολογίες
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου